Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slowakije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slowakije

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2004 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(98) 703 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2000) 711 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1754 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1410 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1209 - Niet verschenen in het Publicatieblad]Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 was de Europese Commissie van mening dat Slowakije inspanningen had gedaan om het communautaire vervoersacquis over te nemen. Er moest echter nog aanzienlijke vooruitgang worden geboekt in de sector van het vrachtvervoer over de weg (met name inzake markttoegang, veiligheidsvoorschriften en verkeersbelasting) en bij het spoorvervoer, waar moest worden toegezien op de daadwerkelijke totstandbrenging van het acquis. Slechts wanneer in deze twee sectoren verbetering optrad, zou de vervoersector geen onoverkomelijke problemen opwerpen voor de overname van het acquis inzake de interne markt, aldus de Commissie. Voorts was de Europese Commissie van mening dat Slowakije ervoor moest zorgen de nodige middelen beschikbaar te stellen voor de totstandbrenging van de basis van het toekomstige tot de nieuwe lidstaten uitgebreide trans-Europese vervoersnetwerk. Tenslotte mocht ook niet worden nagelaten om op alle niveaus de Slowaakse administratieve structuren, inclusief de controle-instanties, te versterken.

In haar verslag van november 1998 heeft de Commissie onderstreept dat Slowakije zijn inspanningen ter harmonie op wetgevingsgebied moest voortzetten op het gebied van het spoor-, lucht- en wegvervoer en van de veiligheid van wegvervoer en gecombineerd vervoer.

In het verslag van november 2000 beklemtoonde de Commissie dat er, ondanks enige vooruitgang, nog veel werk te doen stond in de meeste vervoersectoren, met name het weg- en railvervoer. Er waren ook grote inspanningen nodig op het gebied van de versterking van de administratieve structuren.

In haar verslag van november 2001 merkte de Commissie op dat er weliswaar wat vooruitgang was bij de algemene aanpassing aan het acquis, maar dat er nog heel veel werk te doen bleef.

In het verslag van oktober 2002 werd onderstreept dat Slowakije inzake de vervoersector nieuwe vorderingen had gemaakt. Er was echter nog veel werk voor de boeg op het gebied van het wegvervoer (toegang tot de markt, veiligheidsnormen en fiscaliteit) en het spoorvervoer, waar nauw moet worden toegezien op de daadwerkelijke aanpassing van de wetgeving aan het acquis.

In het verslag van 2003 wordt geconcludeerd dat Slowakije verder werk moet maken van de aanpassing van zijn wetgeving aan het acquis voor de sectoren van spoor-, luchtvaart- en zeevervoer en voor de binnenvaart. Het land moet zijn administratieve capaciteit in de spoorwegsector versterken en zich voorbereiden op de grote investeringen die vereist zijn ter modernisering van de infrastructuur.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het vervoerbeleid van de Gemeenschap omvat beleidsmaatregelen op drie hoofdgebieden.

De Europa-Overeenkomst voorziet in aanpassing van de wetgeving aan het Gemeenschapsrecht en samenwerking met het doel de vervoersector te herstructureren en te moderniseren, de toegang tot de vervoersmarkt te verbeteren, het transitvervoer te vergemakkelijken en de exploitatie op een niveau te brengen dat vergelijkbaar is met dat in de Gemeenschap. Het Witboek is toegespitst op maatregelen om de vervoersector te laten functioneren volgens de op de interne markt geldende voorwaarden, onder andere wat concurrentie, harmonisatie van de wetgeving en normalisatie betreft.

EVALUATIE

Wat de horizontale kwesties betreft, heeft de Slowaakse regering in januari 2000 de "Bijgewerkte beginselen van het vervoerbeleid van de overheid" goedgekeurd, waarin rekening wordt gehouden met de EG-beginselen voor de ontwikkeling van trans-Europese vervoersnetwerken (TEN's), de interoperabiliteit van de trans-Europese hogesnelheidsspoorlijnen en de financiering van de TEN's. Slowakije kon zich vinden in het eindverslag over de Behoeftenbeoordeling Vervoerinfrastructuur (TINA) van oktober 1999, dat de basis zou moeten vormen voor een uitbreiding van de trans-Europese netwerken tot Slowakije. Op dit moment is 40% van de geplande snelwegen aangelegd. De harmonisatie met het acquis op het gebied van TEN's en de interoperabiliteit vereist echter nadere regelgevende maatregelen die het kader van overheidsresoluties te buiten gaan.

Wat het wegvervoer betreft, is er nieuwe wetgeving aangenomen om de Slowaakse wetgeving inzake voertuigkeuringen in overeenstemming te brengen met het acquis. Er is sprake van een gedeeltelijke aanpassing met betrekking tot rijbewijzen (opleiding van bestuurders en instructeurs) en afmetingen en gewicht van voertuigen. Wat de belastingkwesties betreft, is er met een reeks wijzigingen van de Wegenbelastingwet - die in januari 2000 in werking is getreden - gezorgd voor een gedeeltelijke aanpassing. In juli 2000 heeft de Slowaakse regering een concept aangenomen voor de transformering en privatisering van publieke busvervoersbedrijven. Vele onderdelen van het wegvervoersacquis - bijvoorbeeld belastingharmonisatie, sociale regels en technologie, veiligheid en milieu (inclusief gewichten en afmetingen) - behoeven grote inspanningen uit een oogpunt van een snellere omzetting en uitvoering. In het jaar 2000 heeft Slowakije de multilaterale Interbus-overeenkomst inzake incidenteel busvervoer ondertekend. Een nieuwe wetgeving op de inschrijving van voertuigen en de desbetreffende certificaten is in 2001 in werking getreden.

