Help Print this page 
Title and reference
EU-strategie voor aan voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU-strategie voor aan voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties

Met dit witboek schetst de Commissie een Europese strategie om gezondheidsproblemen als gevolg van ongezonde voeding te verminderen. Deze strategie is gericht op doeltreffende partnerschappen en probeert concrete maatregelen te bevorderen die op Gemeenschapsniveau kunnen worden genomen om te zorgen dat ongezonde voeding en een gebrek aan lichaamsbeweging niet meer de belangrijkste oorzaak van vermijdbare ziekten en vroegtijdige sterfte in Europa vormen.

BESLUIT

Witboek van 30 mei 2007 getiteld "EU-strategie voor aan voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties" [COM(2007) 279 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Dit witboek is bedoeld om een geïntegreerde aanpak vast te stellen teneinde de aan ongezonde voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidsproblemen te verminderen.

Voor de aanpak van dit volksgezondheidsprobleem kiest de Commissie voor een algemene integratie van het beleid op het gebied van voeding en consumptie, maar ook op het gebied van sport, onderwijs en vervoer. Bovendien moet aandacht wordt besteed aan de sociale dimensie van deze problematiek, omdat obesitas meer voorkomt onder mensen uit lagere sociaaleconomische groepen. Volgens de Commissie moeten de Gemeenschapmaatregelen tegen obesitas berusten op vier zuilen:

 • een aanzienlijke vermindering van de gezondheidsrisico's (ongezonde voeding, gebrek aan lichaambeweging);
 • transversaliteit: de maatregelen moeten het gehele regeringsbeleid op alle niveaus raken en gebruikmaken van een arsenaal aan geschikte instrumenten zoals wetgeving, publiek-private samenwerkingsverbanden, een dialoog met maatschappelijke organisaties;
 • deelname van marktdeelnemers uit de particuliere sector, zoals de agro-levensmiddelenindustrie en de maatschappelijke organisaties, evenals plaatselijke actoren;
 • systematische evaluatie en opvolging van deze maatregelen om na te gaan wat werkt.

Een strategie gericht op partnerschap

De Commissie bevordert initiatieven zoals het Europees actieplatform op het gebied van voeding, lichaamsbeweging en gezondheid dat in maart 2005 van start is gegaan. In bijna twee jaar tijd hebben de leden van het platform meer dan 200 initiatieven op het gebied van voeding en lichaamsbeweging in de EU gelanceerd. Daarnaast is het belang toegenomen van de ideeën die berusten op het scheppen van een duidelijk en betrouwbaar systeem om toe te zien op de naleving van de afspraken en een lokale aanpak van de acties.

De betrokkenheid van plaatselijke belanghebbenden (verenigingen, kmo's) is één van de doorslaggevende factoren voor het welslagen van de strategie. Om een groepsdynamiek te creëren, moeten er fora worden opgezet die zoveel mogelijk actoren op alle niveaus kunnen verbinden. De nationale overheden moeten dan de coördinatie in handen hebben om erop toe te zien dat de maatregelen op het gebied van de volksgezondheid zinvol zijn. Bovendien hebben de lidstaten tot taak de deelname van de media bij de uitwerking van de gemeenschappelijke informatie en de campagnes.

Om de uitwisseling van praktijken te bevorderen en de band met de regeringen te verbeteren, zal de Commissie een groep op hoog niveau op het gebied van voeding, lichaamsbeweging en gezondheid oprichten. Deze groep moet zorgen dat de lidstaten beleidsideeën en beste praktijken in alle beleidssectoren uitwisselen. Het Europees platform zal de communicatie tussen de verschillende sectoren vergemakkelijken en het mandaat van het Europees netwerk op het gebied van voeding zal worden uitgebreid om de werkzaamheden van de groep te ondersteunen.

Beter geïnformeerde consumenten

Iemands voorkeuren op het gebied van voedinggewoonten of leefwijze hangen vaak samen met zijn leefomgeving. De Commissie heeft op dit gebied drie mogelijkheden bekeken:

 • een verbetering van de informatie voor de consument, met name met de voedingswaarde-etikettering, waarvan de Commissie momenteel een herziening overweegt. Een ander aspect van de informatie aan de consument is de regelgeving inzake beweringen van producenten over hun producten . Deze regelgeving moet zorgen dat de beweringen van de producent op wetenschappelijk en voedingsgebied betrouwbaar zijn;
 • de bevordering van gedragscodes op het gebied van reclame- en marketingboodschappen die van invloed zijn op het voedingspatroon, en met name dat van kinderen.
 • het ontwikkelen van specifieke voorlichtings- en educatiecampagnes (ongezonde voeding, overgewicht), gericht op kwetsbare groepen, in samenwerking met de lidstaten en de betrokken belanghebbenden.

