Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zelfstandigen: gelijke behandeling van man en vrouw

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Zelfstandigen: gelijke behandeling van man en vrouw

De toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen *. De naleving van dit beginsel moet een toename van het aantal vrouwen met een zelfstandige activiteit mogelijk maken alsook een grotere erkenning voor het werk van medewerkende echtgenoten * van zelfstandigen. Deze richtlijn legt immers nieuwe bepalingen vast op het vlak van de strijd tegen discriminatie, het oprichten van een bedrijf, sociale bescherming en moederschap.

BESLUIT

Richtlijn 2010/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG van de Raad.

SAMENVATTING

Het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van geslacht en is van toepassing op zowel directe * als indirecte * discriminatie. Dit beginsel moet gerespecteerd worden tijdens de oprichting, vestiging of uitbreiding van een bedrijf alsook bij het opzetten of uitbreiden van enigerlei andere vorm van zelfstandige activiteit.

Intimidatie * en seksuele intimidatie * worden beschouwd als discriminatie op grond van geslacht.

Dankzij deze richtlijn kunnen de EU-lidstaten maatregelen aannemen om over te gaan tot positieve actie. Deze overheidsmaatregelen zijn bedoeld om volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het beroepsleven te waarborgen, bijvoorbeeld om het ondernemerschap bij vrouwen te stimuleren.

Echtparen met een zelfstandige activiteit in samenwerkingsverband

In dit verband houdt het beginsel van gelijke behandeling van man en vrouw in dat de echtgenoten of levenspartners onder dezelfde voorwaarden samen een bedrijf kunnen oprichten als andere personen.

Wanneer er bovendien een nationaal systeem bestaat van sociale bescherming voor zelfstandigen hebben de echtgenoten of levenspartners die actief meewerken in het bedrijf recht op een eigen sociale bescherming. De lidstaten beslissen of de uitvoering van deze sociale bescherming op verplichte of vrijwillige basis moet gebeuren.

Rechten van zelfstandigen in verband met moederschap

Vrouwen die een zelfstandige activiteit uitoefenen, meewerkende echtgenotes en levenspartners moeten een moederschapsuitkering ontvangen gedurende ten minste 14 weken. Deze uitkering moet voldoende toereikend zijn opdat de betrokkenen, indien zij dit wensen, hun werkzaamheden zouden kunnen onderbreken. De uitkering moet een inkomen waarborgen dat ten minste gelijk is aan:

  • het gemiddeld inkomensverlies. Dit bedrag kan echter gelimiteerd worden, en/of
  • de uitkering die in de lidstaat toegekend wordt bij arbeidsonderbreking door ziekte, en/of
  • elke andere gezinsgerelateerde uitkering voorzien en bepaald door de EU-lidstaten.

Deze vrouwen moeten tijdens hun afwezigheid omwille van het moederschap toegang hebben tot diensten voor tijdelijke vervanging en bestaande nationale sociale diensten. De toegang tot deze diensten kan een alternatief zijn voor of een onderdeel vormen van de moederschapsuitkering.

Context

De voormalige Richtlijn 86/613/EEG wordt ingetrokken vanaf 5 augustus 2012. Vanaf deze datum wordt onderhavige richtlijn omgezet in nationaal recht van de EU-lidstaten.

Andere richtlijnen beschermen de gelijke behandeling van zelfstandig werkenden, zoals onder andere Richtlijn 2006/54/EG betreffende de arbeidswereld, Richtlijn 79/7/EEG betreffende de sociale zekerheid en Richtlijn 2004/113/EG die handelt over de toegang tot goederen en diensten van de overheid en de private sector.

Belangrijkste begrippen

  • Zelfstandigen: eenieder die onder de in het nationale recht bepaalde voorwaarden voor eigen rekening een winstgevende activiteit uitoefent, met inbegrip van landbouwers en personen die een vrij beroep uitoefenen.
  • Echtgenoten van zelfstandigen: echtgenoten of levenspartners van zelfstandigen wier verbintenis door het nationaal recht werd erkend, die, anders dan als werknemer of als vennoot, gewoonlijk en onder de in het nationale recht bepaalde voorwaarden aan de uitoefening van de activiteit van de zelfstandige deelnemen en dezelfde of aanvullende werkzaamheden verrichten.
  • Directe discriminatie: wanneer iemand op grond van geslacht minder gunstig wordt behandeld dan een ander.
  • Indirecte discriminatie: wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze, personen van een zelfde geslacht in het bijzonder benadeelt. Tenzij die afwijkende handelwijze objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.
  • Intimidatie: wanneer er sprake is van ongewenst gedrag dat verband houdt met het geslacht van een persoon en tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van die persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
  • Seksuele intimidatie: wanneer er sprake is van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie, met als doel of gevolg dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2010/41/EU

4.8.2010

5.8.2012

PB L 180 van 15.7.2010

Laatste wijziging: 15.09.2010

Top