Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees erfgoedlabel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europees erfgoedlabel

Het Europees erfgoedlabel brengt belangrijke sites van de Europese geschiedenis, cultuur en integratie onder de aandacht.

BESLUIT

Besluit nr. 1194/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 tot instelling van een actie van de Europese Unie voor het Europees erfgoedlabel.

SAMENVATTING

De Europese Unie (EU) stelt een Europees erfgoedlabel in, dat wordt toegekend aan sites in de Unie die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Europese geschiedenis, cultuur en eenwording.

Het is de bedoeling het gemeenschappelijk Europees erfgoed in de kijker te zetten om de burgers meer het gevoel te geven deel uit te maken van de Unie en de dialoog tussen de verschillende culturen te versterken. Dankzij het culturele toerisme speelt het erfgoed bovendien een belangrijke rol in de economische ontwikkeling van de Europese regio's, die er alle belang bij hebben de waarde van hun erfgoed optimaal te benutten.

Het Europees erfgoedlabel legt de nadruk op de Europese symboolwaarde en de pedagogische dimensie van de sites en verschilt daardoor van de erfgoedinitiatieven van Unesco en de Raad van de Europa.

Toekenningscriteria

De sites die in aanmerking komen zijn monumenten, natuurlijke, onder water gelegen, archeologische, industriële of stedelijke locaties, cultuurlandschappen, plaatsen van herinnering, cultuurgoederen en -objecten en immaterieel erfgoed voor zover die met een bepaalde plaats verbonden zijn, met inbegrip van hedendaags erfgoed.

Transnationale sites, die zich in meerdere lidstaten bevinden en gericht zijn op een specifiek thema, alsook nationale thematische sites, die meerdere sites in eenzelfde lidstaat omvatten die op een specifiek thema gericht zijn, kunnen een gezamenlijke aanvraag indienen.

Kandidaat-sites voor het label moeten bewijzen dat zij aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • hun grensoverschrijdend of pan-Europees karakter, door te tonen hoe de invloed en aantrekkingskracht van de site over de landsgrenzen heen gaan;
  • hun plaats en rol in de Europese geschiedenis en integratie en hun banden met belangrijke Europese gebeurtenissen, persoonlijkheden of ontwikkelingen;
  • hun plaats en rol bij de ontwikkeling en bevordering van de gemeenschappelijke waarden die ten grondslag liggen aan de EU.

Voorts moeten kandidaat-sites een project voorleggen waarin zij zich ertoe verbinden het bewustzijn van de burgers omtrent de Europese betekenis van de site te vergroten, educatieve activiteiten te organiseren, meertaligheid te bevorderen, deel te nemen aan de activiteiten van de netwerken van sites waaraan het label is toegekend en de site op Europees niveau te promoten.

Er moet tevens een werkplan worden voorgelegd, waarin wordt uiteengezet hoe de kandidaat-site bepaalde voorwaarden zal naleven, zoals een degelijk beheer en het behoud van de site en de toegankelijkheid ervan voor een zo breed mogelijk publiek.

Selectieprocedure

De lidstaten maken een voorselectie van sites. Daarbij kunnen zij om de twee jaar maximaal twee sites voordragen. De lijst wordt vervolgens voorgelegd aan een Europese jury van onafhankelijke deskundigen, die hoogstens één site per land selecteert. Op aanbeveling van de jury kent de Europese Commissie het label aan de geselecteerde sites toe.

Deze sites worden geregeld gecontroleerd om na te gaan of zij nog altijd aan de criteria voldoen en hun project en werkplan naleven. Als dat niet het geval is, stelt de jury in samenwerking met de betrokken lidstaat aanpassingen voor. Indien de nodige maatregelen niet worden genomen, kan de Commissie het label intrekken.

De eerste labels zullen in 2013 worden toegekend.

Context

Het Europees erfgoedlabel werd gelanceerd in 2006 in de vorm van een intergouvernementeel initiatief waaraan achttien lidstaten deelnamen en is intussen een formeel initiatief van de EU geworden.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Besluit nr. 1194/2011/EU

23.11.2011

PB L 303 van 22.11.2011

Laatste wijziging: 31.01.2012

Top