Help Print this page 
Title and reference
Invoering van de euro: convergentiecriteria

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Invoering van de euro: convergentiecriteria

Voordat een lidstaat de euro als munteenheid kan aannemen, moet deze voldoen aan een aantal economische en financiële voorwaarden, die ook wel convergentiecriteria genoemd worden. Er zijn in totaal vier voorwaarden:

  • prijsstabiliteit;
  • begrotingssituatie van de overheid;
  • deelname aan het wisselkoersmechanisme van het Europees Monetair Stelsel;
  • convergentie van de rentevoeten.

Wanneer een lidstaat de euro wil invoeren, controleert de Raad van de Europese Unie (EU) of de betrokken lidstaat aan de vier criteria voldoet. Indien dat het geval is, keurt de Raad een besluit goed waarin hij de lidstaat toestemming geeft om de euro als munteenheid aan te nemen en een overzicht geeft van de resultaten van de betrokken lidstaat in het onderzoek betreffende de convergentiecriteria.

Prijsstabiliteit

De lidstaten moeten een duurzame prijsstabiliteit hebben bereikt. Om na te gaan of aan dit criterium is voldaan, kijkt de Raad naar de inflatie van de lidstaat over een termijn van één jaar. Vervolgens vergelijkt hij dat percentage met de inflatie van de drie lidstaten met de grootste prijsstabiliteit. Indien de inflatie in de kandidaat-lidstaat niet meer dan 1,5 % boven die van de drie best presterende lidstaten ligt, is aan het criterium van de prijsstabiliteit voldaan.

Begrotingssituatie van de overheid

De begrotingssituatie van de kandidaat-lidstaat moet houdbaar zijn. De lidstaat mag met andere woorden geen buitensporig begrotingstekort hebben.

Deelname aan het wisselkoersmechanisme van het Europees Monetair Stelsel

Het Europees wisselkoersmechanisme is een wisselkoersmechanisme voor de euro en de munteenheden van de lidstaten die niet tot de eurozone behoren. Het heeft in de eerste plaats ten doel de wisselkoers van de Europese munten stabiel te houden door overdreven waardeschommelingen tussen de euro en de andere nationale munten te voorkomen.

Een lidstaat die de euro wil invoeren, moet minstens twee jaar aan het Europees wisselkoersmechanisme hebben deelgenomen. Bovendien mag de wisselkoers van zijn munt in die periode niet aan grote spanningen onderhevig zijn geweest.

Convergentie van de langetermijnrente

De langetermijnrente wordt berekend op basis van de langetermijnleningen van de lidstaten, d.w.z. obligaties of gelijkwaardige waardepapieren.

De langetermijnrente van een lidstaat die de euro wil invoeren wordt vergeleken met een referentiewaarde. Deze referentiewaarde is het gemiddelde van de langetermijnrente van de drie EU-lidstaten die op het gebied van prijsstabiliteit het best presteren. Om aan dit criterium te voldoen, mag de rente van de kandidaat-lidstaat niet meer dan 2 % boven de referentiewaarde liggen.

Convergentieverslagen

Lidstaten die niet aan de convergentiecriteria voldoen, krijgen een derogatie voor de derde fase van de Economische en Monetaire Unie. Op zijn minst om de twee jaar stellen de Europese Commissie en de Centrale Bank een convergentieverslag over deze lidstaten op. In dat verslag geven zij een overzicht van de vooruitgang die de lidstaten op het gebied van de convergentiecriteria hebben geboekt.

Er zij aan herinnerd dat Denemarken en het Verenigd Koninkrijk niet deelnemen aan de derde fase van de Economische en Monetaire Unie. Deze twee lidstaten zijn voorlopig niet voornemens de euro in te voeren en zijn dan ook niet gebonden aan de convergentiecriteria.

Context

De convergentiecriteria hebben artikel 140 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (EU) als rechtsgrondslag en zijn opgenomen in het aan de oprichtingsverdragen van de EU gehechte Protocol nr. 13.

Laatste wijziging: 15.10.2010

Top