Gezonde voeding beter toegankelijk maken

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vormt voor de Commissie een instrument om de doelstellingen op het gebied van de volksgezondheid te verwezenlijken. Eén van deze instrumenten is de hervorming van de Gemeenschappelijke marktordening (GMO) in de sector groenten en fruit: de Commissie zal het uitdelen van surplusproducten in openbare onderwijsinstellingen en kindervakantiekampen bevorderen. De Commissie beschikt dank zij de hervorming van de GMO ook over andere promotie-instrumenten, zoals op jonge consumenten gerichte promotieprojecten of het opzetten van een door de EU medegefinancierd project om de fruitconsumptie op school te bevorderen.

Lichaamsbeweging aanmoedigen

De Commissie verstaat onder lichaamsbeweging tal van activiteiten, van georganiseerde sport tot "actief pendelen", en meent dat de lidstaten en de EU proactieve stappen op dit gebied moeten nemen, met inbegrip van maatregelen voor duurzaam stadsvervoer.

Prioriteitsgroepen en -locaties

Obesitas neemt dramatisch toe onder kinderen, en vooral onder kinderen uit lage sociaaleconomische groepen. Toch zijn lokale acties, gericht op jonge bevolkingsgroepen (0-12 jaar) op het gebied van voeding en lichaamsbeweging doeltreffend gebleken; deze twee thema's hebben dan ook de prioriteit in het nieuwe programma voor een leven lang leren (2007-2013).

De rol van het onderzoek

Onderzoek speelt een belangrijke rol in de strijd tegen obesitas, en de Commissie wil zo de kennis verdiepen over de factoren die voedselkeuzes bepalen, met name via het onderdeel gezondheid en voeding van het onderzoek naar effecten van voeding op de gezondheid van het zevende kaderprogramma voor onderzoek van de EU .

Monitoring

De Commissie heeft besloten de monitoring van de gegevens over obesitas en overgewicht te versterken op drie belangrijke niveaus:

 • op macroniveau om samenhangende en vergelijkbare gegevens te verkrijgen over algemene voortgangsindicatoren in het kader van de gezondheidsindicatoren van de Europese Gemeenschap (EG, European Community Health Indicators) - voor voeding en lichaamsbeweging;
 • op het niveau van de lidstaten om de lopende acties en hun effect te beoordelen;
 • op het niveau van de individuele programma's.

De Commissie wijst er echter op dat de hele reeks voorgestelde acties dient ter ondersteuning of aanvulling van de bestaande acties van de lidstaten.

Betrokkenheid van de particuliere actoren

Particuliere actoren kunnen bijdragen aan de bevordering van gezonde voedingsgewoonten bij de consumenten, bijvoorbeeld:

 • de keuze voor een gezonde voeding stimuleren door deze beter beschikbaar en betaalbaar te maken; de voedingsmiddelenindustrie heeft hier overigens een taak bij het verbeteren van de samenstelling van levensmiddelen (zout-, vet- en suikergehalte);
 • consumenten, detailhandelaren en ondernemingen geïnformeerd houden en medewerking verlenen aan de huidige vrijwillige nationale initiatieven;
 • lichaamsbeweging aanmoedigen; sportorganisaties kunnen samenwerken met vertegenwoordigers van de volksgezondheidssector om reclame- en marketingcampagnes op te zetten die lichaamsbeweging stimuleren;
 • zich richten op prioritaire groepen: er kan een passend niet-commercieel partnerschap tussen scholen en particuliere actoren worden ingesteld. Bovendien zou het goed zijn dat ondernemingen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een gezonde leefwijze voor hun werknemers op het werk;
 • een voorbeeld nemen aan goede praktijken, met name die van maatschappelijke organisaties die werkzaam zijn op de gebieden gezondheidszorg, jeugd en sport met methoden die hun werkzaamheid hebben bewezen.

Internationale samenwerking

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) (EN) (ES) (FR) en de Commissie werken op dit moment samen om een bewakingssysteem voor voeding en lichaamsbeweging voor de EU-27 te ontwikkelen in het kader van de follow-up van het Europese Handvest voor het tegengaan van obesitas, dat op 16 november 2006 in Istanboel is goedgekeurd.

See also

Laatste wijziging: 30.06.2011

Top