Help Print this page 
Title and reference
Europese strategie ter beperking van aan alcohol gerelateerde schade

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europese strategie ter beperking van aan alcohol gerelateerde schade

In deze mededeling wordt een Europese strategie beschreven om de lidstaten de gevolgen van schadelijk en gevaarlijk alcoholgebruik te helpen beperken. Daartoe worden de prioritaire gebieden en de verschillende actieniveaus vastgesteld en wordt een overzicht gegeven van de acties van de lidstaten om goede praktijken aan te moedigen. Het doel van de Commissie is de nationale strategieën op dit gebied te completeren.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 24 oktober 2006 getiteld: "Een EU-strategie ter ondersteuning van de lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade" [COM(2006) 625 definitief - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Deze strategie is specifiek gericht op schadelijk en gevaarlijk alcoholgebruik en niet op het product zelf. Het doel is de gevolgen voor de gezondheid en de sociaaleconomische consequenties van alcoholgebruik te beperken.

Vijf prioriteiten

De strategie bevat vijf prioriteiten om schadelijk en gevaarlijk alcoholgebruik in de Europese Unie te beperken. Voor elk van deze prioriteiten wordt toegelicht waarom actie noodzakelijk is en wordt gewezen op goede praktijken in de lidstaten.

Bescherming van jongeren en kinderen

Drie doelstellingen zullen worden nagestreefd:

  • terugdringing van alcoholgebruik door minderjarigen en van gevaarlijke drinkgewoonten onder jongeren;
  • beperking van de schade die kinderen in gezinnen met alcoholproblemen ondervinden;
  • beperking van de blootstelling aan alcohol tijdens de zwangerschap.

Overheidsbeleid kan er efficiënt toe bijdragen om schadelijk alcoholgebruik bij jongeren terug te dringen. Voorbeelden van door de lidstaten genomen maatregelen zijn: beperkingen van de verkoop van alcohol, de verkrijgbaarheid van alcoholhoudende dranken en de reclame die jongeren kan beïnvloeden.

Op dit gebied kunnen de producenten van alcoholhoudende dranken en de detailhandelaren een belangrijke rol spelen.

Bestrijding van het rijden onder invloed

Ongeveer één verkeersongeval op vier is te wijten aan alcohol. Voor jongeren zijn verkeersongevallen de belangrijkste doodsoorzaak.

Het risico van aan alcohol gerelateerde verkeersongevallen neemt toe met het alcoholpromillage van de bestuurder. Daarom hebben alle lidstaten promillegrenzen ingevoerd. Goede praktijken op dit gebied zijn de uitvoering van frequente willekeurige ademtests en de organisatie van voorlichtings- en bewustmakingscampagnes. Een ander voorbeeld is de invoering van een lagere of nul-promillegrens voor jonge automobilisten en ook voor de bestuurders van openbare vervoermiddelen en bedrijfsvoertuigen.

Beperking van aan alcohol gerelateerde schade onder volwassenen

De strategie zal erop gericht zijn:

  • aan alcohol gerelateerde chronische fysieke kwalen en geestelijke stoornissen terug te dringen;
  • het aantal aan alcohol gerelateerde sterfgevallen te beperken;
  • de consumenten informatie te verstrekken zodat zij met kennis van zaken een keuze kunnen maken;
  • aan alcohol gerelateerde schade op het werk te beperken.

Schadelijk en gevaarlijk alcoholgebruik is een van de voornaamste oorzaken van voortijdige sterfte bij volwassenen en heeft bovendien een negatief effect op de productiviteit (bv. werkverzuim).

Er kunnen maatregelen worden genomen om de schadelijke gevolgen van alcohol voor volwassenen te voorkomen en de negatieve effecten op het werk terug te dringen. Gedacht kan worden aan toezicht op tapvergunningen, opleiding van bedienend personeel, acties op de werkplek en campagnes voor matig alcoholgebruik.

Bewustmakingsacties

De strategie is erop gericht de Europese burgers bewust te maken van de gevolgen van schadelijk en gevaarlijk alcoholgebruik voor de gezondheid, de prestaties op het werk en het rijvermogen.

