Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk van de Europese Unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Het Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk van de Europese Unie

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 2062/94 — EU-Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

De verordening bepaalt de oprichting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, voor het verstrekken van technische, wetenschappelijke en economische informatie aan de EU-organen, EU-landen en belanghebbenden op dit gebied.

KERNPUNTEN

Rol

De rol van het Agentschap omvat:

 • het verzamelen en analyseren van technische, wetenschappelijke en economische informatie over:
  • de veiligheid en de gezondheid op het werk in de EU-landen en het informeren van de EU-organen, andere EU-landen en belanghebbenden;
  • onderzoek op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en het verspreiden van de resultaten van dit onderzoek;
 • het verstrekken van technische, wetenschappelijke en economische informatie over de methoden en instrumenten om preventieactiviteiten te verwezenlijken, met name voor het midden- en kleinbedrijf, en het identificeren van goede praktijken;
 • het bevorderen en ondersteunen van samenwerking en uitwisseling van informatie en ervaring tussen de EU-landen, met inbegrip van informatie over opleidingsprogramma's;
 • het coördineren van een informatienetwerk in samenwerking met de EU-landen, dat nationale organen, EU-organen (Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden) en internationale organen omvat die dergelijke gegevens en diensten bieden;
 • het verzamelen en ter beschikking stellen van inlichtingen betreffende veiligheid en gezondheid van en naar niet-EU-landen en internationale organisaties, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Pan American Health Organisation (PAHO) en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Structuur

 • Structuur voor aansturing en beheer, bestaande uit een raad van bestuur, een dagelijks bestuur en een directeur.
 • een raad van bestuur met 78 leden, bestaand uit:
  • 25 leden die de regeringen van de EU-landen vertegenwoordigen;
  • 25 leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen;
  • 25 leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen;
  • 3 leden die de Europese Commissie vertegenwoordigen.
 • Het hoofdkwartier van het Agentschap bevindt zich in Bilbao, Spanje.

Strategie

Het Agentschap stelt jaarlijkse werkprogramma's op basis van een zesjaarlijkse ondernemingsstrategie op. De 2014-2020-strategie bevat zes prioriteitsgebieden waarin de nadruk wordt gelegd op netwerken, overeenkomstig het strategisch kader van de EU voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 (2014-20 Occupational Safety and Health (OSH) Strategic Framework) van de EU.

Uiterlijk op 31 januari van elk jaar stelt de raad van bestuur een jaarlijks algemeen verslag vast met betrekking tot de activiteiten van het Agentschap.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening trad op 9 september 1994 in werking.

ACHTERGROND

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (PB L 216 van 20.8.1994, blz. 1–7)

De opeenvolgende wijzigingen en verbeteringen van Verordening (EG) nr. 2062/94 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie heeft alleen documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake een strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 (COM(2014) 332 final van 6.6.2014))

Laatste bijwerking 12.01.2016

Top