Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reclame en sponsoring voor tabaksproducten (gedrukte media, radio-uitzendingen, informatiemaatschappij)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Reclame en sponsoring voor tabaksproducten (gedrukte media, radio-uitzendingen, informatiemaatschappij)

Deze richtlijn beoogt het verbieden, op het niveau van de Europese Unie, van reclame voor tabak in de gedrukte media, de radio-uitzendingen en de diensten van de informatiemaatschappij. De richtlijn heeft ook ten doel de sponsoring te verbieden van evenementen die een grensoverschrijdend effect hebben en de bevordering van tabaksproducten beogen.

BESLUIT

Richtlijn 2003/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de reclame en sponsoring voor tabaksproducten.

SAMENVATTING

Werkingssfeer

Deze richtlijn beoogt de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de lidstaten inzake de reclame voor tabaksproducten en de promotie daarvan. De richtlijn heeft geen betrekking op kwesties in verband met indirecte reclame, het toezicht op de reclame-uitgaven van de tabaksbedrijven en de verkoop door middel van automaten. Deze verschillende kwesties zijn het onderwerp van een aanbeveling van de Raad. Deze richtlijn heeft evenmin betrekking op de kwestie van de televisiereclame. Op dit gebied is immers Richtlijn “Televisie zonder grenzen” van toepassing, die alle vormen van televisiereclame voor sigaretten en andere tabaksproducten verbiedt.

Verbod en beperking van de reclame voor tabaksproducten

De reclame voor tabaksproducten wordt over het algemeen verboden in:

  • de gedrukte media (dagbladen en andere publicaties);
  • de diensten van de informatiemaatschappij;
  • elke radio-uitzending.

Zij blijft beperkt tot publicaties die uitsluitend bestemd zijn voor de bedrijfstak van de handel in tabaksproducten, en publicaties die worden uitgegeven en gedrukt in derde landen, mits deze publicaties niet hoofdzakelijk voor de communautaire markt bestemd zijn.

Sponsoring

De sponsoring van radio-uitzendingen, internationale evenementen of grensoverschrijdende activiteiten door bedrijven, die tot doel heeft tabaksproducten te promoten of die een dergelijke promotie tot gevolg heeft, is verboden. Ook verboden is de gratis distributie van tabaksproducten in het kader van de sponsoring van dergelijke evenementen.

De sponsoring van evenementen of activiteiten zonder grensoverschrijdende effecten valt echter niet onder deze richtlijn.

Sancties

De lidstaten dienen doeltreffende en evenredige sancties vast te stellen die van toepassing zijn op schendingen van de ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen.

Tenuitvoerlegging

De Commissie heeft een informele contactgroep inzake reclame voor tabaksproducten opgericht die is samengesteld uit ambtenaren van de diverse lidstaten. Deze groep bevordert de uitwisseling van goede praktijken en informatie voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn.

Op nationaal niveau hangt de tenuitvoerlegging af van de overheden alsook van het verhaalrecht van niet-gouvernementele organisaties.

Context

In aansluiting op de richtlijn van juni 2001 betreffende de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten past deze richtlijn in het kader van de door de Europese Gemeenschap actief gevoerde algemene strategie ter bestrijding van het tabaksgebruik.

Dankzij de onderlinge afstemming van de nationale wetgevingen inzake reclame voor tabaksproducten kan de volksgezondheid veel beter worden beschermd. Tabak eist in de Europese Gemeenschap jaarlijks immers meer dan 650 000 levens.

Bovendien heft deze onderlinge afstemming de risico’s van verstoring van de mededingingsvoorwaarden in de interne markt op die uit de verschillende nationale regelgevingen inzake reclame en sponsoring voor tabaksproducten zouden kunnen voortvloeien.

Deze richtlijn vervangt Richtlijn 98/43/EG van 6 juli 1998, die op 5 oktober 2000 door arrest C-376/98 van het Hof van Justitie is geannuleerd omdat sommige bepalingen niet in overeenstemming waren met de rechtsgrondslag voor de goedkeuring ervan. Ingevolge een verzoek van Duitsland heeft het Hof immers geoordeeld dat, in tegenstelling tot wat door de wetgever werd aangevoerd, deze richtlijn niet tot doel had de totstandbrenging van de interne markt te vergemakkelijken. Volgens het Hof beoogde zij hoofdzakelijk de bescherming van de volksgezondheid, die op enkele uitzonderingen na, onder de bevoegdheid van de lidstaten blijft vallen. Het Hof van Justitie heeft in arrest C-380/03 van 12 december 2006 bevestigt dat Richtlijn 2003/33/EG de toepasselijke rechtsgrondslag is.

De Europese Gemeenschap draagt bij aan de opstelling van internationale richtsnoeren tegen reclame uit derde landen. In mei 2003 werd een kaderverdrag goedgekeurd door de Assemblee van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (EN) (ES) (FR). Dit eerste internationale verdrag waarover onder de auspiciën van de WHO werd onderhandeld, stelt bindende internationale regels vast die de bepalingen van deze richtlijn aanvullen.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2003/33/EG

20.6.2003

31.7.2005

L 152 van 20.6.2003

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten. Deze richtlijn regelt de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten in de lidstaten van de EU. Zij betreft met name het aanbrengen van waarschuwingen op de pakjes, het verbod op het gebruik van termen, zoals “mild” of “light”, de maximumgehaltes aan teer, nicotine en koolmonoxide van sigaretten en het verbod van tabak voor oraal gebruik.

Aanbeveling 2003/54/EG van de Raad van 2 december 2002 inzake de preventie van roken en initiatieven ter verbetering van de bestrijding van het tabaksgebruik [Publicatieblad L 22 van 21.1.2003]. Deze aanbeveling roept de lidstaten op de bestrijding van het tabaksgebruik te versterken om met name de preventie van roken bij kinderen en adolescenten te bevorderen.

Laatste wijziging: 18.05.2011

Top