Er kan in dit verband onder meer voor algemene gezondheidseducatie worden gezorgd voor jonge kinderen en adolescenten. Dankzij dit soort maatregelen worden mensen zich beter bewust van de gevaren van alcohol en neemt het risicogedrag af. Mediacampagnes, zoals het Euro-Bob-initiatief om rijden onder invloed van alcohol te voorkomen, kunnen daar eveneens toe bijdragen.

Betrouwbare gegevens verzamelen

De Commissie zal statistieken opstellen en bijwerken over alcoholgebruik en het effect van de door de overheid genomen maatregelen. Deze gegevens zullen bijdragen aan de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van acties om schadelijk en gevaarlijk alcoholgebruik te bestrijden.

Actieniveaus

Nationale actie

De alcoholproblematiek valt voornamelijk onder het nationale beleid en de bevoegdheid van de lidstaten. De meeste lidstaten hebben wetgeving en beleidsmaatregelen met betrekking tot overmatig alcoholgebruik ingevoerd. Bovendien hadden in 2005 al vijftien lidstaten nationale actieplannen goedgekeurd of coördinerende lichamen voor alcoholbeleid opgericht.

Het scala van de door de lidstaten genomen maatregelen is heel breed en bestrijkt thema's als onderwijs, voorlichting, organisatie van verkeerscontroles, invoering van promillegrenzen, vergunningen voor de verkoop van alcoholhoudende dranken, en de belasting op alcohol.

Actie van de Europese Commissie

In de context van deze strategie heeft de Gemeenschap tot taak de activiteiten van de lidstaten aan te vullen, er meerwaarde aan te geven en gemeenschappelijke problemen aan te pakken die het nationale kader overschrijden.

Voorts zal de Commissie actie voeren via twee communautaire programma's:

Coördinatie van de acties op communautair niveau

De Commissie zal streven naar meer samenhang tussen alle communautaire beleidsterreinen die effect kunnen sorteren op de actie op het gebied van alcohol. Voorts zal de Commissie tegen juni 2007 een Forum voor alcohol en gezondheid opzetten met deskundigen van de belanghebbende organisaties en vertegenwoordigers van de lidstaten en van de Europese instellingen. Het forum zal de Europese strategie inzake alcohol ondersteunen.

De Commissie zal met de betrokken partijen samenwerken om een verantwoorde marketing van alcoholhoudende dranken te bevorderen. Deze samenwerking beoogt onder meer een akkoord met vertegenwoordigers van verschillende sectoren (horeca, producenten, media, reclame enz.) te sluiten over een nationale en communautaire gedragscode voor commerciële mededelingen. Voorts zal de Commissie geregeld onderzoek verrichten naar het effect van zelfreguleringscodes op de drinkgewoonten van jongeren en naar de naleving van dergelijke codes door de bedrijfstak.

Context

In de Gemeenschap is het excessieve alcoholgebruik een echt volksgezondheidsprobleem. Naar schatting is het de oorzaak van 7,4 % van alle gezondheidsproblemen en vroegtijdige sterfgevallen in de EU. Vooral jongeren zijn daarvan het slachtoffer: in de leeftijdsgroep van 15-29 jaar houdt 10 % van de sterfte onder vrouwen en zelfs 25 % van de sterfte onder mannen verband met overmatig alcoholgebruik. Excessief alcoholgebruik bij jongeren is trouwens een praktijk die in de lidstaten alsmaar toeneemt, voornamelijk met consumptiepatronen zoals "binge-drinking" (een Angelsaksische term die kan worden vertaald als "intensief alcoholgebruik in een korte tijdspanne"). Daarnaast komen ieder jaar nog eens 10 000 mensen om het leven bij aan alcohol gerelateerde verkeersongelukken.

Deze strategie ligt in het verlengde van twee documenten van de Raad:

See also

  • Directoraat-generaal Gezondheid en consumenten - Alcohol

Laatste wijziging: 30.06.2011

Top