Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Een EU-strategie voor voeding, overgewicht en obesitas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Een EU-strategie voor voeding, overgewicht en obesitas

SAMENVATTING VAN:

Witboek van de Europese Commissie over aan voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties (COM(2007) 279 definitief)

SAMENVATTING

WAT DOET DIT WITBOEK?

 • De Europese Commissie bepaalt een geïntegreerde EU-aanpak om gezondheidsproblemen als gevolg van slechte voeding, overgewicht en obesitas terug te dringen.
 • De aandacht is gericht op het voorstellen van acties die door verschillende partners kunnen worden genomen op lokaal, regionaal, nationaal en EU-niveau om dit probleem voor de volksgezondheid aan te pakken. Deze acties vormen een aanvulling op en ondersteuning van bestaande maatregelen in EU-landen.
 • Er wordt speciaal rekening gehouden met de sociaaleconomische dimensie van het obesitasprobleem omdat dit probleem met name speelt bij achtergestelde groepen in de samenleving.

KERNPUNTEN

Het belangrijkste doel van het witboek is het terugdringen van risicovol gedrag, zoals slechte voeding en gebrek aan lichaamsbeweging, dat leidt tot overgewicht en obesitas.

Dit moet worden bereikt door de aandacht te richten op acties die:

 • consumenten in staat stellen een geïnformeerde keuze te maken door ervoor te zorgen dat in winkels en kantines gezonde opties beschikbaar zijn (bijv. meer voedzame levensmiddelen);
 • de betrokkenheid van de private sector stimuleren;
  • de voedingsindustrie ertoe bewegen recepten te herzien, met name door het verlagen van de hoeveelheden zout, suiker en vetten;
  • werkgevers stimuleren een gezonde levensstijl aan te moedigen (bijv. lopend of op de fiets naar het werk);
 • mensen motiveren meer te bewegen door de voordelen van lichamelijke activiteit te benadrukken.

Partnerschappen

 • Het witboek benadrukt het belang van het ontwikkelen van EU-brede partnerschappen om maatregelen te treffen op lokaal, regionaal en nationaal niveau, alsook op EU-niveau. Hierin zouden de private sector (bijv. de voedingsindustrie en de reclamewereld), de volksgezondheidssector en het georganiseerd maatschappelijk middenveld (zoals sport- en consumentenverenigingen) moeten samenwerken.
 • Het witboek bouwt voort op het in 2005 opgerichte Europees actieplatform op het gebied van voeding, lichaamsbeweging en gezondheid en bevat een voorstel voor het oprichten van soortgelijke platforms op nationaal en subnationaal niveau in EU-landen. De betrokkenheid van lokale belanghebbenden (bijv. verenigingen en kleine bedrijven) is cruciaal voor het succes van de strategie omdat deze zorgt voor groepsdynamiek en zo veel mogelijk spelers op alle niveaus met elkaar kan verbinden.
 • De autoriteiten van EU-landen zijn verantwoordelijk voor:
  • coördinatie om de relevantie van maatregelen op het gebied van de volksgezondheid te waarborgen; en
  • het stimuleren van de media om deel te nemen aan het ontwikkelen van gemeenschappelijke boodschappen en campagnes.
 • De Groep op hoog niveau inzake voeding en lichaamsbeweging stimuleert de uitwisseling van praktijken en verbeterde contacten met overheden. De groep probeert ervoor te zorgen dat EU-landen (en Noorwegen en Zwitserland) ideeën en goede praktijken uitwisselen in hun overheidsbeleid op dit gebied.

Interdisciplinaire aanpak

 • Hoewel de volksgezondheid centraal staat in de problematiek, legt het witboek niet alleen de nadruk op partnerschappen op alle niveaus, maar benadrukt dit het feit dat voor de strijd tegen overgewicht en obesitas een gecoördineerde aanpak door een aantal beleidssectoren vereist is. Voorbeelden zijn:
  • Onderwijs: het ontwikkelen van voorlichtingscampagnes voor zowel kinderen als volwassenen;
  • Consumentenbeleid: het bieden van heldere en uitgebreide informatie over voedselkeuzen, bijv. voedingswaarde-etikettering;
  • Sport: het toegankelijker maken van georganiseerde sport en het stimuleren van meer lichaamsbeweging;
  • Ruimtelijke ordening en duurzaam vervoer: het stimuleren van „actief forenzen”, zoals lopend of op de fiets naar het werk gaan, en andere activiteiten;
  • Onderzoek: meer te weten komen over de determinanten van voedingskeuzen, met name door middel van de Food and Healthy Diet strand (Hoofdlijnen voeding en een gezond dieet) van Horizon 2020;
  • Landbouw: het breder beschikbaar stellen van gezondere voeding door het doneren van overtollige producten aan schoolkantines en vakantieparken voor kinderen te stimuleren, om gezonder eten te bevorderen.

Internationale samenwerking

De Commissie werkt nauw samen met de Wereldgezondheidsorganisatie bij het samenstellen van een gemeenschappelijk archief over voeding en lichaamsbeweging: één van de vervolgacties van het Europese Handvest voor het tegengaan van obesitas dat op 16 november 2006 in Istanboel is aangenomen.

Beleid monitoren en evalueren

Gegevens over obesitas en overgewicht worden gecontroleerd op:

 • macroniveau, voor het verkrijgen van samenhangende, vergelijkbare gegevens over algemene voortgangsindicatoren, in het kader van de European Core Health Indicators (gezondheidsindicatoren van de EU) voor voeding en lichaamsbeweging;
 • nationaal niveau, om de huidige activiteiten en hun effecten te beoordelen;
 • het niveau van de afzonderlijke acties.

De effecten van de activiteiten worden systematisch geëvalueerd om effectieve activiteiten in kaart te brengen.

Vervolg

In juli 2014 nam de Raad conclusies aan betreffende voeding en lichaamsbeweging. Hierin worden acties genoemd die moeten worden genomen om de situatie aan te pakken aangezien jaarlijks 7 % van de EU-begrotingen voor gezondheidszorg rechtstreeks wordt uitgegeven aan ziekten die verband houden met obesitas. Bovendien worden andere indirecte kosten genoemd die voortvloeien uit productiviteitsverlies door gezondheidsproblemen en vroegtijdig overlijden.

ACHTERGROND

De noodzaak van EU-actie op het gebied van voeding en lichaamsbeweging komt voort uit het feit dat slechte voeding en gebrek aan lichaamsbeweging in Europa goed is voor 6 van de 7 belangrijkste risicofactoren voor een slechte gezondheid. De prevalentie van overgewicht en obesitas is sinds de jaren 1980 sterk toegenomen. In het merendeel van de EU-landen kampt inmiddels meer dan 50 % van de volwassenen met overgewicht of obesitas en zijn de cijfers voor kinderen met overgewicht significant en laten een stijgende lijn zien.

Voor meer informatie, zie:

BESLUIT

Witboek over een EU-strategie voor aan voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties (COM(2007) 279 definitief van 30.5.2007)

GERELATEERDE BESLUITEN

Conclusies van de Raad over voeding en lichaamsbeweging (2014/C 213/01) (PB C 213 van 8.7.2014, blz. 1-6)

Laatste bijwerking 18.04.2016

Top