Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uitvoer van cultuurgoederen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Uitvoer van cultuurgoederen

Om de Europese cultuurgoederen te beschermen, zorgt deze verordening er met behulp van uitvoervergunningen voor dat er eenvormige controles worden verricht bij de uitvoer van dergelijke goederen buiten het douanegebied van de Europese Unie (EU).

BESLUIT

Verordening van de Raad (EG) nr. 116/2009 van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen.

SAMENVATTING

De verordening bepaalt de regels voor de uitvoer van cultuurgoederen met het oog op hun bescherming. Ze zorgt ervoor dat er eenvormige controles worden verricht op dergelijke uitvoer aan de buitengrenzen van de Europese Unie (EU). De categorieën van cultuurgoederen waarop de verordening van toepassing is, worden opgesomd in Bijlage I.

Uitvoervergunning

Wanneer een cultuurgoed uitgevoerd wordt buiten het douanegebied van de EU, moet er een uitvoervergunning worden overgelegd. De uitvoerder moet een dergelijke vergunning aanvragen en deze wordt verstrekt door de bevoegde autoriteit van de lidstaat. De vergunning geldt voor de hele Unie. Een lidstaat kan een uitvoervergunning weigeren, wanneer de goederen onder een wettelijke regeling voor de bescherming van nationaal artistiek, historisch of archeologisch bezit vallen. Onder bepaalde omstandigheden kan een lidstaat de uitvoer van bepaalde cultuurgoederen zonder vergunning toestaan.

De uitvoervergunning moet samen met de aangifte ten uitvoer aan het bevoegde douanekantoor worden overgelegd bij de vervulling van de douaneformaliteiten voor uitvoer. De lidstaten kunnen het aantal douanekantoren dat voor de vervulling van de formaliteiten voor cultuurgoederen bevoegd is, beperken.

Uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) nr. 1081/2012 bepaalt regels voor het opstellen, verstrekken en het gebruik van uitvoervergunningen voorzien onder Verordening (EG) nr. 116/2009.

Het beschrijft drie te verstrekken vergunningtypes, hun gebruik en geldigheidsduur. Er zijn drie vergunningstypes:

  • de standaardvergunning - voor gebruik onder normale omstandigheden voor alle uitvoer onderworpen aan Verordening (EG) nr. 116/2009 en geldig gedurende 1 jaar;
  • de specifieke open vergunning - dekt de herhaaldelijke tijdelijke uitvoer van een specifiek cultuurgoed door de eigenaar voor gebruik en/of tentoonstelling in een derde land en geldig gedurende maximaal 5 jaar;
  • de algemene open vergunning - wordt verstrekt aan musea of andere instellingen en beslaat de tijdelijke uitvoer van alle stukken uit hun permanente collectie die herhaaldelijk en voor een bepaalde periode uit de Unie kunnen worden uitgevoerd voor tentoonstelling in een derde land. Deze zijn geldig voor een periode van maximaal 5 jaar.

Voorbeelden van de drie formulieren zijn beschikbaar in respectievelijk de Bijlagen I, II en III.

Uitvoering

Met het oog op de uitvoering van deze verordening dienen de nationale administratieve autoriteiten elkaar wederzijdse bijstand te verlenen en samen te werken met de Commissie. Verder moet ook voor een samenwerking gezorgd worden tussen de douane en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

De lidstaten moeten doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties vaststellen voor overtredingen van de bepalingen van de verordening.

Context

Sinds haar aanneming werd Verordening (EEG) nr. 3911/92 van 9 december 1992 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen meermaals gewijzigd. Uit rationaliteits- en duidelijkheidsoverwegingen wordt ze ingetrokken om door de huidige verordening te worden vervangen.

REFERENTIES

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 116/2009

2.3.2009

-

PB L 39 van 10.2.2009

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Wijzigingsbesluit van de Commissie (EU) nr. 1081/2012

12.12.2012

-

PB L 324 van 22.11.2012

Rectificatie

-

-

PB L 93 van 28.3.2014

GERELATEERDE BESLUITEN

Lijst van autoriteiten die bevoegd zijn voor de afgifte van uitvoervergunningen voor cultuurgoederen , gepubliceerd overeenkomstig Artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad [ Publicatieblad C 164 van 16.7.2009 ].

Lijst van douanekantoren die bevoegd zijn de formaliteiten te vervullen voor de uitvoer van cultuurgoederen , gepubliceerd overeenkomstig Artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad [ Publicatieblad C 134 van 13.6.2009 ].

Laatste wijziging: 13.01.2014

Top