Help Print this page 
Title and reference
Voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten

Deze richtlijn bevat gedetailleerde voorschriften voor de nationale begrotingskaders van de lidstaten. Deze voorschriften kaderen in het begrotingstoezicht van de Europese Unie (EU) en moeten er mee helpen voor zorgen dat de lidstaten hun uit het stabiliteits- en groeipact voortvloeiende verplichtingen nakomen.

BESLUIT

Richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten [Publicatieblad L 306 van 23.11.2011].

SAMENVATTING

Deze richtlijn is van toepassing op de nationale begrotingskaders van de lidstaten. Zij zijn het samenstel van regelingen, regels en instellingen op basis waarvan de overheden van de lidstaten hun begrotingsbeleid voeren.

Stelsels voor overheidsboekhouding en statistische rapportage

De lidstaten moeten beschikken over nationale stelsels voor begrotingsboekhouding die alle subsectoren van de overheid volledig en coherent bestrijken.

Deze boekhoudstelsels moeten de lidstaten in staat stellen de begrotingsgegevens van de overheid regelmatig te publiceren. Zij moeten worden gebaseerd op een boekhouding op kasbasis en de informatie bevatten die nodig is om betrouwbare gegevens te produceren, in overeenstemming met de begrippen en definities van nationale boekhoudstelsels.

Bovendien moeten de nationale boekhoudstelsel van de lidstaten het voorwerp zijn van een interne controle en een onafhankelijke controle van de rekeningen.

Tenslotte is de richtlijn een verzoek aan de Commissie om de geschiktheid van de internationale normen voor overheidsboekhouding (International Public Sector Accounting Standards) voor de lidstaten voor het einde van 2012 te evalueren.

Prognoses voor begrotingsplanning

De lidstaten baseren hun begrotingsplanning op zo realistisch mogelijke macro-economische en begrotingsprognoses. Deze prognoses omvatten met name een onderzoek naar de belangrijkste begrotingsvariabelen onder verschillende groei- en renteaannames.

De lidstaten publiceren hun macro-economische en begrotingsprognoses, alsmede de gebruikte methoden en parameters. Zij geven ook aan welke instelling verantwoordelijk is voor het opstellen van deze prognoses.

De prognoses van de lidstaten worden vervolgens vergeleken met de prognoses van de Commissie, die eveneens de gebruikte methoden, aannames en parameters moet bekendmaken. Aanzienlijke verschillen tussen de prognoses van de lidstaten en die van de Commissie worden beschreven en verklaard.

Cijfermatige begrotingsregels

In het kader van het begrotingstoezicht van de EU moet elke lidstaat ook beschikken over cijfermatige begrotingsregels. Deze regels moeten buitensporige overheidstekorten en -schulden voorkomen.

De specifieke begrotingsregels van ieder land omvatten met name:

 • de doelstellingen en het toepassingsgebied van de regels;
 • effectieve en tijdige monitoring van de inachtneming van de regels, gebaseerd op een betrouwbare analyse door onafhankelijke instanties of instanties die functioneel autonoom zijn ten overstaan van de begrotingsautoriteiten van de lidstaten;
 • de gevolgen van niet-naleving van de regels.

Begrotingskaders voor de middellange termijn

De lidstaten stellen een begrotingskader voor de middellange termijn vast. Dat kader is een samenstel van procedures dat voor de budgettaire beleidsvorming een langere termijn bestrijkt dan de eenjarige kalender. Daarbij wordt een begrotingsplanning met een horizon van ten minste drie jaar vastgesteld.

Een begrotingskader omvat de volgend elementen:

 • algemene en transparante meerjarige begrotingsdoelstellingen, uitgedrukt als bijvoorbeeld een overheidstekort of -schuld;
 • prognoses voor iedere belangrijke uitgaven- en ontvangstenpost van de overheid;
 • een beschrijving van de geplande beleidsmaatregelen voor de middellange termijn die gevolgen hebben voor de overheidsfinanciën;
 • een beoordeling van de mogelijke gevolgen van voorgenomen beleidsmaatregelen voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn.

Context

Het stabiliteits- en groeipact is een geheel van regels tot instelling van een economisch en begrotingstoezicht op EU-niveau om de economische en financiële stabiliteit van de EU te waarborgen.

Het stabiliteits- en groeipact werd in 2011 grondig hervormd. Het stabiliteits- en groeipact omvat nu zes wetsbesluiten die van kracht zijn geworden op 13 december 2011:

 • Verordening (EU) nr. 1173/2011 inzake de effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in het eurogebied;
 • verordening (EU) nr. 1174/2011 betreffende handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in het eurogebied;
 • Verordening (EU) nr. 1175/2011 tot wijziging van de procedures voor het toezicht op de begrotingssituaties;
 • Verordening (EU) nr. 1176/2011 betreffende de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden;
 • Verordening (EU) nr. 1177/2011 tot wijziging van de procedure bij buitensporige tekorten;
 • deze richtlijn tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten. Hij is nu volledig van toepassing, want de uiterste datum voor omzetting in nationaal recht was bepaald op 31 december 2013, aangezien de Commissie een voortgangsverslag moest presenteren over de implementatie van de richtlijn eind 2012.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2011/85/EU

13.12.2011

31.12.2013

L 306 van 23.11.2011

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: naar de implementatie van geharmoniseerde normen voor de overheidsboekhouding in de lidstaten. De geschiktheid van de IPSAS voor de lidstaten [ COM(2013) 114 final - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad].

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de kwaliteit van de in 2013 door de lidstaten verstrekte begrotingsgegevens [ COM(2014) 122 final - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad].

Dit verslag is gebaseerd op de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie van in 2013 in het kader van de buitensporigtekortprocedure (BTP) verstrekte gegevens. De Commissie merkt op dat over het geheel genomen de verslagkwaliteit van begrotingsgegevens in 2013 verder is verbeterd.

Laatste wijziging: 27.06.2014

Top