Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Milieukeurmerk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Milieukeurmerk

Het Europese Ecolabel is een vrijwillig systeem van milieukeuren. Het stelt de consument in staat de meest milieuvriendelijke kwalitatieve producten te herkennen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en van de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur.

SAMENVATTING

De milieukeur van de Europese Unie kan toegekend worden aan producten en diensten waarvan de negatieve effecten op het milieu kleiner zijn dan die van andere producten van eenzelfde categorie . De criteria voor toekenning van de keur zijn gebaseerd op wetenschappelijke gegevens betreffende de totale levensduur van de producten, van productie tot vernietiging.

De keur kan worden toegekend aan alle goederen en diensten die worden geleverd ten behoeve van distributie, consumptie of gebruik op de communautaire markt, tegen vergoeding dan wel kosteloos, op voorwaarde dat de milieucriteria duidelijk zichtbaar zijn vermeld. Het keurmerk is niet van toepassing op geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik, noch voor medische hulpmiddelen.

Het systeem werd vastgelegd in Verordening (EEG) nr. 880/92 en gewijzigd in deVerordening (EG) nr. 1980/2000. Onderhavige Verordening (EG) nr. 66/2010 heeft tot doel de toekennings-, gebruiks- en werkingsregels van de keur te verbeteren.

Toekenningscriteria

De keur wordt toegekend rekening houdend met de Europese doelstellingen inzake milieu en ethiek. Het gaat hier met name om:

  • het effect van de producten en diensten op de klimaatverandering, op de natuur en de biodiversiteit, op het verbruik van energie en hulpbronnen, op de productie van afvalstoffen, op de vervuiling, op de emissie en de uitstoot van gevaarlijke stoffen;
  • de vervanging van gevaarlijke stoffen door veiliger substanties;
  • de duurzaamheid en de mogelijkheid tot recyclage van de producten;
  • de finale impact op het milieu, inclusief gezondheids- en veiligheidsaspecten voor de consument;
  • de naleving van sociale en ethische aspecten, zoals de internationale arbeidsnormen;
  • de criteria uitgaande van andere, nationale of regionale, keuren;
  • de terugdringing van dierproeven.

De milieukeur wordt niet toegekend aan producten die substanties bevatten die door de Verordening (EG) nr. 1272/2008 als giftig, gevaarlijk voor het milieu, kankerverwekkend of mutageen geklasseerd worden, of substanties onderworpen aan hetverordenende kader voor beheer van chemische stoffen.

Bevoegde instanties

De lidstaten stellen een of meerdere organen aan belast met het keurproces op nationaal niveau. Hun werking is transparant, hun activiteiten laten de betrokkenheid van alle belanghebbende partijen toe.

Ze zijn met name belast met het regelmatig verifiëren van de gelijkvormigheid van het product met de criteria voor de keur. Tevens zijn ze bevoegd om klachten in ontvangst te nemen, het publiek te informeren, bedrieglijke reclame te weren of producten te verbieden.

Toekenningsproces en gebruik van de keur

Om voor de keur in aanmerking te komen, dienen de marktdeelnemers een aanvraag in bij:

  • een of meerdere lidstaten, die ze overmaken aan de nationaal bevoegde instelling;
  • een derde land, dat ze overmaakt aan de lidstaat waar het product op de markt gebracht wordt.

Indien de producten conform de criteria voor de keur zijn, sluit de bevoegde instantie een overeenkomst met de marktdeelnemer teneinde de voorwaarden voor gebruik en intrekking van de keur vast te leggen. Dan mag de marktdeelnemer het logo van de keur op het product aanbrengen. Aan het gebruik van de keur is een bijdrage verbonden, verschuldigd bij indiening van de aanvraag en vervolgens een jaarlijkse bijdrage.

De Commissie publiceert een catalogus van producten die de keur genieten.

Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie (BMEU)

De Commissie stelt een bureau aan dat de bevoegde nationale instanties vertegenwoordigt. Dit wordt geraadpleegd bij het opstellen en herzien van de criteria en de toekenningsvereisten voor de keur.

Context

De Verordening (EG) nr. 1980/2000 werd ingetrokken. Ze blijft echter van toepassing op overeenkomsten gesloten voor het in werking treden van onderhavige verordening, tot hun voorziene einddatum.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 66/2010

20.2.2010

PB L 27 van 30.1.2010

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2010/709/EU van de Commissie van 22 november 2010 tot oprichting van het Europees Bureau voor de milieukeur [kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 7961] Voor de EER relevante tekst.

Onderhavige richtlijn stelt het Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie (BMEU) aan. De leden worden aangesteld door de Commissie. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, alsook van de Europese bevoegde instellingen.

Besluit 2013/295/EU van de Commissie van 17 juni 2013 tot wijziging van de Beschikkingen 2006/799/CE, 2007/64/EG, 2009/300/EG, 2009/543/EG, 2009/544/EG, 2009/563/EG, 2009/564/EG, 2009/567/EG, 2009/568/EG, 2009/578/EG, 2009/598/EG, 2009/607/EG, 2009/894/EG, 2009/967/EG, 2010/18/EG en 2011/331/EU teneinde de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan bepaalde producten te verlengen (kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 3550 - Publicatieblad L 167 van 19.6.2013).

De Commissie heeft een reeks besluiten aangenomen om de milieucriteria vast te stellen voor het toekennen van een gemeenschappelijk milieukeur voor verschillendee soorten producten, omdat de geldigheidsperiode voor verschillende keurmerken tussen juni en december 2013 is verlopen.

Verordening (EU) nr. 782/2013 van de Commissie van 14 augustus 2013 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr, 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de EU-milieukeur (Publicatieblad L 219/26 van 15.8.2013).

De Commissie heeft een verordening aangenomen ter vervanging van bijlage lll van Verordening nr. 66/2010 voor het wijzigen van de maximaal toegestane vergoedingen voor het financieren van de beoordeling en verwerking van aanvragen die fabrikanten doen voor de milieukeur.

Laatste wijziging: 28.03.2014

Top