Help Print this page 
Title and reference
Richtlijn betreffende afvalstoffen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Richtlijn betreffende afvalstoffen

Met het oog op het verbreken van het bestaande verband tussen groei en afvalproductie, zet de Europese Unie (EU) een wetgevingskader op teneinde de hele afvalcyclus, van productie tot vernietiging, te controleren met de nadruk op de nuttige toepassing en recycling.

BESLUIT

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen.

SAMENVATTING

Deze richtlijn stelt het wetgevingskader inzake de behandeling van afval in de EU vast. De richtlijn beoogt de bescherming van het milieu en de volksgezondheid door preventie van de schadelijke effecten van afvalproductie en -beheer.

Deze richtlijn is niet van toepassing op:

 • gasvormige effluenten;
 • radioactieve stoffen;
 • afgedankte explosieven;
 • uitwerpselen;
 • afvalwater;
 • dierlijke bijproducten;
 • kadavers van dieren die niet door slachting zijn gestorven;
 • elementen afkomstig van delfstoffen.

Afvalhiërarchie

Bij de milieubeschermende maatregelen van de lidstaten voor het beheer van afvalstoffen wordt onderstaande prioriteitsvolgorde gehanteerd:

 • preventie ;
 • voorbereiding voor hergebruik;
 • recycling ;
 • andere nuttige toepassing , met name energieterugwinning;
 • verwijdering.

De lidstaten kunnen bestuursrechtelijke maatregelen nemen om deze afvalbeheerhiërarchie te verstevigen. Ze moeten er evenwel over waken dat het beheer van afvalstoffen de volksgezondheid niet in gevaar brengt en het milieu geen schade toebrengt.

Beheer van afvalstoffen

Elke afvalstoffenproducent of -houder moet zelf instaan voor de behandeling of hiervoor een handelaar, een inrichting of een onderneming aanstellen. De lidstaten kunnen, indien nodig, samenwerken om tot een netwerk van afvalvernietigingsinstallaties te komen. Dit netwerk moet de Europese Unie autonoom maken op het vlak van afvalverwerking.

Gevaarlijke afvalstoffen moeten opgeslagen en verwerkt worden onder omstandigheden waarbij bescherming van het milieu en de gezondheid in acht genomen worden. Ze mogen onder geen beding gemengd worden met andere gevaarlijke afvalstoffen en moeten verpakt of gemerkt worden conform de internationale of communautaire standaarden.

Vergunning en registratie

Inrichtingen en ondernemingen die voornemens zijn afval te verwerken, krijgen daarvoor van de bevoegde instantie een vergunning. Deze specificeert met name de hoeveelheden en soorten verwerkte afvalstoffen, de toe te passen methode en de monitoring- en controlehandelingen.

Elke methode van verbranding of medeverbranding met terugwinning van energie, kan pas voltrokken worden op voorwaarde dat de terugwinning van energie een hoge energie-efficiëntie inhoudt.

Plannen en programma's

De bevoegde autoriteiten dienen één of meerdere afvalbeheersplannen op te stellen, die het hele geografische grondgebied van de betrokken lidstaat bestrijken. Deze plannen bevatten met name de soort, hoeveelheid en bron van de afvalstoffen, de bestaande regelingen voor afvalinzameling en de locatiecriteria.

Tevens moeten er preventieplannen worden uitgewerkt, om de economische groei los te koppelen van door afvalproductie veroorzaakte milieuproblemen.

Deze plannen worden aangezegd door de lidstaten en de Europese Commissie.

Context

De productie van afvalstoffen in de Europese Unie wordt steeds aanzienlijker. Derhalve is het van groot belang de kernbegrippen zoals nuttige toepassing en verwijdering te preciseren, teneinde de afvalbeheersactiviteiten beter te kaderen.

Het komt er overigens op aan de te nemen maatregelen inzake preventie en het terugdringen van de milieueffecten van de productie en het beheer van afval te consolideren. Voorts dient de nuttige toepassing van afvalstoffen te worden bevorderd teneinde de natuurlijke hulpbronnen te beschermen.

Deze richtlijn vervangt de Richtlijnen 75/439/EEG, 91/689/EEG en 2006/12/EG.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2008/98/EG

12.12.2008

12.12.2010

PB L 312/3 van 22.11.2008

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer teruggewonnen papier krachtens artikel 6, lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen niet langer als afval wordt aangemerkt [COM(2013) 502 final - Niet gepubliceerd in het publicatieblad].

Laatste wijziging: 07.04.2014

Top