Help Print this page 
Title and reference
Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

Overdraagbare ziekten kunnen een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de burgers vormen, temeer daar zij zich zeer snel over de gehele wereld kunnen verspreiden. Om bij epidemieën doeltreffend en snel te kunnen reageren is het nodig dat de capaciteit van de Unie om uitbraken van ziekten te bestrijden wordt versterkt. Daarom hebben de Europese autoriteiten besloten om een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding op te richten.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 851/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding.

SAMENVATTING

Het ernstig acuut respiratoir syndroom (SARS) is een recent voorbeeld van de snelheid waarmee nieuwe ziekten kunnen ontstaan en zich verspreiden. In enkele weken tijd heeft SARS zich vanuit het zuiden van China in Canada, Europa en Azië verspreid. Om de uitbraken van besmettelijke ziekten te bestrijden en de verspreiding daarvan zo vroeg mogelijk tegen te gaan, is het bijgevolg van essentieel belang dat men beschikt over een mechanisme waarmee snel kan worden gereageerd en doeltreffend kan worden opgetreden.

De Europese Unie (EU) beschikt reeds over een netwerk voor epidemiologische surveillance en beheersing van overdraagbare ziekten in de Gemeenschap. De doeltreffendheid van dit netwerk, dat sinds 1991 door de Commissie wordt beheerd en op de samenwerking tussen de lidstaten is gebaseerd, is echter ontoereikend om de Europese burgers doeltreffend te beschermen tegen de bedreigingen van besmettelijke ziekten, waaronder de bedreiging van de opzettelijke verspreiding van besmettelijke agentia (" bioterrorisme "). De oprichting van een Europees Centrum is bijgevolg noodzakelijk gebleken om de communautaire actie coherenter en doeltreffender te maken.

OPDRACHT

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding heeft tot opdracht het opsporen, het beoordelen en het meedelen van informatie over de bedreigingen die overdraagbare ziekten voor de gezondheid kunnen vormen.

In het kader van zijn opdracht heeft het Centrum de volgende taken:

  • het opzoeken, verzamelen, vergelijken, beoordelen en verspreiden van relevante wetenschappelijke en technische gegevens;
  • het verstrekken van wetenschappelijke adviezen en wetenschappelijke en technische bijstand, waaronder opleiding;
  • het verstrekken van informatie aan de Commissie, de lidstaten, communautaire instellingen en internationale organisaties die actief zijn op het gebied van de volksgezondheid;
  • het coördineren van de Europese netwerken die werkzaam zijn op de gebieden die onder de opdracht van het Centrum vallen, en het beheren van de gespecialiseerde surveillancenetwerken;
  • het uitwisselen van informatie, expertise en beste praktijken en het vergemakkelijken van de ontwikkeling en uitvoering van gezamenlijke acties.

VOORNAAMSTE TAKEN

De voornaamste taken van het Centrum zijn de epidemiologische surveillance, de vroegtijdige waarschuwing en maatregelen, de wetenschappelijke adviezen, de technische bijstand aan de lidstaten en derde landen, alsmede ondersteunings- en ontwikkelingsacties om voorbereid te zijn op nieuwe bedreigingen voor de gezondheid.

Epidemiologische surveillance en oprichting van netwerken van laboratoria

Het Centrum is belast met de ontwikkeling van de epidemiologische surveillance op communautair niveau. Het zal geleidelijk de operationele taken van het Europees netwerk van overdraagbare ziekten uitvoeren. Het Centrum ondersteunt de netwerkactiviteiten van bevoegde, door de lidstaten erkende organen door het beheer van speciale surveillancenetwerken. In deze context harmoniseert het de surveillancemethoden en controleert en evalueert het de surveillanceactiviteiten van de netwerken van gespecialiseerde laboratoria om voor de optimale werking daarvan te zorgen. Het Centrum moedigt de ontwikkeling van voldoende capaciteit aan voor de diagnose, detectie, opsporing en karakterisering van besmettelijke agentia die de volksgezondheid kunnen bedreigen, door de samenwerking tussen de gespecialiseerde referentielaboratoria te stimuleren.

