Help Print this page 
Title and reference
Etikettering en presentatie van levensmiddelen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Etikettering en presentatie van levensmiddelen

De Europese Unie (EU) verbetert de etiketteringsvoorschriften voor levensmiddelen zodat de consument op een goed leesbare en begrijpelijke manier kan beschikken over alle essentiële informatie om met kennis van zaken producten te kunnen aankopen. Omwille van de volksgezondheid zijn de nieuwe voorschriften strenger geworden op het vlak van bescherming tegen allergenen.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG, Richtlijn 90/496/EEG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie

SAMENVATTING

Deze verordening voegt de richtlijnen 2000/13/EG inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen en 90/496/EEG inzake de voedingswaarde-etikettering samen, teneinde Europese consumenten beter te kunnen informeren en beschermen.

Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op exploitanten van levensmiddelenbedrijven, in alle fasen van de voedselketen. Ze geldt voor alle levensmiddelen die voor de eindverbruiker bestemd zijn alsook voor levensmiddelen die door instellingen worden geserveerd of bestemd zijn voor levering aan instellingen.

Deze verordening is van toepassing onverminderd de etiketteringsvoorschriften die de Europese Unie (EU) heeft vastgesteld in specifieke bepalingen voor bepaalde levensmiddelen.

Algemene voorschriften

Noch de etikettering noch de presentatie van levensmiddelen, noch publicaties hieromtrent mogen:

De informatie op de voedingsproducten moet nauwkeurig, duidelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn voor de consument.

Verantwoordelijkheden van de exploitant

De exploitant in wiens naam of onder wiens handelsnaam het voedingsproduct wordt verkocht - of de invoerder, indien de zogenaamde exploitant niet in de EU is gevestigd - is verantwoordelijk voor de informatie met betrekking tot de levensmiddelen. Hij dient erop toe te zien dat deze informatie wordt verstrekt en dat deze zowel conform de Europese wetgeving inzake levensmiddelen is, alsook conform de van toepassing zijnde nationale voorschriften.

Wanneer de levensmiddelen voorverpakt zijn, moet de verplichte informatie op de voorverpakking vermeld staan of op een etiket dat aan deze voorverpakking wordt bevestigd.

Wanneer de levensmiddelen niet voorverpakt zijn moet de informatie worden doorgegeven aan de exploitant die deze levensmiddelen in ontvangst neemt zodat deze laatste deze informatie, indien nodig, kan verstrekken aan de eindverbruiker.

Verplichte vermeldingen

De verplichte vermeldingen moeten gemakkelijk te begrijpen, goed zichtbaar, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn. De hoogte van de letters moet minstens 1,2 mm bedragen (met uitzondering van kleine verpakkingen of recipiënten).

De verplichte vermeldingen betreffen:

 • de benaming;
 • de lijst van ingrediënten. Elk ingrediënt dat in de vorm van synthetisch nanomateriaal in een product is verwerkt, dient duidelijk in de lijst van ingrediënten te worden vermeld en de naam van het ingrediënt moet worden gevolgd door het woord nano tussen haakjes;
 • de ingrediënten die allergieën of intolerantie veroorzaken (aardnoten, melk, mosterd, vis, glutenbevattende granen enz.);
 • de hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën ingrediënten;
 • de nettohoeveelheid levensmiddelen;
 • de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum;
 • de bijzonder bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden;
 • de naam of de handelsnaam en het adres van de exploitant of de invoerder;
 • het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor bepaalde soorten vlees, melk of indien het weglaten daarvan de consument zou kunnen misleiden;
 • een gebruiksaanwijzing, indien gebrek hieraan een juist gebruik van de levensmiddelen zou bemoeilijken;
 • het effectieve alcoholvolumegehalte voor dranken met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 %;
 • een voedingswaardevermelding.

De verplichte vermeldingen aangaande de verkoopbenaming, de nettohoeveelheid en het effectieve alcoholvolumegehalte verschijnen in hetzelfde gezichtsveld.

De verplichte vermeldingen moeten aangebracht worden in een taal die de consument gemakkelijk kan begrijpen en indien nodig in meerdere talen.

Weglating van bepaalde verplichte vermeldingen

Er zijn bijzondere bepalingen voorzien voor:

 • herbruikbare glazen flessen;
 • klein verpakkingsmateriaal;
 • de voedingswaarde-etikettering van de levensmiddelen die zijn opgesomd in bijlage V;
 • dranken met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 %.

Facultatieve gegevens

De vrijwillig meegedeelde informatie moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • zij mag niet misleidend zijn voor de consument;
 • zij mag niet dubbelzinnig of verwarrend zijn;
 • zij dient, indien van toepassing, gebaseerd te zijn op relevante wetenschappelijke gegevens.

Bovendien mag de facultatieve informatie, door de presentatie ervan, niet meer opvallen dan de verplichte informatie.

De Commissie zal maatregelen moeten nemen om te waarborgen dat de facultatieve informatie tot doel heeft te informeren over a) de toevallige aanwezigheid van stoffen die allergieën of intolerantie kunnen veroorzaken, b) de geschiktheid van een levensmiddel voor vegetariërs of veganisten, c) referentie-innames voor specifieke bevolkingsgroepen enz. en dat deze voldoet aan bovenvermelde voorschriften.

Datum van toepassing

Deze verordening is van toepassing met ingang van 13 december 2014, met uitzondering van de bepalingen betreffende de verplichting van de voedingswaardevermelding die van toepassing zijn met ingang van 13 december 2016.

De datum van toepassing van bijlage VI inzake de benaming van het levensmiddel en de bijzondere vermeldingen die op dit voedingsproduct van toepassing zijn, is 1 januari 2014.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1169/2011

12.12.2011

-

PB L 304 van 22.11.2011

Gedelegeerde verordening (EG) nr. 1363/2013

08.01.2014

-

PB L 343 van 19.12.2013

Laatste wijziging: 21.04.2014

Top