Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nieuw beleidskader voor het toerisme in Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nieuw beleidskader voor het toerisme in Europa

Europa is 's werelds toeristische topbestemming. Om de leidinggevende positie van Europa op dit vlak te handhaven, wil de Commissie een nieuw beleidskader voor een gecoördineerde aanpak binnen de Europese Unie (EU) bevorderen met het oog op een versterking van het concurrentievermogen en de capaciteit voor duurzame groei van het Europese toerisme.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – „Europa, toeristische topbestemming in de wereld – een nieuw beleidskader voor het toerisme in Europa” [COM(2010) 352 def. – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

In overeenstemming met de nieuwe prioriteiten voor de Europese Unie (EU) zoals deze werden vastgesteld in de „Europa 2020”-strategie en om ervoor te zorgen dat Europa 's werelds toeristische topbestemming blijft, stelt de Commissie een nieuw kader voor gecoördineerde toeristische acties op het niveau van de EU voor met het oog op een versterking van het concurrentievermogen en de capaciteit voor duurzame groei van het Europese toerisme.

Het toerisme vertegenwoordigt de op twee na grootste sociaaleconomische activiteit van de EU en is naar schatting goed voor meer dan 10 % van het BBP van de EU en ongeveer 12 % van alle banen. Het is dan ook een belangrijke sector voor zowel de burgers van de EU als de industrie met een positief effect op de economische groei en de werkgelegenheid binnen de EU.

Het Lissabonverdrag erkende het belang van toerisme en kende de EU de nodige bevoegdheden toe om de acties van de lidstaten op dit vlak te steunen, te coördineren en te vervolledigen. De bepaling en verduidelijking van de bevoegdheden van de EU ter zake maken dat er een samenhangend actiekader kan worden uitgewerkt. Volgens het Lissabonverdrag moeten de specifieke maatregelen van de EU in de toeristische sector gericht zijn op:

 • het bevorderen van een gunstig klimaat voor de ontwikkeling van ondernemingen in deze sector;
 • het stimuleren van de samenwerking tussen de lidstaten, met name door de uitwisseling van goede praktijken.

Uitdagingen en kansen voor de Europese toeristische sector

Het Europese toerisme heeft een moeilijke economische periode gekend door de financiële en economische crisis van 2008 die een aanzienlijke impact heeft gehad op de vraag naar toeristische diensten. Deze situatie werd nog verergerd door de verstoring van het luchtverkeer door vulkanische aswolken na de uitbarsting van de vulkaan Ejyafjöll in 2010, met een aanzienlijke daling in het aantal bezoekers tot gevolg en dus een aanzienlijk verlies voor zowel de luchtvervoer- als de hotelsector en andere toerismegerelateerde activiteiten.

Nieuw actiekader voor het Europese toerisme

In lijn met de economische strategie „Europa 2020” kunnen de acties ter bevordering van het toerisme op het niveau van de EU onderverdeeld worden in de volgende vier prioriteiten:

 • Het stimuleren van het concurrentievermogen van de toeristische sector in Europa door:
  • de ontwikkeling van innovatie in toerisme door er bijv. voor te zorgen dat de sector en haar bedrijven zich gemakkelijker kunnen aanpassen aan de marktontwikkelingen op het gebied van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en innovatie;
  • een verbetering van de beroepsvaardigheden in de sector door het bevorderen van de mogelijkheden die door verschillende communautaire programma's worden geboden, zoals Leonardo of het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie met zijn deelprogramma's „Erasmus voor jonge ondernemers” en „E-vaardigheden voor innovatie”;
  • te trachten de seizoensgebonden aard van de vraag te ondervangen door bijv. te voorzien in vrijwillige toeristische uitwisselingen tussen de lidstaten, in het bijzonder tijdens het laagseizoen en voor bepaalde doelgroepen in de samenleving, en de ontwikkeling van een vrijwillige online informatie-uitwisseling aan te moedigen om de coördinatie van schoolvakanties in de lidstaten te verbeteren;
  • de bevordering van een meer gediversifieerd toeristisch aanbod, in het bijzonder door sterker de kaart te trekken van het gezamenlijke erfgoed van Europa en dit ook beter te promoten, en door de integratie van ‚natuurlijk’ erfgoed in toeristische strategieën aan te moedigen;
  • bij te dragen tot een betere coördinatie van toerismegerelateerde onderzoeksactiviteiten en de sociaaleconomische gegevens over toerisme op Europees niveau te consolideren.
 • Het bevorderen van de ontwikkeling van een duurzaam, verantwoord en kwaliteitsgericht toerisme door:
  • de ontwikkeling van een systeem van indicatoren voor het duurzame beheer van bestemmingen, dat zou kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van een label voor het promoten van vakantiebestemmingen;
  • de organisatie van voorlichtingscampagnes om Europese reizigers beter te informeren over bestemmingen, met inbegrip van informatie over vervoer en contacten met de lokale bevolking;
  • de ontwikkeling van een Europees merk voor kwaliteitstoerisme, op basis van nationale ervaringen, om de veiligheid en het vertrouwen van de consument te vergroten;
  • te helpen met het identificeren van de risico's van klimaatverandering om de Europese toeristische sector te beschermen tegen verkeerde investeringen en om de mogelijkheden van een alternatief toeristisch aanbod te onderzoeken;
  • de voorstelling van een handvest voor duurzaam en verantwoord toerisme;
  • de voorstelling van een strategie voor een duurzaam kust- en zeetoerisme;
  • voor een samenwerking of versterking van de samenwerking van de EU met opkomende landen en landen van het Middellandse Zeegebied te zorgen om de duurzame en verantwoorde ontwikkeling van toerisme en de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen.
 • Het versterken van het imago en de bekendheid van de verscheidenheid aan duurzame en kwaliteitsgerichte bestemmingen in Europa door:
  • de ondersteuning van de creatie van een „Europees merk”, in nauwe samenwerking met de lidstaten en als aanvulling op hun promotionele inspanningen om Europese bestemmingen de mogelijkheid te geven zich beter te onderscheiden van andere internationale toeristische bestemmingen;
  • het promoten van Europa als een duurzame en kwaliteitsgerichte toeristische bestemming via de website "visiteurope.com" en op grote internationale evenementen of grootschalige toeristische beurzen en tentoonstellingen;
  • een versterking van de participatie van de EU in internationale organen.
 • Het vergroten van het potentieel van het beleid en de financiële instrumenten van de EU voor de ontwikkeling van het toerisme door:
  • een betere integratie en coördinatie van het toerisme in en met andere beleidsdomeinen, zoals vervoer, concurrentie, de interne markt, belastingen, consumentenbescherming, milieu, werkgelegenheid en opleiding, evenals het ontwikkelingsbeleid voor de regio's en het platteland die allemaal een directe of indirecte invloed hebben op het toerisme;
  • het bevorderen en mobiliseren van instrumenten en programma's voor EU-steun ten gunste van het toerisme, zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het Europees Visserijfonds.

Laatste wijziging: 08.09.2010

Top