Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De EU-afvalstoffenbeheerwet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

De EU-afvalstoffenbeheerwet

De productie van afvalstoffen was vroeger een onvermijdelijk en ongelukkig bijverschijnsel van economische activiteit en groei. Met moderne technologie en zorgvuldig beheer kan dat cyclische verband worden verbroken.

BESLUIT

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

De richtlijn stelt een juridisch kader vast voor de behandeling van afval in de Europese Unie (EU). Ze is ontworpen om het milieu en de menselijke gezond-heid te beschermen door het belang van goed afvalbeheer te benadrukken en technieken voor nuttige toepassing en recycling om de druk op hulpbronnen te verminderen en hun gebruik te verbeteren.

KERNPUNTEN

  • De wetgeving stelt een afvalstoffenhiërarchie vast: preventie, hergebruik, recycling en nuttige toepassing voor andere doeleinden zoals energie, en verwijdering.
  • Deze bevestigt het beginsel „de vervuiler betaalt”, waarbij de oorspronkelijke producent van de afvalstoffen moet betalen voor de kosten van afvalstoffen-beheer.
  • Ze introduceert het begrip „uitgebreide verantwoordelijkheid voor producenten”. Dit kan de plicht voor producenten omvatten om producten die worden teruggebracht na gebruik te aanvaarden en te verwijderen.
  • Ze maakt onderscheid tussen afvalstoffen en bijproducten (*).
  • Afvalstoffenbeheer moet worden uitgevoerd zonder enig risico voor water, lucht, bodem, fauna en flora, zonder geluids- of geurhinder te veroorzaken of schade te berokkenen aan natuur- en landschapsschoon.
  • Producenten en houders van afvalstoffen moeten die zelf verwerken of laten behandelen door een officieel erkende exploitant. Ze hebben een vergunning nodig en worden aan periodieke inspecties onderworpen.
  • De bevoegde nationale instanties moeten afvalstoffenbeheerplannen en afvalpreventieprogramma's vaststellen.
  • Er zijn speciale voorwaarden van toepassing op gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte olie en biologisch afval.
  • De richtlijn introduceert streefcijfers inzake recycling en nuttige toepassing die tegen 2020 moeten worden gehaald voor huishoudelijk afval (50 %) en bouw- en sloopafval (70 %).
  • De wetgeving heeft geen betrekking op bepaalde soorten afvalstoffen zoals radioactieve elementen, afgedankte explosieven, uitwerpselen, afvalwater en kadavers van dieren.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 12 december 2008.

KERNBEGRIPPEN

(*)Bijproduct: het resultaat van een productieproces dat daar niet in de eerste plaats voor bedoeld was. In tegenstelling tot afvalstoffen moet dit achteraf kunnen worden gebruikt. De richtlijn laat de Europese Commissie toe de criteria te bepalen waaraan stoffen moeten voldoen om als bijproduct dan wel als afvalstof te worden aangemerkt.

Zie voor meer informatie de pagina's over de kaderrichtlijn afvalstoffen op de website van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2008/98/EG

12.12.2008

12.12.2010

PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3-30

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1357/2014

8.1.2015

-

PB L 365 van 19.12.2014, blz. 89-96

Achtereenvolgende wijzigingen en verbeteringen aan Richtlijn 2008/98/EG zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is zuiver ter informatie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2014/955/EU van de Commissie van 18 december 2014 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG betreffende de lijst van afvalstoffen overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 370 van 30.12.2014, blz. 44-86).

Laatste bijwerking 10.06.2015

Top