Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het Proces van Kopenhagen: intensievere Europese samenwerking inzake beroepsonderwijs en -opleiding

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Het Proces van Kopenhagen: intensievere Europese samenwerking inzake beroepsonderwijs en -opleiding

Het in 2002 gelanceerde Proces van Kopenhagen beoogt een verbetering van de prestatie, kwaliteit en aantrekkelijkheid van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding door een intensievere samenwerking op Europees niveau. Het proces is gebaseerd op gezamenlijk overeengekomen prioriteiten die om de twee jaar worden herzien.

BESLUIT

Verklaring van de Europese Ministers voor beroepsonderwijs en -opleiding, en de Europese Commissie, samengekomen in Kopenhagen op 29 en 30 november 2002, over intensievere Europese samenwerking inzake beroepsonderwijs en -opleiding – „De Verklaring van Kopenhagen (EN)” [Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Verklaring van Kopenhagen zet de pioriteiten van het Proces van Kopenhagen over een intensievere Europese samenwerking op het vlak van beroepsonderwijs en -opleiding uiteen. Dit proces wil de prestatie, kwaliteit en aantrekkelijkheid van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding in Europa verbeteren. Het wil de benutting van de diverse beroepsopleidingskansen binnen het kader van de „leven lang leren”-context (LLL) en met de hulp van de LLL-hulpmiddelen aanmoedigen.

Het Proces van Kopenhagen bestaat uit:

 • een politieke dimensie die de bepaling van gemeenschappelijke Europese doelstellingen en een hervorming van nationale beroepsonderwijs- en beroepsopleidingsstelsels beoogt;
 • de ontwikkeling van gemeenschappelijke Europese kaders en hulpmiddelen om de transparantie en de kwaliteit van competenties en kwalificaties te vergroten en de mobiliteit te bevorderen;
 • een samenwerking om wederzijds leren op Europees niveau aan te moedigen en alle relevante belanghebbenden op nationaal niveau hierbij te betrekken.

De door de Verklaring van Kopenhagen vooropgestelde prioriteiten vormen de basis voor een vrijwillige samenwerking op het vlak van beroepsonderwijs en -opleiding. Ze streven ernaar om tegen 2010:

 • de Europese dimensie in beroepsonderwijs en -opleiding te versterken;
 • de informatieverstrekking, begeleiding en advisering over en de transparantie van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding te vergroten;
 • hulpmiddelen te ontwikkelen voor de wederzijdse erkenning en validatie van competenties en kwalificaties;
 • de garantie van kwaliteit in beroepsonderwijs en -opleiding te verbeteren.

Communiqué van Maastricht van 14 december 2004 over de toekomstige prioriteiten voor intensievere Europese samenwerking inzake beroepsonderwijs en -opleiding

Het communiqué van Maastricht bevestigt het succes van het Proces van Kopenhagen met betrekking tot de verbetering van de zichtbaarheid en het profiel van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding op Europees niveau. Tegelijkertijd werkt het de door de Verklaring van Kopenhagen vooropgestelde prioriteiten verder uit. Daarnaast, en voor het eerst, worden er specifieke prioriteiten voor nationale inspanningen op het vlak van beroepsonderwijs en -opleiding bepaald:

 • toepassing van gemeenschappelijke instrumenten en referenties bij de hervorming en ontwikkeling van beroepsonderwijs- en beroepsopleidingsstelsels en -praktijken;
 • verhoging van publiek-private investeringen in beroepsonderwijs en -opleiding;
 • ontvangst van steun van Europese fondsen (zoals sociale en regionale ontwikkeling) om het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding verder uit te bouwen;
 • ontwikkeling van beroepsonderwijs- en beroepsopleidingsstelsels om tegemoet te komen aan de behoeften van kansarme personen en groepen;
 • implementatie van open leerbenaderingen en flexibele en open beroepsonderwijs- en beroepsopleidingskaders om de mobiliteit tussen verschillende onderwijsniveaus en -contexten mogelijk te maken;
 • verbetering van de relevantie en kwaliteit van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding in samenwerking met alle relevante belanghebbenden;
 • ontwikkeling van leerbevorderende omgevingen, zowel binnen onderwijsinstellingen als op de werkvloer;
 • promotie van de voortdurende competentieontwikkeling van leerkrachten en opleiders uit het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding.

Communiqué van Helsinki van 5 december 2006 over intensievere Europese samenwerking inzake beroepsonderwijs en -opleiding

Het communiqué van Helsinki maakt de balans op van het Proces van Kopenhagen en herziet zijn prioriteiten en strategieën. Sinds de aanneming van het communiqué van Maastricht werd er vooruitgang geboekt op het vlak van de gemeenschappelijke Europese kaders en instrumenten voor beroepsonderwijs en -opleiding. Het eenvormige kader van EUROPASS voor de transparantie van kwalificaties en competenties werd aangenomen en er wordt volop gewerkt aan het Europees kwalificatiekader, het Europees systeem voor overdracht van leerresultaten voor beroepsonderwijs en -opleiding en het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding. Nu is versterkte actie nodig met betrekking tot de volgende prioriteiten:

 • de verbetering van het imago, de status, de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding;
 • het ontwikkelen, testen en implementeren van gemeenschappelijke Europese hulpmiddelen voor beroepsonderwijs en -opleiding zodat deze klaar zijn tegen 2010;
 • het opteren voor een systematische aanpak om het wederzijds leren en de samenwerking te versterken, in het bijzonder door het gebruik van consistente en vergelijkbare gegevens en indicatoren;
 • het betrekken van alle belanghebbenden bij de uitvoering van het Proces van Kopenhagen.

