Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-richtsnoeren inzake geweld tegen vrouwen en meisjes

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU-richtsnoeren inzake geweld tegen vrouwen en meisjes

Deze richtsnoeren leggen de operationele doelstellingen en interventie-instrumenten van de Europese Unie (EU) vast voor haar extern optreden ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes, met inbegrip van alle tegen hen gerichte vormen van discriminatie.

BESLUIT

EU-richtsnoeren inzake geweld tegen vrouwen en meisjes en de bestrijding van alle vormen van discriminatie van deze groepen. Raad Algemene Zaken van 8 december 2008 [Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Geweld tegen vrouwen en meisjes is een wereldwijd, structureel verschijnsel en de vormen die deze gewelddaden kunnen aannemen, kunnen variëren al naargelang de sociale, economische, culturele en politieke verhoudingen. Dergelijk geweld heeft ernstige gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van slachtoffers alsook voor de sociale ontwikkeling in het algemeen. Het vloeit voornamelijk voort uit economische en machtsverschillen tussen de geslachten, gewoonten, tradities, religieuze waarden, politieke instabiliteit en gewapende conflicten.

Onder „geweld tegen vrouwen” wordt begrepen „iedere daad van gendergerelateerd geweld die (vermoedelijk) resulteert in lichamelijke, seksuele of psychologische schade of leed voor vrouwen, inclusief dreigingen met dergelijke daden, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht het feit of dit plaatsvindt in het openbaar of in het privéleven”.

Met de aanneming van deze richtsnoeren gaat de Europese Unie (EU) een politiek en blijvend engagement aan met betrekking tot het thema vrouwenrechten. Haar optreden ter bestrijding van geweld tegen vrouwen spitst zich daarbij toe op drie met elkaar verbonden doelstellingen:

 • voorkoming van geweld;
 • bescherming en ondersteuning van slachtoffers;
 • vervolging van geweldplegers.

Dienaangaande voorzien de richtsnoeren de volgende operationele doelstellingen:

 • bevordering van gendergelijkheid en bestrijding van discriminatie van vrouwen, in het bijzonder in de privésfeer en in de wetgeving en overheidsmaatregelen;
 • verzameling van gegevens over geweld tegen vrouwen en ontwikkeling van indicatoren, waarvoor de EU gepaste mechanismen in kaart zal brengen en de lidstaten zal ondersteunen bij hun inspanningen om informatie te verzamelen;
 • opzetten van doeltreffende en gecoördineerde strategieën die op alle niveaus en in alle geledingen van de maatschappij worden toegepast om geweld te voorkomen en slachtoffers te beschermen;
 • bestrijding van straffeloosheid van de plegers van geweld tegen vrouwen door ervoor te zorgen dat gewelddaden tegen vrouwen bij wet worden bestraft, en implementatie van maatregelen om de rechtstoegang van de slachtoffers te vergemakkelijken.

Interventie-instrumenten van de EU

De interventie-instrumenten van de EU moeten het mogelijk maken om alle relevante actoren bij de problematiek te betrekken. De instrumenten beantwoorden ook aan de operationele doelstellingen en worden aanvullend toegepast op andere richtsnoeren in verband met mensenrechten, zoals de richtsnoeren ter bevordering van de rechten van het kind en de richtsnoeren over mensenrechtenverdedigers.

Onder de algemene demarches wordt het thema van geweld tegen vrouwen en de vormen van discriminatie die daaraan ten grondslag liggen, aan de orde gesteld in alle betrekkingen met derde landen en regionale organisaties. Daarbij wordt voornamelijk gekeken naar de mate waarin het nationale rechtskader verenigbaar is met de internationale normen en afspraken, alsook naar de correcte toepassing en toetsing van deze laatste. In dit kader zal de EU verder ook de bekrachtiging aanmoedigen van relevante verdragen en protocollen, met name het Verdrag van de Verenigde Naties (VN) inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen.

De specifieke aanvullende demarches ter bestrijding van geweld tegen vrouwen omvatten:

 • bevordering van de rol van de VN-rapporteur inzake geweld tegen vrouwen in gevallen waarin het geweld tegen vrouwen wijdverspreid is en onbestraft blijft en toezicht op de naleving van zijn aanbevelingen;
 • opvolging van alle processen in verband met geweld tegen vrouwen en meisjes;
 • verlening van steun aan vrouwenrechtenactivisten en vrouwelijke mensenrechtenactivisten;
 • ondersteuning van bewustmakingscampagnes en beleidsmaatregelen.

In buitengewoon ernstige individuele gevallen, bv. wanneer er in een land geweld wordt uitgeoefend of getolereerd in weerwil van de gedane internationale toezeggingen, kan de EU ook specifieke maatregelen treffen.

Geweld tegen vrouwen en de vormen van discriminatie die aan de basis ervan liggen, worden opgenomen in het kader van de specifieke mensenrechtendialogen van de EU evenals, waar nodig, in haar andere politieke dialogen. Dit omvat het toezien op de naleving van de aanbevelingen en conclusies van internationale en regionale mechanismen in verband met de rechten van de vrouw. De EU zal verder ook blijven ijveren voor het voorkomen van geweld tegen vrouwen in internationale fora, met name binnen het kader van de VN.

De EU-missiehoofden zijn verplicht om in hun mensenrechtenrapporten informatie op te nemen over de eerbiediging van de grondrechten van vrouwen. De speciale vertegenwoordigers en gezanten van de EU, wier mandaten ook vrouwenrechten omvatten, dienen eveneens verslag uit te brengen over het thema.

In het kader van haar bilaterale en multilaterale samenwerking ter verdediging van de mensenrechten, zal de EU voorrang geven aan de bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes. Het maatschappelijk middenveld, onder meer op juridisch en opleidingsvlak, zal hier nauw bij betrokken worden. Daarbij zal de nadruk gelegd worden op de samenwerking die plaatsvindt in het kader van het Europees initiatief voor de democratie en de mensenrechten. Het doel van deze samenwerking is het ondersteunen van programma's van het maatschappelijk middenveld die zich toespitsen op:

 • bevordering van de rechtstoegang en de toegang tot zorg;
 • voorkoming van geweld;
 • versterking van de capaciteit van nationale besturen, relevante organisaties van het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden die betrokken zijn bij de omgang met geweld tegen vrouwen en de oorzaken en gevolgen ervan.

Laatste wijziging: 24.09.2010

Top