Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bescherming van jongeren op de arbeidsplaats

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Bescherming van jongeren op de arbeidsplaats

Het werken met minimale vereisten om verbetering in de gezondheid en veiligheid van jonge medewerkers te waarborgen.

BESLUIT

Richtlijn 94/33/EG van de Raad van 22 juni 1994 inzake de bescherming van jonge mensen op de arbeidsplaats.

SAMENVATTING

De richtlijn geldt voor alle jongeren onder de leeftijd van 18 jaar die een arbeidsovereenkomst of een dienstverband hebben dat gedefinieerd is in de in een lidstaat geldende wet en/of onderhevig is aan de in een lidstaat geldende wet.

De lidstaten kunnen bepalen dat de richtlijn niet geldt voor los werk of voor werk dat wordt uitgevoerd voor een beperkte periode in huishoudelijke dienstverlening in een privéhuishouden of voor werk in een familiebedrijf waarvan niet wordt aangenomen dat het waarschijnlijk schade, letsel of gevaar voor jongeren oplevert.

De richtlijn voorziet erin dat de lidstaten de noodzakelijke maatregelen moeten nemen om tewerkstelling van kinderen te verbieden en ervoor moeten zorgen dat de tewerkstelling van adolescenten streng wordt gecontroleerd en beschermd krachtens de bepalingen in de richtlijn.

De richtlijn definieert categorieën van jongeren als volgt:

  • jongeren: jonge mensen onder de leeftijd van 18 jaar;
  • kinderen: jongeren onder de leeftijd van 15 jaar of die nog voltijds leerplichtig zijn conform de landelijke regelgeving;
  • adolescenten: jongeren tussen 15 en 18 jaar die niet meer voltijds leerplichtig zijn conform de landelijke regelgeving.

Het hoofddoel van de richtlijn is het verbieden van de tewerkstelling van kinderen.

De richtlijn staat het de lidstaten echter wel toe om te bepalen, onderhevig aan bepaalde voorwaarden, dat het verbod op de tewerkstelling van kinderen niet geldt voor:

  • kinderen die te werk worden gesteld bij culturele, artistieke, sportieve of reclameactiviteiten, in elk specifiek geval afhankelijk van voorafgaande toestemming door de bevoegde autoriteit;
  • kinderen van 14 jaar en ouder die in een bedrijf werken als onderdeel van een werk/trainingsregeling of stage, met dien verstande dat dit werk wordt uitgevoerd conform de vereisten die zijn vastgesteld door de bevoegde autoriteit;
  • kinderen van 14 jaar en ouder die licht werk doen anders dan aangegeven in het eerste punt hierboven; kinderen ouder dan 13 jaar mogen echter licht werk doen gedurende een beperkt aantal uren per week in categorieën van tewerkstelling zoals gedefinieerd in de landelijke regelgeving.

De richtlijn bevat voorzieningen met betrekking tot:

  • de algemene verplichtingen van de werkgever, zoals de bescherming van de gezondheid en veiligheid van jonge mensen, evaluatie van de risico’s voor jonge mensen in verband met hun werk, evaluatie en bewaking van de gezondheid van jonge mensen, informatie aan de wettelijke vertegenwoordiger van jonge mensen en kinderen over de mogelijke risico’s voor hun gezondheid en veiligheid;
  • de soorten werk die niet door jonge mensen mogen worden gedaan, zoals werk dat de mentale of fysieke capaciteit van jonge mensen overschrijdt, werk waarbij sprake is van schadelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Richtlijn 2014/27/EU past Richtlijn 94/33/EG aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 waarin een nieuw systeem wordt vastgesteld voor de classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels in de EU, op basis van het mondiaal geharmoniseerde systeem van classificatie en etikettering van chemicaliën (GHS) op internationaal niveau. Bovendien vervangt Richtlijn 2014/27/EU verwijzingen naar ingetrokken richtlijnen (90/679/EEG en 90/394/EEG) die zijn vervangen door verwijzingen naar relevante voorzieningen in Richtlijn 2000/54/EG en Richtlijn 2004/37/EG.

Richtlijn 94/33/EG bevat voorzieningen met betrekking tot arbeidsduur, nachtwerk, rustperiodes, vakantie en rustpauzes.

Elke lidstaat is verantwoordelijk voor het definiëren van de te nemen maatregelen in geval van overtreding van de voorzieningen van deze richtlijn. Deze maatregelen moeten effectief zijn en proportioneel ten opzichte van de overtreding.

De richtlijn bevat een niet-regressieclausule met betrekking tot het niveau van bescherming voor jonge mensen.

De richtlijn voorziet in overgangsperiodes van verschillende lengte voor lidstaten waarvoor de toepassing van deze Richtlijn aanzienlijke problemen oplevert. Dit is het geval voor Groot Brittannië, dat een overgangsperiode van vier jaar had voor de toepassing van enkele van de meest belangrijke voorzieningen van de richtlijn, d.w.z. tot 22 juni 2000.

REFERENTIES

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 94/33/EG van de Raad

9.9.1994

22.6.1996

PB L 216 van 20.8.1994

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2014/27/EU van de Raad

25.3.2014

1.6.2015

PB L 65 van 5.3.2014

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europese Parlement, de Raad, het Europese Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s inzake de toepassing van Richtlijn 94/33/EG inzake de bescherming van jonge mensen op de arbeidsplaats [COM(2004) 105 definitief].

Het rapport concludeert dat de regelgeving in de meeste lidstaten reeds voorzag in de bescherming van jonge medewerkers en het verbod van kinderarbeid vóór de richtlijn was aangenomen. Er waren daarom geen aanzienlijke problemen bij de omzetting van de richtlijn.

Rapport van de Commissie inzake de gevolgen van de toegestane overgangsperiode toegewezen aan Groot-Brittannië met betrekking tot een aantal bepalingen van Richtlijn 94/33/EG van de Raad betreffende de bescherming van jongeren op het werk [COM(2000)457 definitief].

Laatste wijziging: 19.05.2014

Top