Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees Jaar van de mobiliteit van werknemers (2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europees Jaar van de mobiliteit van werknemers (2006)

1. De Europese Commissie heeft 2006 uitgeroepen tot Europees Jaar van de mobiliteit van werknemers. Het biedt de verschillende doelgroepen een breed platform voor informatie-uitwisseling en discussie over het belang van mobiliteit in de context van de strategie van Lissabon.

2. De Commissie moedigt alle betrokkenen aan nieuwe initiatieven te ontwikkelen die zowel de geografische mobiliteit als de arbeidsmobiliteit bevorderen om te kunnen inspelen op de toekomstige behoeften aan vaardigheden van de Europese werknemers en hun vermogen zich aan te passen aan de structurele en economische veranderingen waarmee Europa te kampen heeft.

Doelstelling

3. Het Europees Jaar heeft drie doelstellingen:

 • alle betrokkenen bewust maken van de rechten van werknemers op vrij verkeer, de bestaande mogelijkheden op dit gebied en de hulpmiddelen om het vrije verkeer te bevorderen (in het bijzonder EURES);
 • de uitwisseling van goede praktijken op het gebied van mobiliteit bevorderen;
 • de kennisbasis verstevigen (studies, opiniepeilingen) in verband met de mobiliteitsstromen in Europa, de hindernissen voor mobiliteit van werknemers en de motivatie van werknemers om een mobiliteitsperiode in een andere lidstaat door te brengen.

Activiteiten

4. De officiële opening van het Europees jaar vond plaats op 20 en 21 februari in Brussel. De conferentie met de titel "Mobiliteit van werknemers: een recht, een mogelijkheid, een kans?" was met name gewijd aan de invloed van de globalisering op de Europese arbeidsmarkt, de voordelen van tijdelijke mobiliteit en de verbetering van de grensoverschrijdende transparantie van kwalificaties. Bij deze gelegenheid werd ook het nieuwe EURES-platform gelanceerd, dat de burgers rechtstreeks toegang verleent tot meer dan een miljoen vacatures in 28 landen (Europese Economische Ruimte en Zwitserland). EURES is een netwerk met een portaal dat iedere maand door meer dan 500 000 personen geraadpleegd wordt.

5. Deze conferentie wordt in de loop van het jaar gevolgd door een reeks evenementen:

 • een conferentie van de sociale partners (april 2006);
 • de eerste Europese arbeidsbeurs, die op 29 en 30 september 2006 gelijktijdig in bijna 100 Europese steden georganiseerd wordt;
 • een week voor juristen (najaar 2006);
 • de slotconferentie in Lille (december 2006).

6. Verder staan er verschillende studies op het programma over de invloed van mobiliteit en projecten om betere statistische gegevens op dit gebied te verkrijgen. Er wordt een Europese prijs toegekend aan de organisatie die de belangrijkste bijdrage aan de arbeidsmobiliteit heeft geleverd.

Begroting

7. Van de totale begroting van 10 miljoen euro is 4 miljoen bestemd voor bewustmakingsacties en 2 miljoen voor proefprojecten.

Context

8. Zowel de geografische mobiliteit als de arbeidsmobiliteit van werknemers worden genoemd als instrumenten die kunnen bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de herziene doelstellingen van Lissabon. Het vrije verkeer van werknemers is een recht en behoort als zodanig tot een van de door het Verdrag erkende basisbeginselen.

9. De rol van de mobiliteit wordt ook benadrukt in de werkgelegenheidsrichtsnoeren (2005-2008) omdat mobiliteit helpt de infrastructuur van de arbeidsmarkten in Europa te versterken en beter te anticiperen op de effecten van economische herstructureringen.

10. Uit actuele cijfers blijkt dat maar zeer weinig Europeanen in het buitenland werken. Het percentage Europeanen dat in een ander EU-land dan zijn land van herkomst woont, schommelt al 30 jaar rond de 1,5%. Wat de arbeidsmobiliteit betreft, heeft in negen landen van de Europese Unie 40% van de werknemers al meer dan tien jaar dezelfde betrekking.

11. De Europese Unie heeft zich grote inspanningen getroost om een gunstig klimaat te scheppen voor de mobiliteit van werknemers:

 • in 2002 is een actieplan voor vaardigheden en mobiliteit gelanceerd dat eind 2005 is afgelopen;
 • in juni 2004 is in 13 lidstaten de Europese ziekteverzekeringskaart (es de en fr) ingevoerd, die begin 2006 ook in de andere lidstaten en de EVA-landen geïntroduceerd zal worden;
 • na de goedkeuring van Verordening (EG) nr. 883/04 is de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels versneld;
 • in oktober 2005 is een voorstel voor een richtlijn inzake de meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten bij migratie om beroepsredenen goedgekeurd.

12. Het Europees jaar zal het mogelijk maken nieuwe politieke richtsnoeren op te stellen om de mobiliteit te bevorderen en hindernissen uit de weg te ruimen.

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking nr. 2241/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende een enkel communautair kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Europass ).

Resolutie van de Raad van 3 juni 2002 inzake vaardigheden en mobiliteit (es de en fr) [Publicatieblad C 162 van 6.7.2002].

Mededeling van de Commissie van 13 februari 2002 aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Actieplan van de Commissie voor vaardigheden en mobiliteit [COM(2002) 72 def] - Niet in het Publicatieblad verschenen].

See also

Nadere informatie kunt u vinden op de website van het Europees Jaar van de mobiliteit van werknemers .

Laatste wijziging: 26.04.2006

Top