Help Print this page 
Title and reference
Schonere lucht voor Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Schonere lucht voor Europa

Deze richtlijn is een herziening van de Europese wetgeving betreffende de luchtkwaliteit en heeft tot doel de vervuiling dusdanig in te perken dat de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu tot een minimum worden beperkt alsook de bevolking beter te informeren over de risico’s.

BESLUIT

Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa.

SAMENVATTING

In deze richtlijn worden maatregelen vastgesteld die erop gericht zijn:

 • doelstellingen voor de luchtkwaliteit * te omschrijven en vast te stellen die bedoeld zijn om de schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen;
 • de luchtkwaliteit in de lidstaten op basis van gemeenschappelijke methoden en criteria te beoordelen;
 • gegevens over de luchtkwaliteit te verkrijgen, teneinde de langetermijntrends te bewaken;
 • ervoor te zorgen dat de gegevens over de luchtkwaliteit aan de bevolking ter beschikking worden gesteld;
 • de luchtkwaliteit waar zij goed is in stand te houden en in andere gevallen te verbeteren;
 • een verhoogde samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen om de luchtverontreiniging te verminderen.

De lidstaten wijzen de bevoegde instanties en organen aan die belast zijn met de beoordeling van de luchtkwaliteit, de erkenning van de meetsystemen, het verzekeren van de nauwkeurigheid van de metingen, de analyse van de beoordelingsmethoden en de samenwerking met de andere lidstaten en de Commissie.

Beoordeling van de luchtkwaliteit

Deze richtlijn stelt een regime voor luchtkwaliteitsbeoordeling in met betrekking tot zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10 et PM2,5), lood, benzeen, koolmonoxide en ozon.

De lidstaten verdelen hun volledige grondgebied in verschillende gebieden (stadsgebied, voorstadsgebied, platteland, plattelandsachtergrond) en staan in voor de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit.

In deze richtlijn wordt het volgende vastgesteld: beoordelingsdrempels per verontreinigende stof, de criteria voor de beoordelingsmethode (met name de plaats van de bemonsteringspunten), de referentiemethodes voor de metingen, de grenswaarden * voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu, de doelstelling en de verplichting om de blootstelling van de bevolking aan de PM2,5 te verminderen, de informatie- * en alarmdrempels *, de kritieke niveaus * voor de bescherming van de vegetatie en de lijst van informatie die moet worden opgenomen in de actieplannen ter verbetering van de luchtkwaliteit.

Elke lidstaat richt ten minste één meetstation in of mag, bij onderlinge afspraak met aangrenzende lidstaten, een of meer gemeenschappelijke meetstations inrichten.

Beheer van de luchtkwaliteit en actieplannen

Wanneer de concentratieniveaus van verontreinigende stoffen in de lucht onder de in deze richtlijn vastgestelde grenswaarden liggen, houden de lidstaten de niveaus van die stoffen beneden de grenswaarden en streven zij ernaar de beste met duurzame ontwikkeling verenigbare luchtkwaliteit te beschermen.

Wanneer de niveaus van verontreinigende stoffen in de lucht een grens- of streefwaarde *, inclusief de overschrijdingsmarge, overschrijden, stellen de lidstaten een luchtkwaliteitsplan op voor de desbetreffende zone of agglomeratie teneinde de vooraf vastgestelde grens- of streefwaarde te bereiken.

In geval van overschrijding van grenswaarden waarvoor het uiterste tijdstip voor naleving reeds is verstreken, worden in de luchtkwaliteitsplannen passende maatregelen genoemd, zodat de periode van overschrijding zo kort mogelijk kan worden gehouden. Zij kunnen ook bijkomende specifieke maatregelen bevatten om gevoelige bevolkingsgroepen te beschermen. Er kunnen gelijksoortige maatregelen worden overwogen als in de actieplannen voor de korte termijn.

