Help Print this page 
Title and reference
Onroerend goed in deeltijd en vakantieproducten van lange duur

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Onroerend goed in deeltijd en vakantieproducten van lange duur

De Europese wetgeving regelt de rechten en plichten voortvloeiend uit aankoopovereenkomsten betreffende vakantieproducten in deeltijd (timesharing) en soortgelijke producten. Deze harmonisatie heeft tot doel de bescherming van de Europese consument te verbeteren, met inbegrip van bepaalde contracten met internationaal karakter.

BESLUIT

Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling (Voor de EER relevante tekst).

SAMENVATTING

De markt vakantieproducten in deeltijd * en gelijksoortige producten is in beweging. Voorliggende richtlijn harmoniseert bepaalde aspecten van de marketing, verkoop en doorverkoop * van dergelijke producten.

Deze bepalingen maken het mogelijk de bescherming uit te breiden die de communautaire regelgeving de consument reeds biedt inzake vakantie in deeltijd, vakantie van lange duur * en uitwisselings-* en doorverkoopovereenkomsten. Ze zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten met handelaren.

Recht op informatie

Alvorens de overeenkomst aan te gaan, ontvangt de consument informatie betreffende het goed dat hij wenst aan te kopen, betreffende de rechten die hij kan uitoefenen en betreffende de kosten die uit de overeenkomst voortvloeien. Hij wordt geïnformeerd over het bestaan van het herroepingsrecht en de termijnen en voorwaarden voor de toepassing ervan. Bedoelde informatie maakt noodzakelijk deel uit van de overeenkomst en wordt niet gewijzigd.

De informatie wordt kosteloos verstrekt, op een duurzame gegevensdrager of via een standaardinformatieformulier voor elk type overeenkomst (bijlage I tot IV). De informatie is duidelijk, begrijpelijk en nauwkeurig. De consument kiest de taal waarin de informatie hem verstrekt wordt, de taal van het land van woonplaats of nationaliteit, voor zover het om een officiële taal van de Europese Unie gaat (EU).

De lidstaten staan ervoor in dat de consument op de hoogte is van de plicht tot precontractuele informatie in het geval van ontvangst van reclame of van deelname aan een commercieel evenement.

Sluiten van de overeenkomst

De overeenkomst wordt schriftelijk overhandigd, op papier of op een andere duurzame gegevensdrager. De consument kiest de taal waarin de overeenkomst opgesteld wordt, in de taal van zijn land van woonplaats of nationaliteit, mits het om een officiële EU-taal gaat en mits naleving van de voorschriften van de lidstaat van woonplaats. Op het moment van sluiting van de overeenkomst krijgt de consument ten minste een kopie van de overeenkomst.

Herroepingsrecht

De richtlijn breidt het herroepingsrecht van de consument uit, waarvan de uitoefening een einde maakt aan de verplichtingen van de partijen, alsook aan de aanvullende contracten. Dit recht kan uitgeoefend worden zonder opgave van redenen binnen een termijn van veertien kalenderdagen. De termijn wordt berekend vanaf de dag van ondertekening of ontvangst van de overeenkomst, of van enig ander bindend document.

De consument wordt in kennis gesteld van deze mogelijkheid in het precontractuele standaardinformatieformulier. Bij schending van bedoelde verplichting wordt de herroepingstermijn uitgebreid tot een jaar en veertien dagen. Voor zover de handelaar geen precontractuele informatie verschaft heeft, kan het herroepingsrecht bovendien gedurende drie maanden en veertien dagen uitgeoefend worden.

Vooruitbetalingen en betaling

Vooruitbetalingen, de verstrekking van garanties, de reservering van geld, de erkenning van schuld of elke andere vergoeding aan de handelaar of aan derden door de consument mogen geenszins vóór het eind van de herroepingstermijn geschieden.

Ten aanzien van overeenkomsten voor doorverkoop moet het verbod op vooruitbetalingen gelden totdat de eigenlijke verkoop heeft plaatsgevonden of de doorverkoopovereenkomst is beëindigd.

Betalingen verschuldigd in het kader van vakantieproducten van lange duur worden uitgevoerd volgens een betalingsregeling met termijnen en worden derhalve verdeeld in gelijke jaarlijkse termijnen. Vanaf de tweede betalingstermijn kan de consument binnen veertien kalenderdagen na ontvangst van het betalingsverzoek de overeenkomst zonder enige sanctie beëindigen.

Beëindiging van aanvullende overeenkomsten

Als de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, worden alle aan de oorspronkelijke overeenkomst gekoppelde aanvullende overeenkomsten automatisch beëindigd. De consument is geen herroepingskosten verschuldigd. De herroepingsvoorwaarden voor deze overeenkomsten worden bepaald door de lidstaten.

Internationale overeenkomsten

De rechten voortvloeiend uit voorliggende richtlijn zijn toepasbaar op de overeenkomsten onderworpen aan de wetgeving van een derde land van de Europese Unie:

  • indien een van de onroerende goederen in kwestie zich op het grondgebied van een lidstaat bevindt;
  • in afwezigheid van een onroerend goed, indien de handelaar zijn handelsactiviteit verricht in een lidstaat.

Regeling van geschillen

De lidstaten zien erop toe dat de consument kennis heeft van de bestaande beroepsprocedures uit hoofde van de nationale wetgeving. Ze moedigen de ontwikkeling van procedures voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting aan.

Context

Deze richtlijn trekt de richtlijn 94/47/EG in teneinde rekening te houden met de ontwikkelingen op de markt van de vakantieproducten.

Definities

  • Vakantie in deeltijd: betreft een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar uit hoofde waarvan een consument tegen vergoeding het recht verkrijgt om één of meer overnachtingsaccommodaties voor meer dan één verblijfsperiode te gebruiken.
  • Vakantie van lange duur: betreft een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar uit hoofde waarvan een consument tegen vergoeding hoofdzakelijk het recht verkrijgt op kortingen op of andere voordelen inzake accommodatie.
  • Uitwisseling: een overeenkomst uit hoofde waarvan een consument tegen vergoeding toetreedt tot een uitwisselingssysteem dat hem toegang verleent tot overnachtingsaccomodatie of tot andere diensten. In ruil daarvoor verleent hij tijdelijk aan anderen toegang tot de rechten die hij uit hoofde van zijn overeenkomst geniet.
  • Doorverkoopovereenkomst: een overeenkomst uit hoofde waarvan een handelaar een consument tegen vergoeding bijstaat om een recht van gebruik van een goed of product te verkopen of te kopen.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2008/122/EG

2.2.2009

23.2.2011

PB L 33 van 3.2.2009

Laatste wijziging: 05.06.2009

Top