Communiqué van Bordeaux (EN) (FR) van 26 november 2008 over intensievere Europese samenwerking inzake beroepsonderwijs en -opleiding

Het communiqué van Bordeaux herziet de prioriteiten en strategieën van het Proces van Kopenhagen in het licht van een toekomstig onderwijs- en opleidingsprogramma na 2010. Het proces is doeltreffend gebleken in het bevorderen van het imago van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding, terwijl niet geraakt werd aan de diversiteit van nationale beroepsonderwijs- en beroepsopleidingsstelsels. Niettemin is er een nieuwe stimulans nodig, in het bijzonder in verband met:

 • de implementatie van beroepsonderwijs- en beroepsopleidingstools en -stelsels ter bevordering van de samenwerking op Europees en nationaal niveau;
 • een verdere verbetering van de kwaliteit van beroepsonderwijs- en beroepsopleidingsstelsels en een verdere bevordering van de aantrekkelijkheid van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding voor alle doelgroepen;
 • het creëren van betere verbanden tussen beroepsonderwijs en -opleiding en de arbeidsmarkt;
 • de consolidatie van Europese samenwerkingsovereenkomsten.

Communiqué van Brugge (DE) (EN) (FR) van 26 november 2008 voor een intensievere Europese samenwerking inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor de periode 2011-2020

In het communiqué van Brugge zijn strategische langetermijndoelstellingen vastgesteld voor de Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding in de periode van 2011 tot 2020. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op eerdere verwezenlijkingen en spelen in op de huidige en komende uitdagingen, met inachtneming van de onderliggende beginselen van het Proces van Kopenhagen.

Het Proces van Kopenhagen heeft in ruime mate bijgedragen aan de bewustwording van beroepsonderwijs en -opleiding op Europees en nationaal niveau, met name door de toepassing van de gemeenschappelijke Europese instrumenten, beginselen en richtsnoeren ter zake. De communicatie dient evenwel te worden verbeterd met het oog op een nauwere betrokkenheid van alle belanghebbenden. Bovendien moeten meer bruggen worden geslagen tussen beroepsonderwijs en -opleiding en andere beleidsterreinen om sociaaleconomische uitdagingen te kunnen aanpakken en mobiliteit en een leven lang leren werkelijkheid te doen worden.

Opdat beroepsonderwijs- en opleiding een antwoord kunnen bieden op de huidige en komende uitdagingen, moeten de Europese onderwijs- en opleidingstelsels:

 • flexibel en van goede kwaliteit zijn;
 • zich aanpassen aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en inzicht hebben in opkomende sectoren en vaardigheden;
 • een opleidingsaanbod garanderen dat is afgestemd op de vergrijzende maatschappij;
 • de duurzaamheid en de uitstekende kwaliteit van beroepsonderwijs en -opleiding garanderen door een gemeenschappelijke benadering van kwaliteitsborging;
 • mensen in staat stellen zich aan verandering aan te passen en met verandering om te gaan door hen de kans te bieden sleutelcompetenties te verwerven;
 • belemmeringen voor de transnationale mobiliteit van studenten en leerkrachten in beroepsonderwijs en -opleiding wegwerken;
 • ervoor zorgen dat voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor beroepsonderwijs en -opleiding en toezien op het efficiënte en eerlijke gebruik daarvan.

Het Proces van Kopenhagen maakt deel uit van het strategisch kader “Onderwijs en opleiding 2020” (ET2020) en kan de onderwijsdoelstellingen van de Europa 2020-strategie mee helpen verwezenlijken. Overeenkomstig de globale visie op beroepsonderwijs en -opleiding bestaan die doelstellingen erin de Europese stelsels voor beroepsonderwijs en ‑opleiding aantrekkelijker, inclusiever, relevanter, toegankelijker, loopbaangerichter, flexibeler en innovatiever te maken tegen 2020. In lijn met die visie hebben de 11 langetermijndoelstellingen voor Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding in de periode 2011-2020 en de 22 kortetermijndoelstellingen voor de periode 2011-2014, in het kader waarvan op nationaal niveau concrete acties worden ondernomen ter verwezenlijking van de strategische doelstellingen, betrekking op:

 • een verbetering van de kwaliteit, de efficiëntie, de aantrekkelijkheid en de relevantie van beroepsonderwijs en -opleiding;
 • een leven lang leren en mobiliteit;
 • de ontwikkeling van creativiteit, innovatie en ondernemerschap;
 • meer kansengelijkheid, sociale samenhang en actief burgerschap.

Context

De Europese Raad van Lissabon van maart 2000 erkende het belang van de ontwikkeling van een hoog kwalitatief beroepsonderwijs en een hoog kwalitatieve beroepsopleiding ter bevordering van sociale inclusie, cohesie, mobiliteit, inzetbaarheid en concurrentievermogen.

De Europese Raad van Barcelona van maart 2002 riep op tot de lancering van een beroepsonderwijs- en beroepsopleidingsspecifiek proces dat bijdraagt tot het veranderen van de Europese onderwijs- en opleidingsstelsels in een wereldwijde kwaliteitsreferentie tegen 2010. Ten gevolge hiervan keurde de Raad in november 2002 een resolutie over intensievere samenwerking op het vlak van beroepsonderwijs en -opleiding goed.

See also

De websites van het directoraat-generaal Onderwijs en cultuur:

 • beroepsonderwijs en -opleiding (DE) (EN) (FR)
 • Proces van Kopenhagen (DE) (EN) (FR)

Laatste wijziging: 08.04.2011

Top