Help Print this page 
Title and reference
Preventie van roken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preventie van roken

Deze aanbeveling moet de lidstaten aanzetten om tabaksgebruik beter te bestrijden en met name meer preventie-inspanningen op kinderen en adolescenten te richten.

BESLUIT

Aanbeveling 2003/54/EG van de Raad van 2 december 2002 inzake de preventie van roken en initiatieven ter verbetering van de bestrijding van het tabaksgebruik [Publicatieblad L 22 van 25.1.2003].

SAMENVATTING

Overeenkomstig artikel 152 van het EG-Verdrag poogt de Gemeenschap een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid te verzekeren. Roken blijft de belangrijkste doodsoorzaak in Europa. De tabaksindustrie stimuleert tabaksgebruik met reclame-, marketing- en promotiestrategieën, waardoor de sterfte en morbiditeit als gevolg van het gebruik van tabaksproducten nog verder stijgt. Enkele van deze strategieën lijken zich in het bijzonder op schoolgaande jongeren te richten. Er is namelijk vastgesteld dat 60 % van de rokers begint te roken beneden de 13 jaar en 90 % beneden de 18 jaar. Daarom heeft de onderhavige aanbeveling specifiek betrekking op preventie van roken bij kinderen en adolescenten.

De voorgestelde maatregelen zijn een aanvulling op de bepalingen van de in 2001 goedgekeurde richtlijn inzake tabaksproducten en van de in mei 2003 goedgekeurde richtlijn inzake de reclame en sponsoring voor tabaksproducten. De Europese wetgevers hebben bovendien toegezien op de samenhang van deze maatregelen met die welke zijn vastgesteld in de kaderovereenkomst inzake de bestrijding van het tabaksgebruik van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (EN) (ES) (FR), waarover nog werd onderhandeld op het moment dat deze aanbeveling werd goedgekeurd.

Het aanbod van tabak aan kinderen en adolescenten beperken

De aanbeveling spoort de lidstaten aan wettelijke en/of bestuursrechtelijke maatregelen te treffen om de verkoop van tabaksproducten aan kinderen en adolescenten te voorkomen, met name:

 • invoering van de verplichting voor tabaksverkopers om vast te stellen of de kopers van tabaksproducten de in de nationale wetgeving vastgestelde minimumleeftijd hebben bereikt;
 • verwijdering van tabaksproducten uit de zelfbedieningsschappen;
 • beperking van de toegang tot verkoopautomaten;
 • beperking van tabaksverkoop op afstand, met name via internet;
 • verbod op de verkoop van snoep en speelgoed die voor kinderen zijn bedoeld en geproduceerd worden met de duidelijke bedoeling dat het product en/of de verpakking op een tabaksproduct lijken;
 • verbod op de verkoop van sigaretten per stuk of in pakjes met minder dan 19 stuks.

Reclame voor en promotie van tabaksproducten aan banden leggen

De aanbeveling moedigt de lidstaten aan maatregelen te nemen die de volgende vormen van reclame en promotie verbieden:

 • het gebruik van merknamen van tabak voor andere producten dan tabak of voor diensten;
 • het gebruik van promotieartikelen (asbakken, aanstekers, parasols, enz.) en monsters tabak;
 • het gebruik van en reclame voor verkoopbevordering, zoals kortingen, geschenken, premies of het bieden van de mogelijkheid om deel te nemen aan promotionele prijsvragen of kansspelen;
 • het gebruik van reclameborden, affiches en andere reclametechnieken voor binnen en buiten (zoals reclame op verkoopautomaten van tabaksproducten);
 • bioscoopreclame.

Maatregelen ten aanzien van de producenten van tabaksproducten

De lidstaten worden aangespoord maatregelen te nemen om de producenten van tabaksproducten te verplichten informatie te verstrekken over hun uitgaven voor reclame, marketing, sponsoring en promotiecampagnes.

Bescherming tegen passief roken

De lidstaten worden aangemoedigd wettelijke bepalingen vast te stellen om een passende bescherming tegen passief roken te garanderen op het werk, in gesloten openbare ruimtes en in het openbaar vervoer. In het bijzonder wordt aangeraden bijzondere aandacht te besteden aan onderwijsinstellingen, instellingen voor gezondheidszorg en voorzieningen voor kinderen.

Andere maatregelen

De lidstaten worden in de aanbeveling opgeroepen hun programma's om initieel gebruik van tabaksproducten te ontmoedigen en tabaksverslaving te overwinnen, uit te breiden. Zij worden ook aangemoedigd om passende prijsmaatregelen tegen tabaksproducten te nemen en ten uitvoer te leggen om tabaksgebruik te ontmoedigen.

Follow-up

De lidstaten dienen de Commissie om de twee jaar in kennis te stellen van de maatregelen die zij in navolging van deze aanbeveling hebben genomen. Uiterlijk een jaar na ontvangst van de door de lidstaten overeenkomstig deze aanbeveling verstrekte informatie brengt de Commissie verslag uit over de tenuitvoerlegging van de voorgestelde maatregelen en beziet zij of verdere maatregelen noodzakelijk zijn.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2003/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de reclame en sponsoring voor tabaksproducten [Publicatieblad L 152 van 20.6.2003].

Deze richtlijn beoogt de invoering van een verbod op reclame voor tabak in de pers en andere gedrukte publicaties, op de radio en via diensten van de informatiemaatschappij, alsook op sponsoring van evenementen die een grensoverschrijdend effect hebben en bedoeld zijn om tabaksproducten te promoten.

Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2011 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten [Publicatieblad L 194 van 18.7.2001].

Deze richtlijn regelt de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten in de lidstaten van de EU. Zij heeft met name betrekking op de vermelding van waarschuwingen op pakjes, het verbod op het gebruik van termen als „mild“ en „light“, het maximumgehalte van sigaretten aan nicotine, teer en koolmonoxide, alsmede het verbod op oraal gebruik van tabak.

Laatste wijziging: 30.05.2006

Top