Indien het risico bestaat dat het niveau van de verontreinigende stoffen de aangegeven alarmwaarde overschrijdt, stellen de lidstaten actieplannen op waarin maatregelen worden vastgesteld die op de korte termijn moeten worden genomen om het risico of de duur van de overschrijding te beperken. Deze actieplannen kunnen met name de activiteiten die bijdragen tot het risico op overschrijding opschorten (verkeer van motorvoertuigen, bouwwerkzaamheden, het gebruik van industriële installaties, enz.). Deze actieplannen kunnen ook specifieke maatregelen omvatten om gevoelige bevolkingsgroepen, met name kinderen, te beschermen.

Indien de overschrijding het gevolg is van grensoverschrijdend transport van luchtverontreinigende stoffen, werken de betrokken lidstaten samen en coördineren ze hun acties om het verontreinigingsniveau opnieuw onder de grenswaarden te krijgen.

Informatie voor de bevolking

De lidstaten waken erover dat de bevolking en de betrokken instanties systematisch en op een passende wijze worden geïnformeerd over de concentratieniveaus van de luchtverontreinigende stoffen die onder deze richtlijn vallen. Indien de alarm- of informatiedrempels overschreden worden, maken de lidstaten de volgende gegevens bekend:

De lidstaten stellen voor alle verontreinigende stoffen die onder de richtlijn vallen ook jaarverslagen ter beschikking van de bevolking.

Sancties

De lidstaten dienen regels vast te stellen inzake sancties bij inbreuken op de nationale bepalingen die werden goedgekeurd met het oog op de tenuitvoerlegging van deze richtlijn en moeten alle nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat deze bepalingen worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en ontradend zijn.

Context

15. Richtlijn 96/62/EG inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit, Richtlijn 1999/30/EG (EN) betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht, Richtlijn 2000/69/EG betreffende grenswaarden voor benzeen en koolmonoxide in de lucht, Richtlijn 2002/3/EG betreffende ozon in de lucht en Beschikking 97/101/EG (EN) tot invoering van een regeling voor de onderlinge uitwisseling van informatie en gegevens over luchtverontreiniging in de lidstaten worden door deze richtlijn ingetrokken en vervangen.

Belangrijkste begrippen

 • Lucht: de buitenlucht in de troposfeer, met uitsluiting van plaatsen als gedefinieerd in Richtlijn 89/654/EEG.
 • Grenswaarde: een niveau dat op basis van wetenschappelijke kennis wordt vastgesteld met als doel schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en/of het milieu als geheel te vermijden, te voorkomen of te verminderen en dat binnen een bepaalde termijn moet worden bereikt en, wanneer het eenmaal is bereikt, niet meer mag worden overschreden.
 • Streefwaarde: een niveau dat is vastgesteld met het doel om schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en/of het milieu als geheel te vermijden, te voorkomen of te verminderen en dat voor zover mogelijk binnen een bepaalde termijn moet worden bereikt.
 • Informatiedrempel: een niveau waarboven kortstondige blootstelling een gezondheidsrisico inhoudt voor bijzonder kwetsbare bevolkingsgroepen, en voor wie een onmiddellijke en toereikende informatievoorziening noodzakelijk is.
 • Alarmdrempel: een niveau waarboven een kortstondige blootstelling risico’s inhoudt voor de gezondheid van de bevolking als geheel, en bij het bereiken waarvan door de lidstaten onmiddellijk stappen dienen te worden ondernomen.
 • Kritiek niveau: een niveau dat op basis van wetenschappelijke kennis wordt vastgesteld waarboven directe ongunstige gevolgen kunnen optreden voor sommige receptoren, zoals bomen, andere planten of natuurlijke ecosystemen, doch niet voor de mens.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2008/50/EG [vaststelling COD/2005/0183]

11.6.2008

10.6.2010

L 152 van 11.6.2008

See also

 • Raadpleeg de internetsite van DG Milieu (EN) over het Europees beleid inzake luchtkwaliteit voor meer informatie over het onderwerp

Laatste wijziging: 07.08.2008

Top