Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slowakije

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slowakije

1) REFERENTIE

Advies van de Commissie [COM(97) 2004 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(98) 703 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(1999) 511 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000) 711 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1754 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1410 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1209 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 was de Europese Commissie van mening dat de harmonisatie van de Slowaakse wetgeving inzake kartels een bevredigende vooruitgang vertoonde en op middellange termijn voltooid zou zijn. Zij bevestigde ook dat het Bureau voor de bestrijding van monopolies over de vereiste bekwaamheid en middelen bleek te beschikken om de mededingingsregels te doen naleven, maar dat de belangrijkste uitdaging erin bestond de wet toe te passen op alle ondernemingen, ook de zogenaamde essentiële en strategische bedrijven.

Op het vlak van de overheidssteun was de Commissie daarentegen van mening dat Slowakije aanzienlijke inspanningen moest leveren om op middellange termijn aan de communautaire voorwaarden voor de controle op de overheidssteun te voldoen en dat talrijke hervormingen nodig waren om de nodige doorzichtigheid te scheppen, de bestaande overheidssteun in overeenstemming te brengen met de Europa-Overeenkomst en regels vast te leggen voor een efficiënt functioneren van de daarop toezicht houdende autoriteit. Bovendien onderstreepte zij dat in het overzicht van de steunmaatregelen gegevens moesten worden verstrekt over alle steun die door de staat, of door de regionale of plaatselijke overheden of uit overheidsmiddelen wordt verleend, en dat de bepalingen inzake overheidssteun voor alle ondernemingen dienden te gelden, met inbegrip van de zogenaamde essentiële en strategische bedrijven.

Het verslag van november 1998 constateerde dat geen belangrijke vooruitgang was geboekt bij het voldoen aan de kortetermijnprioriteit van het partnerschap voor toetreding op het gebied van overheidssteun. Er dienden bijgevolg grote inspanningen te worden geleverd om wetgeving op dit gebied aan te nemen en om de inspanningen op het gebied van de antikartelwetgeving voort te zetten.

In haar verslag van oktober 1999 was de Commissie van oordeel dat de nieuwe wet op de overheidssteun een belangrijke vooruitgang is. Zij constateerde ook andere vooruitgang bij het verzamelen van regionale statistieken. Toch moesten er nog verbeteringen worden aangebracht bij de wetgeving ter bestrijding van monopolies, alsook in het kader van het jaarverslag over en de inventaris van de overheidssteun. Verder moest Slowakije de tenuitvoerlegging van de wet op de overheidssteun garanderen en ervoor zorgen dat de beheersautoriteit voor overheidssteun haar werkzaamheden volledig kon verrichten.

In het verslag van november 2000 werd de aandacht gevestigd op de inwerkingtreding, in de maand januari, van een nieuwe antitrustwet en van een nieuwe wet op de staatssteun, krachtens welke een toezichthoudende autoriteit werd opgericht. De op het gebied van staatssteun geboekte vooruitgang volstaat echter nog niet om van een volledige aanpassing aan het acquis communautaire te kunnen spreken.

In het verslag van november 2001 werd opgemerkt dat Slowakije vooruitgang had geboekt op de twee belangrijke gebieden van het mededingingsbeleid (namelijk de antitrustwetgeving en de wetgeving op het gebied van staatssteun). Er waren echter extra inspanningen nodig voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving op de staatssteun.

In het verslag van oktober 2002 werd geconstateerd dat Slowakije verdere vooruitgang had geboekt op dit gebied, maar inspanningen moest blijven leveren bij de toepassing van de bepalingen inzake staatssteun en bij de bestrijding van monopolies.

In het verslag van november 2003 wordt geconstateerd dat Slowakije in wezen voldoet aan de uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeiende toezeggingen en eisen ten aanzien van de bestrijding van monopolies en het toezicht op staatssteun. Wat staatssteun betreft, zou Slowakije toch bijzondere aandacht moeten besteden aan de bewustmaking van alle marktspelers en alle subsidieverlenende instanties.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap is gebaseerd op artikel 3, onder g), van het EG-Verdrag, waarin is bepaald dat de Gemeenschap moet beschikken over "een regime waardoor het verzekert dat de mededinging binnen de interne markt niet wordt vervalst". De voornaamste toepassingsgebieden zijn afspraken tussen ondernemingen en overheidssteun.

De Europa-Overeenkomst met Slowakije, die in februari 1995 in werking getreden is, behelst mededingingsregels die van toepassing zijn op de handelsbetrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Slowakije, gebaseerd op de artikelen 81, 82 en 87 (oud artikel 85, 86 en 92) van het EG-Verdrag (afspraken tussen ondernemingen, misbruik van een machtspositie en overheidssteun) en bepaalt dat binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst toepassingsregelingen zullen worden vastgesteld.

Bovendien bepaalt de Europa-Overeenkomst dat Slowakije zijn mededingingswetgeving aan die van de Gemeenschap aanpast.

Het witboek maakt melding van de geleidelijke toepassing van bovengenoemde bepalingen en van de bepalingen krachtens de verordening betreffende concentraties (4064/89) en de artikelen 31 (oud artikel 37) en 86 (oud artikel 90) (monopolies en bijzondere rechten) van het EG-Verdrag.

EVALUATIE

Slowakije heeft in korte tijd een wettelijk en institutioneel kader tot stand gebracht dat overeenstemt met dat van de Europese Unie en heeft tegelijk geprivatiseerd om de rol van de staat in de economie te verminderen.

Op het gebied van de antikartelwetgeving is de huidige wetgeving in hoge mate in overeenstemming met het acquis communautaire.

Met een herziene wet op de staatssteun, die in november 2001 in werking is getreden, werd de Slowaakse wetgeving in haar geheel in overeenstemming gebracht met het acquis communautaire op het gebied van staatssteun. Slowakije zou echter bijzondere aandacht moeten besteden aan de bewustmaking van alle marktspelers en alle subsidieverlenende instanties.

Wat de bestuurlijke capaciteit betreft, functioneert zowel het Bureau voor de bestrijding van monopolies als het Bureau voor toezicht op staatssteun goed. Het toezicht op de naleving van de regels verbetert, maar moet nog worden versterkt.

Slowakije kreeg twee overgangsperiodes waarin, onder bepaalde voorwaarden, fiscale steun kan worden toegekend aan ondernemingen in de ijzer- en staalindustrie (uiterlijk tot eind 2009) en ondernemingen uit de automobielindustrie (uiterlijk tot eind 2008). Nochtans blijft er ernstige twijfel bestaan ten aanzien van de voorwaarde dat deze regeling tot de automobielindustrie beperkt blijft.

De onderhandelingen over dit hoofdstuk zijn nog niet afgesloten. Om de voorbereidingen op de toetreding af te ronden, moet Slowakije zich inspannen om te garanderen dat de voorwaarden inzake de overgangsperiode in de ijzer- en staalindustrie worden nageleefd.

Laatste wijziging: 03.03.2004

Top