Help Print this page 
Title and reference
Een Small Business Act voor de Europese kmo’s

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Een Small Business Act voor de Europese kmo’s

De Small Business Act (SBA) schept een strategisch kader om het groei- en innovatiepotentieel van de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) beter te kunnen benutten. Dit zal bijdragen tot het duurzame concurrentievermogen van de Europese Unie (EU) en haar overgang naar een kenniseconomie.

BESLUIT

Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 25 juni 2008 – Denk eerst klein – Een Small Business Act voor Europa [COM(2008) 394 definitief - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Small Business Act (SBA) voor Europa heeft tot doel gunstige voorwaarden te creëren voor de groei en het duurzame concurrentievermogen van de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in Europa. Er moet in het communautaire en nationale beleid meer rekening gehouden worden met het aandeel van de kmo's in de economische groei en het scheppen van banen.

De SBA stoelt op tien beginselen die het kader vormen voor de vaststelling van het communautair en nationaal beleid alsook op de praktische maatregelen voor de tenuitvoerlegging hiervan.

Een gunstig ondernemersklimaat scheppen om de oprichting van kmo’s te stimuleren en de overdracht van ondernemingen, met name van kleine familiebedrijven, te bevorderen

De Commissie dient de ondernemerscultuur te bevorderen door ondernemingen in netwerken bij elkaar te brengen en de uitwisseling van ervaringen mogelijk te maken. De lidstaten moeten maatregelen treffen op het gebied van onderwijs, opleiding, fiscaliteit en ondernemersbegeleiding, met name voor specifieke groepen zoals vrouwen of jongeren.

Eerlijke ondernemers helpen die na een faillissement een nieuwe start willen maken

De Commissie moedigt de ontwikkeling van een tweedekansbeleid aan. Daarom moeten de lidstaten steunregelingen instellen en de faillissementsprocedures naar aanleiding van een niet-frauduleus faillissement sneller laten verlopen.

Bij de vaststelling van de regelgeving uitgaan van het beginsel denk eerst klein

Alvorens nieuwe regelgeving goed te keuren, moeten de Commissie en de lidstaten het effect ervan nagaan met een kmo-test en de betrokken partijen raadplegen. Er dienen specifieke maatregelen voor de kleine en micro-ondernemingen te worden voorzien op het gebied van informatie en rapportage.

Overheden aanpassen aan de behoeften van de kmo’s en administratieve struikelblokken uit de weg ruimen

De lidstaten moeten vereenvoudigde procedures invoeren en e-overheid en éénloketsystemen bevorderen. Zij verbinden zich ertoe de procedures voor het oprichten van ondernemingen of het starten van commerciële activiteiten te versnellen.

De overheden moeten hun instrumentarium inzake de gunning van overheidsopdrachten en staatssteun aanpassen

De Commissie moet met name een code van best practices voor de aanbesteders van overheidsopdrachten en een vademecum over staatssteun voor kmo’s opstellen. De lidstaten moeten specifiek op kmo’s gerichte maatregelen goedkeuren en hen beter informeren over de bestaande mogelijkheden.

Gebruik van uiteenlopende financieringswijzen, zoals durfkapitaal, microkrediet en mezzaninefinanciering

De Commissie dient een gunstig klimaat voor grensoverschrijdende investeringen te scheppen. De lidstaten moeten nieuwe stimuleringsprogramma’s lanceren en daarbij de mogelijkheden van de communautaire fondsen benutten, zoals het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (KCI) (2007-2013), de programma’s van het cohesiebeleid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Het interne-marktbeleid aanpassen aan de kenmerken van de kmo’s en het beheer van en de voorlichting over dit beleid verbeteren

De Commissie moet erop toezien dat de kmo’s de mogelijkheden van de gemeenschappelijke markt benutten, met name door het octrooisysteem en het Gemeenschapsmerk. Bovendien moeten de lidstaten toezicht houden op de naleving van het beginsel van wederzijdse erkenning en op de goede werking van het SOLVIT -netwerk.

Het potentieel van de kmo’s inzake innovatie, onderzoek en ontwikkeling versterken, met name door ondernemers en hun personeel de nodige kwalificaties te laten behalen, bedrijven in clusters te groeperen en de nationale initiatieven te coördineren

De Commissie moet kmo’s aanmoedigen om deel te nemen aan de communautaire programma’s, zoals het Leonardo Da Vinci-programma voor de mobiliteit van leerjongens en -meisjes en het kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling. Zij moet staatssteun voor hen beter toegankelijk maken.

