Help Print this page 
Title and reference
Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG): twaalfpuntenplan

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG): twaalfpuntenplan

Ondanks de duidelijke vooruitgang die in sommige regio's werd geboekt op bepaalde terreinen, zijn er tegen 2015 nog heel wat inspanningen nodig om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te behalen. Daarom heeft de Commissie een actieplan op middellange termijn voorgelegd om de vorderingen te versnellen. Dit actieplan diende als basis voor de uitwerking van een Europees standpunt op de „Top van de MDG” van de Verenigde Naties die plaatsvond in New York van 20 tot 22 september.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Europees Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's van 21.4.2010, „EU-twaalfpuntenplan ter ondersteuning van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling” [COM(2010) 159 definitief - Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Europese Unie (EU) belooft een bijdrage te leveren in de snellere verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG) tegen 2015.

De vorderingen die geboekt werden in de ontwikkelingslanden lopen sterk uiteen; sommige regio's vertonen effectief aanzienlijke vertragingen op bepaalde gebieden. Zo worden er bijvoorbeeld verbeteringen aangebracht om de extreme armoede in te dijken en de toegankelijkheid tot basisonderwijs en watervoorziening uit te breiden. Daartegenover staat dat 1,4 miljard mensen nog steeds in armoede leven (waarvan 51 % in Afrika bezuiden de Sahara) en dat een zesde van de wereldbevolking ondervoed is. Er is bijna geen vooruitgang geboekt bij het verminderen van de moeder- en kindersterfte en de toegang tot sanitaire voorzieningen blijft eveneens beperkt.

De verbintenissen inzake officiële ontwikkelingshulp nakomen

De EU is de belofte aangegaan om haar officiële ontwikkelingshulp tegen 2015 op te trekken tot 0,7 % van haar bruto nationaal inkomen (bni). Deze verbintenis moet nagekomen worden ondanks de problemen te wijten aan de huidige economische en financiële crisis. Derhalve stelt de Commissie het volgende voor:

 • het vastleggen van jaarlijkse actieplannen om de toepassing van de officiële ontwikkelingshulp te optimaliseren;
 • het versterken van de verantwoordingsplicht van de EU op basis van een evaluatie van de officiële ontwikkelingshulp;
 • de nationale wetgevingen uitwerken inzake doelstellingen voor officiële ontwikkelingshulp.

De EU roept ook andere internationale donoren op om hun bijdrage voor officiële ontwikkelingshulp op hetzelfde peil te brengen als de EU.

De steun doeltreffender gebruiken

De EU moet de doeltreffendheid van de ontwikkelingshulp en de samenwerking tussen de diverse betrokken partijen verbeteren. In deze optiek stelt de Commissie onder meer het volgende voor:

 • tegen 2013 progressief gebruik maken van een gezamenlijk programmeringskader en een programmeringscyclus voor de EU en de lidstaten;
 • instellen van een operationeel kader voor doeltreffendheid van de steun, taakverdeling opmaken, transparantie in de financiering en wederzijdse verantwoordingsplicht tussen de EU en de ontwikkelingslanden;
 • aanmoedigen van de andere donoren om de agenda inzake doeltreffendheid van de steun toe te passen.

Actieplan voor een snelle uitvoering van de MDG

Om de uitvoering van de MDG te versnellen stelt de Commissie het volgende voor:

 • voorrang geven aan landen en volkeren met de grootste achterstand, waaronder de onstabiele en minst ontwikkelde landen;
 • de aandacht vestigen op de MDG met de meeste achterstand en de invloed van het sectoraal EU-beleid vergroten, meer bepaald in cruciale sectoren als gezondheidszorg, onderwijs, voedselzekerheid en gendergelijkheid;
 • de verantwoordelijkheid van de partnerlanden voor de MDG versterken, met name door de integratie van de doelstellingen in hun eigen ontwikkelingsstrategieën alsook door kwaliteitsverbetering van de statistieken;
 • een werkprogramma aannemen voor coherentie in het ontwikkelingsbeleid op het vlak van de diverse EU-beleidslijnen die een effect kunnen hebben op de partnerlanden. Deze cruciale sectoren zijn: handel en financiën, klimaatverandering, voedselzekerheid, migratie en veiligheid;
 • mobiliseren van de binnenlandse middelen, met name door een beter nationaal en internationaal fiscaal bestuur, alsmede door een versterking van de belastingssystemen van de partnerlanden;
 • bevorderen van regionale integratie en handel, waardoor groei en werkgelegenheid aangezwengeld worden;
 • vaststellen en bevorderen van innovatieve financieringsmiddelen, ook via publiek-private partnerschappen die kunnen zorgen voor stabiele inkomsten voor de financiering van een duurzame ontwikkeling, in het bijzonder in de armste en meest kwetsbare landen;
 • ondersteunen van strategieën ten behoeve van de aanpassing en inperking van de klimaatverandering in en met de partnerlanden, meer bepaald op het vlak van onderzoek en toegang tot milieuvriendelijke technologieën;
 • investeren in veiligheid op lange termijn. De kwetsbaarheid van de meeste landen die een achterstand vertonen in de MDG is te wijten aan gewapende conflicten;
 • nieuwe impulsen geven aan het hervormingsproces van de mondiale bestuursstructuur om de doeltreffendheid en legitimiteit van het proces te bevorderen dankzij een betere opname van de armste landen die heel dikwijls over het hoofd worden gezien.

Deze doelstellingen moeten toegepast worden door de Raad en de EU-lidstaten. De Commissie staat in voor de follow-up en financiering van het actieprogramma.

Laatste wijziging: 04.08.2010

Top