Help Print this page 
Title and reference
Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding

De aanbeveling stelt een nieuwe leidraad op om de EU-landen en de deelnemende landen te helpen bij het ontwikkelen, verbeteren, aansturen en beoordelen van de kwaliteit van hun beroepsonderwijs- en -opleidingsstelsels. Het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging geeft een nieuwe impuls aan de transparantie, en aldus aan de mobiliteit, doordat het een uniform instrument biedt om werkwijzen in het kwaliteitsmanagement te ontwikkelen.

BESLUIT

Aanbeveling van 18 juni 2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding [Publicatieblad C 155 van 8.7.2009].

SAMENVATTING

Het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging is een nieuw referentiemiddel dat instanties van de EU-landen zal helpen bij het aanmoedigen en controleren van verbeteringen van hun stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding.

Kwaliteitsborging kan worden gebruikt als een systematische aanpak van de modernisatie van onderwijsstelsels, in het bijzonder door te zorgen voor verbetering van de doeltreffendheid van opleidingen. Daarom dient het te zorgen voor ondersteuning van elk beleidsinitiatief in beroepsonderwijs en -opleiding.

De EU-landen wordt gevraagd dit instrument op vrijwillige basis te ontwikkelen en te gebruiken. De belangrijkste gebruikers van het referentiekader zijn de nationale en regionale autoriteiten en de publieke en particuliere organen die zich bezighouden met de kwaliteitsborging en -verbetering in beroepsonderwijs en -opleiding.

Uitvoering

Als benchmark biedt het referentiekader methodologische elementen die de EU-landen zullen helpen op duidelijke, consistente wijze vast te stellen of de acties ter verbetering van de kwaliteit van hun stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding zijn uitgevoerd en of een evaluatie nodig is.

Concreet is de methodologie van het referentiekader gebaseerd op:

  • een cyclus van vier fasen (planning, uitvoering, beoordeling en herziening) beschreven voor stelsels en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding;
  • kwaliteitscriteria en indicatieve descriptoren voor elke fase van de cyclus (bijlage I);
  • gemeenschappelijke indicatoren voor de evaluatie van doelen, methodes, processen en opleidingsresultaten. Bepaalde indicatoren moeten gebaseerd zijn op statistische gegevens, andere zijn kwalitatief van aard (bijlage II).

De aanbeveling legt het accent op een cultuur van kwaliteitsverbetering en verantwoordingsplicht op alle niveaus, d.w.z. op het niveau van de stelsels van beroepsonderwijs- en -opleiding, het niveau van de aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding en het niveau van kwalificatietoekenning. In het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding neemt stelselmatige zelfbeoordeling een bijzondere plaats in. Het omvat een combinatie van interne en externe evaluatiemechanismen die door de EU-landen moeten worden vastgesteld. Die aanpak levert feedback over de geboekte vooruitgang op.

Vertrekkend van het referentiekader, dienden de EU-landen benaderingswijzen te ontwikkelen voor de verbetering van hun nationale kwaliteitsborgingssystemen, uiterlijk tegen 18 juni 2011. Alle relevante belanghebbenden moesten aan dit voorbereidende werk deelnemen.

Europees netwerk voor kwaliteitsborging

In de aanbeveling worden de EU-landen aangemoedigd om actief deel te nemen aan het Europees netwerk voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding, dat als uitgangspunt kan dienen om de gemeenschappelijke beginselen en instrumenten voor kwaliteitsverbetering in beroepsonderwijs en -opleiding op nationaal, regionaal en lokaal niveau verder te ontwikkelen.

De aanbeveling moedigt de EU-landen ook aan om een nationaal referentiepunt voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding aan te wijzen en de bevoegde instanties samen te brengen en alle relevante belanghebbenden op nationaal en regionaal niveau in te schakelen. Deze referentiepunten stimuleren de actieve en concrete ontwikkeling van het referentiekader op nationaal niveau, de zelfevaluatie van de lidstaat en de activiteiten van het netwerk ondersteunen, en de relevante informatie verspreiden onder alle belanghebbenden.

Context

Het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding maakt deel uit van een reeks Europese initiatieven die de mobiliteit stimuleren. Het zal de uitvoering van het Europees kwalificatiekader (EQF) en van hetEuropees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET) ondersteunen.

De aanbeveling komt tegemoet aan de resoluties van de Europese Raad van Barcelona van 2002, die zich als doel heeft gesteld dat de Europese onderwijs- en opleidingsstelsels tegen 2010 uitgroeien tot een benchmark voor de wereld. Het sluit ook aan op het Kopenhagenproces met betrekking tot de hernieuwde samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging van de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van een Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding [ COM(2014) 30 final van 28.1.2014 - niet verschenen in het Publicatieblad].

Dit is het eerste verslag over de voortgang van kwaliteitsborging in het beroepsonderwijs in de Europese Unie na de vaststelling van de aanbeveling. De belangrijkste conclusies zijn:

  • Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding (Eqavet) heeft zowel bijgedragen aan de bevordering van een kwaliteitscultuur in het beroepsonderwijs in Europese landen, als aan de implementatie in de praktijk, met name door de ontwikkeling van operationele kwaliteitsmaatregelen binnen het Eqavet-netwerk;
  • die maatregelen bleven voornamelijk gericht op scholen en het aanbod van onderwijsinstellingen (bijna volledig initieel beroepsonderwijs en gedeeltelijk postinitieel beroepsonderwijs), met minder zichtbare effecten op werkplekleren en niet-formeel leren (dit vormt het grootste deel van het postinitieel beroepsonderwijs, maar kan in duale leerwegen ook een sleutelrol vervullen in het initieel beroepsonderwijs);
  • door de flexibele aanpak van Eqavet, waarbij instrumenten kunnen worden geselecteerd en aangepast, werd het gebruik van die instrumenten bevorderd, maar konden die instrumenten tegelijkertijd moeilijker gaan fungeren als gemeenschappelijk terminologisch en conceptueel kader in verschillende landen.

Er bestaat dan ook duidelijk behoefte aan verbeterde afstemming op andere Europese instrumenten voor kwaliteitsborging en transparantie.

Laatste wijziging: 15.06.2014

Top