Help Print this page 
Title and reference
Behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen

Deze richtlijn beoogt werknemers te beschermen wanneer hun werkgever verandert bij overgang van de onderneming. Zij bevat de rechten en verplichtingen van de bij de overgang betrokken ondernemers.

BESLUIT

Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen.

SAMENVATTING

De overgang van een onderneming of vestiging * kan voortvloeien uit de verkoop van de betrokken onderneming dan wel uit een fusie. Als gevolg van de overgang wordt de verkrijger * van de onderneming de werkgever van de werknemers van de overgegane onderneming van de vervreemder *.

In die omstandigheden hebben de werknemers van de overgegane onderneming rechten en verplichtingen uit hoofde van hun arbeidsovereenkomst. Deze richtlijn is van toepassing op alle soorten arbeidsbetrekkingen, ongeacht:

  • het aantal gewerkte of te werken uren;
  • het type overeenkomst (arbeidsbetrekkingen voor bepaalde of onbepaalde tijd dan wel uitzendarbeidsbetrekkingen).

Deze richtlijn is van toepassing op alle openbare en particuliere ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen, al dan niet met winstoogmerk.

Overgang van de arbeidsbetrekking

Werknemers behouden hun rechten en verplichtingen bij overgang van hun onderneming. Die rechten en verplichtingen vloeien voort uit een bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking.

De overgang van een onderneming is voorts geen geldige reden tot ontslag. Ontslag is uitsluitend mogelijk om economische, technische of organisatorische redenen.

De lidstaten kunnen de vervreemder van de onderneming verplichten de verkrijger in kennis te stellen van alle rechten en verplichtingen die op hem zullen overgaan. Deze rechten en verplichtingen gaan ook over als de verkrijger er niet van in kennis wordt gesteld.

In beginsel blijven de arbeidsvoorwaarden van de werknemers ongewijzigd zolang de collectieve overeenkomst van de onderneming van kracht blijft. Deze voorwaarden kunnen wel worden gewijzigd mits de lidstaten dat toelaten en op voorwaarde dat sinds de overgang van de onderneming minstens een jaar is verstreken.

De rechten en verplichtingen van de werknemers die voortvloeien uit aanvullende stelsels van sociale voorzieningen gaan in beginsel niet over. De lidstaten nemen wel maatregelen om de in het kader van die stelsels verworven rechten op ouderdomsuitkeringen te beschermen.

De rechten en verplichtingen van de werknemers blijven niet behouden wanneer de overgang plaatsvindt in het kader van een insolventie- of faillissementsprocedure. Om te vermijden dat insolventieprocedures worden misbruikt om de werknemers bij de overgang van hun rechten te beroven, nemen de lidstaten alle maatregelen die nodig zijn om dergelijke praktijken te voorkomen.

Voorlichting en raadpleging van de werknemers

Bij de overgang behouden de werknemersvertegenwoordigers hun functie totdat nieuwe vertegenwoordigers worden verkozen. De werknemers moeten altijd een vertegenwoordiging hebben, ook in het geval van een insolventie- of faillissementsprocedure.

Bovendien worden de vakbondsvertegenwoordigers steeds geraadpleegd voordat een maatregel wordt genomen die gevolgen heeft voor de werknemers.

De werknemers worden op de hoogte gebracht van de overgangsvoorwaarden, rechtstreeks of door hun vertegenwoordigers. Zij worden meer bepaald ingelicht over de vastgestelde of voorgenomen datum van de overgang, de redenen van de overgang, de juridische, economische en sociale gevolgen en de ten aanzien van de werknemers overwogen maatregelen.

Indien de betrokken lidstaat over een arbitrage-instantie beschikt, kan de voorlichtings- en raadplegingsplicht beperkt worden tot de gevallen waarin de overgang nadelig is voor een aanzienlijk deel van de werknemers.

Ten slotte blijven de rechten van de vakbondsvertegenwoordigers behouden, ook indien hun ambtstermijn als gevolg van de overgang van de onderneming verstrijkt.

Belangrijkste begrippen

  • Overgang van onderneming: de overgang, met het oog op voortzetting van een economische activiteit, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt, waaronder een geheel van georganiseerde middelen wordt verstaan.
  • Verkrijger: iedere natuurlijke of rechtspersoon die ten aanzien van de overgegane onderneming de hoedanigheid van werkgever verkrijgt.
  • Vervreemder: iedere natuurlijke of rechtspersoon die ten aanzien van de overgegane onderneming de hoedanigheid van werkgever verliest.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2001/23/EG

11.4.2001

16.2.1979

L 82, 22.3.2001

Laatste wijziging: 23.05.2011

Top