Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen

De verbodsacties moeten voldoende effectief zijn om inbreuken waardoor de collectieve belangen van consumenten worden geschaad, tijdig te beëindigen. Harmonisatie van de nationale wetgeving op dit terrein moet de goede werking van de interne markt bevorderen.

BESLUIT

Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen (Gecodificeerde versie) (Voor de EER relevante tekst).

SAMENVATTING

De verbodsacties zijn erop gericht inbreuken waardoor de collectieve belangen van consumenten worden geschaad, te beëindigen of te verbieden. De harmonisatie van de wetgeving die door deze richtlijn wordt bewerkstelligd, zorgt voor een grotere effectiviteit van deze verbodsacties en de goede werking van de interne markt.

De geviseerde inbreuken omvatten met name het consumentenkrediet, devakantiepakketten en rondreispakketten, de oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, de op afstand gesloten overeenkomsten en deoneerlijke handelspraktijken. De overeenstemmende richtlijnen worden opgesomd in bijlage I.

De procedure van verbodsacties kan leiden tot:

  • het beëindigen of verbieden van een inbreuk, zo nodig in het kader van een kort geding;
  • het elimineren van de aanhoudende effecten van een inbreuk, met name door de bekendmaking van de beslissing;
  • de gedaagde veroordelen tot het uitvoeren van een beslissing door het opleggen van een dwangsom.

Zonder afbreuk aan de regels van het internationaal privaatrecht, is het toepasselijke recht normaal gezien dat van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden, of de lidstaat waar de gevolgen ervan zich voordoen.

De instanties die bevoegd zijn tot het instellen van acties hebben een rechtmatig belang om de collectieve consumentenbelangen en de goede werking van de interne markt te doen naleven. Dit is het geval bij onafhankelijke openbare instanties die specifiek met de bescherming van de collectieve belangen van consumenten zijn belast of organisaties voor consumentenbescherming. Iedere lidstaat heeft een lijst van deze instanties samengesteld die in een mededeling van de Commissie is bekendgemaakt.

Een lijst van de bevoegde instanties die actie kunnen ondernemen in geval van intracommunautaire inbreuken is vastgelegd door de Commissie en gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. In dat geval moeten de in de lijst opgenomen bevoegde instanties in staat zijn om zich te wenden tot de rechterlijke of administratieve instanties van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden.

De lidstaat waarin een verbodsactie moet worden uitgevoerd, kan beslissen dat er voorafgaand overleg moet worden gevoerd tussen de partijen, al dan niet in aanwezigheid van een bevoegde instantie van die lidstaat. Indien de inbreuk blijft bestaan tot meer dan twee weken na ontvangst van het verzoek tot overleg, kan de verbodsactie met onmiddellijke ingang worden uitgevoerd.

Context

De Richtlijn 98/27/EG is op 29 december 2009 ingetrokken door Richtlijn 2009/22/EG. Laatstgenoemde codificeert de opeenvolgende wijzigingen van Richtlijn 98/27/EG.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2009/22/EG

29.12.2009

1.1.2001

PB L 110 van 1.5.2009

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie betreffende artikel 4, lid 3, van Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen, die Richtlijn 98/27/EG codificeert, ten aanzien van de instanties die bevoegd zijn tot het instellen van een actie uit hoofde van artikel 2 van eerstgenoemde richtlijn [Publicatieblad C 97 van 31.3.2012].

Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG [Publicatieblad L 165 van 18.6.2013].

Deze richtlijn veralgemeniseert en harmoniseert de alternatieve beslechting van consumentengeschillen (ADR) binnen de EU. Het biedt consumenten toegang tot eenvoudige, efficiënte, snelle en goedkope manieren om zowel binnenlandse als grensoverschrijdende geschillen te beslechten die voortvloeien uit de verkoop van goederen of van het verlenen van diensten. De richtlijn is alleen van toepassing op klachten die consumenten tegen ondernemers indienen en omvat zowel online- als offlinetransacties.

Verordening (EU) nr. 524/2013 Van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG [Publicatieblad L 165 van 18.6.2013].

Deze verordening vormt een aanvulling op Richtlijn 2013/11/EU en voorziet in de oprichting van een platform voor onlinebeslechting van consumentengeschillen. Met behulp van aan dit platform verbonden ADR-entiteiten biedt het consumenten en ondernemers een enkel toegangspunt voor alternatieve beslechting van geschillen die voortvloeien uit de verkoop- of dienstenovereenkomsten tussen een consument en een ondernemer die in de EU zijn gevestigd.

Mededeling van de Commissie betreffende artikel 4, lid 3, van Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen, die Richtlijn 98/27/EG codificeert, ten aanzien van de instanties die bevoegd zijn tot het instellen van een actie uit hoofde van artikel 2 van deze richtlijn [Publicatieblad C 323 van 8.11.2013].

Laatste wijziging: 09.04.2014

Top