Milieu-uitdagingen ombuigen tot kansen voor de productie en commercialisering van goederen en diensten

De Commissie moet met name de toegang tot het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) vergemakkelijken. De lidstaten sporen de kmo’s aan om nieuwe milieuvriendelijke producten en diensten te ontwikkelen en milieuefficiënte beheerssystemen in gebruik te nemen.

Kmo’s warm maken voor buitenlandse markten

De kmo’s moeten beter worden begeleid om de obstakels voor handelsbetrekkingen met derde landen, met name met de groeilanden, te overbruggen. Daarom richt de Commissie op internationaal niveau Europese bedrijvencentra op, te beginnen met China en India, en ondersteunt zij de openstelling van de overheidsopdrachten en particuliere aanbestedingen van derde landen.

Wetgevingsvoorstellen

De SBA voorziet eveneens in een reeks nieuwe wetsbepalingen die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van de kmo’s. Het betreft mogelijkheden die aan kmo’s worden geboden inzake met de gemeenschappelijke markt verenigbare staatssteun, het statuut van de Europese vennootschap (EBV), de vermindering van bepaalde btw-tarieven, de vereenvoudiging en harmonisering van de factureringsregels en de beperking van de betalingsachterstanden.

Context

De werkingssfeer van de kmo’s is erop vooruitgegaan, met name dankzij de instelling van Europese beleidsinstrumenten als het moderne mkb-beleid en het Europees Handvest voor kleine bedrijven. Toch is er nood aan een passend bestuurlijk antwoord tegen de achtergrond van nieuwe economische ontwikkelingen, met name de wereldwijde financiële crisis en haar invloed op de reële economie.

De Small Business Act werd formeel goedgekeurd in de conclusies van de Raad Concurrentievermogen van 1 en 2 december 2008.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's Slimme regelgeving - Inspelen op de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen [ COM (2013) 122 definitief]

De mededeling maakt de balans op van de maatregelen die de Commissie sinds 2011 heeft genomen voor het oplossen van problemen in verband met de lasten die kmo's moeten dragen. Sinds de goedkeuring van de Small Business Act besteedt de Commissie aandacht aan de vermindering van de administratieve formaliteiten en de vereenvoudiging van de bestaande regelgeving. De mededeling bekijkt de vooruitgang op de volgende vlakken:

  • vrijstellingen voor micro-ondernemingen in de Europese wetgeving: voordat de Commissie een wetsvoorstel goedkeurt, worden de lasten voor de kmo's die uit de wetgeving voortvloeien, systematisch geëvalueerd. Daarbij wordt beoordeeld of micro-ondernemingen, indien haalbaar, kunnen worden vrijgesteld van de wetgeving.
  • de versoepeling van regels voor kmo's: als uitzonderingen niet mogelijk zijn voor kmo's, kunnen de voorstellen voor regelgeving minder strenge regels hanteren voor kleinere ondernemingen (bijvoorbeeld op het vlak van informatie en de raadpleging van werknemers, levensmiddelenhygiëne, afval en jaarrekeningen).
  • de invoering van het scorebord voor kmo's: de Commissie publiceert een jaarlijks scorebord met regelgevende initiatieven die wellicht aanzienlijke gevolgen zullen hebben voor de kmo's. Met dit scorebord kan nagegaan worden welke vooruitgang wordt geboekt met voor de kmo relevante regelgeving. Zo kan de voortgang in de wetgevingscyclus, van Commissievoorstel tot tenuitvoerlegging in de lidstaten, worden gevolgd.
  • ondersteuning en raadpleging van kmo's: door middel van routekaarten raadpleegt de Commissie de belanghebbenden, zoals de ondernemingen, sociale partners en het maatschappelijk middenveld. In een open dialoog met de belanghebbenden zorgt ze ervoor dat deze voorstellen beantwoorden aan de realiteit in hun domein. De uitvoering van de SBA wordt ondersteund door het netwerk van nationale kmo-vertegenwoordigers.

In het nieuwe programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT), dat gelanceerd werd in december 2012, vormt de identificatie van mogelijkheden voor vereenvoudiging van overbodige kosten en van gebieden waar de prestaties beter kunnen, een integraal en vast onderdeel van de beleidsvorming en -programmering.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's Actieprogramma Ondernemerschap 2020 . Bevordering van de ondernemingszin in Europa [ COM(2012) 795 def.]

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's Evaluatie van de Small Business Act. voor Europa [ COM(2011) 78 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 08.11.2013

Top