Wetenschappelijk advies

Het Centrum verstrekt op onafhankelijke wijze wetenschappelijke adviezen, deskundig advies, gegevens en informatie. Daarom tracht het Centrum te beschikken over de beste beschikbare expertise. Wanneer voor een bepaald probleem geen expertise bij de bestaande specifieke surveillancenetwerken verkrijgbaar is, kan het Centrum ad hoc onafhankelijke wetenschappelijke panels instellen.

Het Centrum brengt een wetenschappelijk advies uit op verzoek van de Commissie, het Europees Parlement of een lidstaat. Het kan ook op eigen initiatief een advies uitbrengen.

Vroegtijdige waarschuwing en maatregelen

Het Centrum ondersteunt de Commissie bij de exploitatie van het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en maatregelen (SVWM) en zorgt er tezamen met de lidstaten voor dat gecoördineerd gereageerd kan worden. Bij het ontvangen van een waarschuwing blijven de lidstaten en de Commissie verantwoordelijk voor het ondernemen van actie, maar de technische werking van het SVWM zal door het Centrum en zijn netwerken worden verzekerd. Zo nodig zal het Centrum zijn actie coördineren met die van andere Europese agentschappen zoals de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en het Europees Geneesmiddelenbureau.

Wetenschappelijke en technische bijstand en opleiding

De Commissie, de lidstaten, derde landen en internationale organisaties, met name de Wereldgezondheidsorganisatie, kunnen het Centrum verzoeken wetenschappelijke of technische bijstand te verlenen op elk gebied dat tot zijn opdracht behoort. Tot een dergelijke bijstand behoren het bieden van hulp bij de uitwerking van beschermingsmaatregelen die naar aanleiding van bedreigingen voor de gezondheid van de mens moeten worden genomen, het verlenen van bijstand door deskundigen en het mobiliseren en coördineren van onderzoeksteams.

Het Centrum ondersteunt en coördineert scholingsprogramma's om de lidstaten en de Commissie te helpen om te beschikken over een voldoende aantal geschoolde deskundigen, met name op het gebied van epidemiologische surveillance en veldonderzoek.

Opsporing van nieuwe bedreigingen voor de gezondheid

Het Centrum stelt in samenwerking met de lidstaten procedures op voor het systematisch zoeken, verzamelen, vergelijken en analyseren van informatie om nieuwe bedreigingen voor de gezondheid op te sporen. Bovendien zendt het Centrum een jaarlijkse beoordeling van reeds aanwezige en zich ontwikkelende bedreigingen voor de gezondheid naar de Commissie, het Europees Parlement en de Raad. Het brengt ook de Commissie en de lidstaten onverwijld op de hoogte van bevindingen die hun onmiddellijke aandacht vereisen.

Mededelingen over de activiteiten van het Centrum

Het Centrum zorgt ervoor dat het publiek snel van objectieve, betrouwbare en gemakkelijk toegankelijke informatie met betrekking tot de resultaten van zijn werkzaamheden wordt voorzien. Daartoe stelt het informatie voor het grote publiek beschikbaar, onder meer via een speciale website.

ORGANISATIE

De structuur van het Centrum is gebaseerd op het model van de overige onafhankelijke Europese agentschappen. Het Centrum bestaat uit:

  • een raad van bestuur, samengesteld uit een lid dat door iedere lidstaat wordt aangewezen, twee leden die door het Europees Parlement worden aangewezen, en drie leden die door de Commissie worden aangewezen. De raad van bestuur ziet erop toe dat het Centrum zijn opdracht en zijn taken vervult door goedkeuring van zijn werkprogramma en zijn financieel reglement;
  • een directeur, bijgestaan door een beperkt aantal personeelsleden. De directeur is met name belast met de dagelijkse leiding van het Centrum en de opstelling en de uitvoering van het werkprogramma;
  • een adviesforum, samengesteld uit vertegenwoordigers van de bevoegde nationale instanties. Het adviesforum vormt een instantie voor uitwisseling van informatie over bedreigingen voor de gezondheid en voor bundeling van kennis.

OPERATIONEEL SINDS 2005

Het Centrum is sinds mei 2005 operationeel. Het heeft een honderdtal medewerkers en beschikt over een begroting van 48 miljoen euro voor de eerste drie jaar.

Het Centrum is gevestigd in Stockholm (Zweden).

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 851/2004

20.5.2004

-

L 142 van 30.4.2004

See also

Laatste wijziging: 17.05.2011

Top