Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preferentiële EU-invoertarieven voor ontwikkelingslanden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preferentiële EU-invoertarieven voor ontwikkelingslanden

Het schema van algemene tariefpreferenties (SAT) van de Europese Unie verleent ontwikkelingslanden lagere tarieven op hun uitvoer naar de EU, hetgeen hun economie helpt te stimuleren.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In 2012 heeft de EU nieuwe regels vastgelegd om dit schema, dat sinds 1971 in voege is, te heroriënteren. Die maken het systeem transparanter en voorspelbaarder voor de begunstigde landen, met name in het licht van de veranderde mondiale handelspatronen in het afgelopen decennium. Het schema is nu gericht op de landen die het het hardst nodig hebben.

Het is niet van toepassing op landen die al preferenties genieten in het kader van vrijhandelsovereenkomsten met de EU, of onder „autonome” afspraken met het blok (meestal tijdelijk, in afwachting van meer omvattende afspraken met de EU op langere termijn).

KERNPUNTEN

Drie regelingen binnen het schema

  • Standaard-SAP – Tarieven voor uit een ontwikkelingsland ingevoerde goederen worden verminderd of opgeschort. Uitzondering — Dit geldt niet voor landen die door de Wereldbank zijn geclassificeerd als hoge-inkomenslanden of hogere-middeninkomenslanden gedurende drie opeenvolgende jaren onmiddellijk voorafgaand aan het moment waarop de EU de lijst van begunstigde landen actualiseert.
  • SAP+ (stimuleringsregeling)–Nog lagere tarieven voor landen die 27 specifieke internationale verdragen met betrekking tot mensenrechten en rechten van werknemers, het milieu en goed bestuur bekrachtigen en ten uitvoer leggen.
  • ABW (Alles behalve wapens) voor de minst ontwikkelde landen–Quotavrije invoer tegen volledig tarief van alle goederen, met uitzondering van wapens, uit landen vermeld op de lijst van de minst ontwikkelde landen (MOL) opgesteld door de VN.

Schorsing van landen

De EU kan de lagere tarieven tijdelijk opschorten om redenen zoals:

  • schending van de fundamentele beginselen in verdragen betreffende de mensenrechten en de rechten van de werknemers;
  • oneerlijke handelspraktijken ;
  • ernstige tekortkomingen op het gebied van douanecontrole (bijv. uitvoer of doorvoer van illegale drugs);
  • de nationale wetgeving in een SAP+-begunstigd land incorporeert de relevante verdragen niet langer (of wordt niet doeltreffend toegepast).

Stopzetting naarmate landen zich ontwikkelen

Sommige landen kunnen arm zijn, maar toch zeer concurrerende exportactiviteiten ontwikkelen. Zodra dat gebeurt, hebben zij niet langer preferenties nodig om met succes door te dringen op de Europese markten.

Het SAP-schema trekt daarom de preferenties in van landen met zulke concurrerende productsectoren op basis van een „afstudeermechanisme”.

Stabieler en voorspelbaarder

Het nieuwe SAP loopt nu tien jaar (voordien was dat drie jaar), en biedt importeurs en exporteurs dus meer stabiliteit en voorspelbaarheid.

Exporteurs weten dat er, wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de lijst van de begunstigden, overgangsperioden zijn van minstens één jaar. Elk land heeft nu de zekerheid dat het alleen van de begunstigdenlijst kan worden geschrapt als de VN het drie jaar op rij classificeert als hoge-inkomensland of hogere-middeninkomensland.

Tijdelijke invoerbeperkingen

De EU kan vrijwaringsmaatregelen (tijdelijke beperkingen) toepassen indien de invoer uit begunstigde landen „ernstige moeilijkheden” voor een EU-producent veroorzaakt of dreigt te veroorzaken. Tevens kan de EU toezichtsmaatregelen toepassen voor landbouwproducten. Geen van deze maatregelen is ooit al genomen in de geschiedenis van het schema.

VANAF WANNEER IS VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is op 20 november 2012 in werking getreden.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad (PB L 303, 31.10.2012, blz. 1–82)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 978/2012 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is alleen ter referentie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1213/2012 van de Commissie van 17 december 2012 tot schorsing van de tariefpreferenties voor bepaalde SAP-begunstigde landen ten aanzien van bepaalde SAP-afdelingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (PB L 348 van 18.12.2012, blz. 11-13). Van toepassing tot 31 december 2016.

Laatste bijwerking 13.12.2015

Top