In 2002 is de wegenwet ter harmonisatie van de belasting op motorvoertuigen in werking getreden. Er is ook een nieuwe regelgeving in werking getreden met het oog op de aanpassing van de Slowaakse wetgeving aan de communautaire wetgeving inzake toegang tot het beroep van transportondernemer. Vergunningen voor het leveren van vervoerdiensten worden voortaan afgegeven voor een periode van maximaal 5 jaar. Er zijn echter nog inspanningen nodig wat de toepassing van de wetgeving betreft, met name inzake het acquis op sociaal en technisch gebied. De administratieve capaciteit bestaat nu, maar moet nog worden versterkt, met name door een personeelsuitbreiding en door de opleiding van personeel dat gespecialiseerd is in de centrale bewakings- en toezichtsfuncties.

Wat de trans-Europese vervoersnetwerken betreft, heeft de Slowaakse regering in 2001 een nationaal plan voor regionale ontwikkeling vastgesteld voor de periode 2001-2006 waarin de projecten voor de ontwikkeling van de infrastructuur in de verschillende regio's staan uitgetekend.

In 2002 heeft de Slowaakse regering het project goedgekeurd voor de aanleg van de verbinding tussen Viedenska Cesta en Pristavny Most, die de kwaliteit van de transportcorridor naar Bratislava moet verbeteren en de bestaande wegen in de regio moet ontlasten. De administratieve capaciteit in de sectoren van weg- en railvervoer moet echter nog worden versterkt met het oog op de grote investeringen die op komst zijn.

Op het gebied van het spoorvervoer heeft de Slowaakse regering in 2000 een project goedgekeurd voor de omvorming en herstructurering van de Slowaakse Spoorwegen (ZSR) dat de voorwaarden legt voor de liberalisering van de sector. Slowakije moet in overeenstemming met het herstructureringsprogramma van 1999 zijn herstructureringsmaatregelen voor deze sector in een sneller tempo uitvoeren en nieuwe wetgeving waarmee nauwer wordt aangesloten bij het acquis aannemen en ten uitvoer leggen. Hierbij moet met name worden gedacht aan een onafhankelijk beheer voor spoorwegbedrijven, toegang tot de spoorvervoerinfrastructuur en transitrechten, een gezonde financiële basis voor de bedrijven, gescheiden boekhoudingen voor infrastructuur en exploitatiediensten, vergunningverlening en toewijzing van infrastructuurvoorzieningen. Voorts moet een regelgevingsautoriteit voor het spoorvervoer worden opgericht.

Wat het vervoer over de binnenwateren betreft, is er met de aanneming in september 2000 van een nieuwe wet inzake de binnenwateren gezorgd voor een verdere aanpassing. Deze wet, waarbij de communautaire voorschriften betreffende de toegang tot het beroep van transportondernemer en de wederzijdse erkenning van diploma's worden omgezet, is in 2001 in werking getreden. In 2003 is de aanpassing van de wetgeving nog niet voltooid, met name wat de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen, de wederzijdse erkenning van bevaarbaarheidsattesten, de technische voorschriften voor binnenvaartschepen en de voorwaarden voor bevrachting en prijsvorming betreft.

Op het gebied van het luchtvervoer zijn de onderhandelingen tussen de EU en Slowakije over de multilaterale overeenkomst inzake de totstandbrenging van een Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte (EGLR) eind 1999 afgerond en is er een bilateraal protocol ondertekend. Slowakije moet echter haast maken met de oprichting van een onafhankelijke instantie voor het onderzoek naar luchtverkeersongelukken en moet zorgen voor de versterking van de veiligheid van het luchtverkeer.

De nieuwe wet op de burgerluchtvaart, die in 2002 in werking is getreden, regelt de voorwaarden voor de onafhankelijke onderzoeken bij ongevallen in de burgerluchtvaart, de voorwaarden voor toegang tot de markt van gronddiensten op luchthavens in de Gemeenschap en de gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van 'slots'. Slowakije moet nog volwaardig lid worden van de JAA (Joint Aviation Authorities), wat de uitvoering van een actieplan vergt.

Wat het maritiem vervoer betreft, moet de Slowaakse wetgeving, ook al heeft het land geen toegang tot de zee, volledig zijn aangepast aan het acquis op maritiem gebied en moeten de voorschriften van het "Erika"-pakket worden overgenomen.

De algemene administratieve capaciteit in de vervoersector moet worden vergroot door middel van een duidelijke taakstelling en een goede coördinatie tussen de verschillende bij het wetgevingsproces betrokken ministeries. De vereiste onafhankelijke instanties moeten worden opgericht, de bevoegde instanties moeten erop toezien dat de wetten worden nageleefd en er moet worden gezorgd voor voldoende en gekwalificeerde mensen en afdoende informatietechnologie teneinde de uit het acquis voortvloeiende taken goed te kunnen uitvoeren.

Laatste wijziging: 10.03.2004

Top