Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europa 2020: de strategie van de Europese Unie voor groei en werkgelegenheid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europa 2020: de strategie van de Europese Unie voor groei en werkgelegenheid

De Europa 2020-strategie bevordert slimme, duurzame en inclusieve groei. Het doel is om het concurrentievermogen van de EU te verbeteren waarbij het model van de sociale markteconomie van de EU wordt behouden en het effectieve gebruik van de hulpbronnen van de EU sterk wordt verbeterd.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 Europa 2020: Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei [COM(2010) 2020 definitief - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De economische en financiële crisis heeft de structurele zwakheden van de Europese economie blootgelegd en een snelle verslechtering van de economische en maatschappelijke omgeving teweeggebracht. Het doel van de Europa 2020-strategie is om er zeker van te zijn dat het economisch herstel wordt ondersteund door een aantal hervormingen waardoor een stevige basis wordt gelegd voor groei en nieuwe werkgelegenheid in de Europese Unie tegen het jaar 2020, waarbij rekening wordt gehouden met de langetermijnproblemen die voortvloeien uit globalisering, druk op de hulpbronnen en vergrijzing.

De Europa 2020-strategie moet de Europese Unie in staat stellen een drieledigegroeite realiseren :

  • slimme groei, met een op kennis en innovatie gebaseerde ontwikkeling;
  • duurzame groei, gebaseerd op een groenere, competitievere economie waarin efficiënter met hulpbronnen wordt omgesprongen;
  • inclusieve groei, voor een economie met veel werkgelegenheid en sociale en territoriale cohesie.

De EU heeft voor deze ambitievastgesteld die tegen 2020 moeten bereikt worden: vijf belangrijke streefcijfersvastgesteld die tegen 2020 moeten bereikt worden:

  • 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar moet werk hebben;
  • 3 % van het EU-bbp moet worden geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling;
  • de uitstoot van broeikasgassen moet verminderen met 20 %, het aandeel hernieuwbare energie moet opgevoerd worden tot 20 % en de energie-efficiëntie dient met 20 % te verbeteren;
  • het percentage voortijdige schoolverlaters moet minder dan 10 % bedragen, en minstens 40 % van de jongere generatie moet een hogeronderwijsdiploma hebben;
  • het aantal mensen voor wie armoede of sociale uitsluiting dreigt, moet met 20 miljoen zijn gedaald.

De streefcijfers van de Europa 2020-strategie worden ook ondersteund door zeven kerninitiatieven op Europees niveau en in de EU-lidstaten: de Innovatie-Unie, Jeugd in beweging, de digitale agenda voor Europa, een efficiënt gebruik van hulpbronnen, een industriebeleid in een tijd van mondialisering, een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen, en het Europees platform tegen armoede.

Op Europees niveau vormen de interne markt, de begroting van de Europese Unie en het Europese buitenlandse beleid aanvullende instrumenten om de streefcijfers van de Europa 2020-strategie te bereiken.

Uitvoering van de strategie in het kader van het Europees semester

De Europa 2020-strategie wordt uitgevoerd op basis van zes globale richtsnoeren voor economisch beleid van de lidstaten en de Unie (Aanbeveling van de Raad van 13 juli 2010) en vier richtsnoeren voor werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (Beslissing van de Raad van 21 oktober 2010), die die van de Lissabonstrategie vervangen (zie Gerelateerde Besluiten).

De lidstaten is verzocht om de streefcijfers van de Europa 2020-strategie om te zetten in nationale streefcijfers. Elk jaar publiceren zij in april hun nationale hervormingsprogramma waarin zij uiteenzetten wat er is gedaan om deze nationale streefcijfers te bereiken.

De Commissie wordt belast met de follow-up van de resultaten. Ze presenteert een jaarrapport over de groei, beoordeelt de hervormingsprogramma’s van de lidstaten en dient voor elk land specifieke aanbevelingen in.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Tussenopname van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei ( COM(2014) 130 final ) - Corrigendum met betrekking tot Bijlagen 1 tot en met 3 ( COM(2014) 130 final/2 ) [Niet gepubliceerd in het Publicatieblad].

Vier jaar na de lancering van de Europa 2020-strategie wordt met deze mededeling een tussenopname gemaakt van de eerste jaren waarin deze strategie is uitgevoerd.

De Commissie is een openbare raadpleging gestart waarmee zij in het kader van een tussentijdse evaluatie van alle belanghebbenden de mening wil verzamelen.

Mededeling van 30 mei 2012 van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Investeringsbank – Actie voor stabiliteit, groei en werkgelegenheid [ COM(2012) 299 definitief].

In het licht van de economische crisis onderzoekt de Commissie in deze mededeling de rol van zowel de EU als de EU-landen in een nieuw groei-initiatief, dat de Europese economie weer stevig op de been moet helpen. Volgens de Commissie moet de EU naast externe bronnen van groei aan te boren ook het potentieel van EU-financiering van de groei die Europa nodig heeft en het groeipotentieel van de Economische en Monetaire Unie, van de interne markt en van het menselijk kapitaal benutten.

Besluit 2010/707/EU van de Raad van 21 oktober 2010 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [Publicatieblad L 308 van 24.11.2010].

Besluit 2010/410/EU van de Raad van 13 juli betreffende de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Unie [Publicatieblad L 191 van 23.07.2010].

Conclusies van de Europese Raad van Brussel van 25 en 26 maart 2010. De Europese Raad heeft de voornaamste stellingen goedgekeurd van de Europa 2020-strategie voor banen en groei.

Laatste wijziging: 10.06.2014

Top