Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

Beheersing van het energieverbruik en het toenemende gebruik van hernieuw-bare energie vormen de sleutel tot de aanpak van klimaatverandering. Met deze richtlijn stelt de Europese Unie (EU) een gemeenschappelijk kader op voor de productie van hernieuwbare energie en de bevordering van het gebruik ervan.

BESLUIT

Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Met deze richtlijn, waarmee de eerdere Richtlijnen 2001/777/EG en 2003/30/EG worden gewijzigd en ingetrokken, wordt een gemeenschappelijk kader geschapen voor het gebruik van hernieuwbare energie in de EU om de uitstoot van broeikasgas te beperken en schoner vervoer te bevorderen. Hiervoor worden er voor alle EU-landen doelen bepaald die ervoor moeten zorgen dat hernieuwbare energiebronnen in 2020 20 % van de EU-energie en 10 % specifiek voor de vervoerssector uitmaken.

KERNPUNTEN

  • Ieder EU-land moet een nationaal actieplan voor 2020 opstellen met daarin het aandeel hernieuwbare energiebronnen voor het vervoer, verwarming en de productie van elektriciteit.
  • Om deze doelen op kosteneffectieve manier te bereiken kunnen EU-landen energie van hernieuwbare bronnen (*) uitwisselen. Ook kunnen EU-landen hernieuwbare energie van landen buiten de EU ontvangen voor hun actie-plannen, gesteld dat deze energie in de EU wordt verbruikt en dat ze door moderne/efficiënte installaties wordt geproduceerd.
  • Elk EU-land moet de herkomst van elektriciteit, verwarming of koeling van hernieuwbare energiebronnen kunnen garanderen.
  • EU-landen moeten de nodige infrastructuur aanleggen voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de vervoerssector.
  • Biobrandstoffen en biovloeistoffen moeten duurzaam worden gemaakt, zonder grondstoffen van land met grote biodiversiteitswaarde. In het voorstel van de Europese Commissie om EU-wetgeving op het gebied van kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof te wijzigen, wordt er getracht de bijdrage van biobrandstoffen bij het behalen van nationale doelstellingen te beperken.

ACHTERGROND

Deze richtlijn maakt deel uit van de 20-20-20-doelstellingen van het Europese klimaat- en energiepakket voor 2020. De andere twee doelstellingen zijn een verlaging in 2020 van de broeikasgasemissies met 20 % ten opzichte van het niveau van 1990 en een verhoging van de energie-efficiëntie met 20 %.

KERNBEGRIPPEN

(*) Energie uit hernieuwbare bronnen: energie uit hernieuwbare, niet-fossiele bronnen, zoals wind, zon, geothermische energie en energie uit waterkracht, biomassa en gas van rioolzuiveringsinstallaties (bijv. methaan).

Kijk voor meer informatie op de website over hernieuwbare energie van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2009/28/EG

25.6.2009

5.12.2010

PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16-62

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (COM(2012) 595 final van 17.10.2012).

Laatste bijwerking 06.08.2015

Top