Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees onderzoek over taalvaardigheden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Europees onderzoek over taalvaardigheden

Er wordt een Europees onderzoek over taalvaardigheden uitgevoerd om het taalvermogen van jonge Europeanen te beoordelen. Hiertoe wordt een representatieve steekproef genomen van leerlingen die een van de vreemde talen studeren die in de lidstaten het meest onderwezen worden en bovendien tot de officiële talen van de Europese Unie behoren. Op grond van de uitkomsten van het onderzoek zal de Europese indicator van het taalvermogen worden vastgesteld. Verder levert het onderzoek betrouwbare informatie op over het leren van talen door jongeren en over hun taalvermogen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad van 13 april 2007 - Kader voor het Europese onderzoek over taalvaardigheden [COM(2007) 184 definitief - niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Het Europees onderzoek over taalvaardigheden moet de grondslagen leggen voor een toekomstige Europese indicator van het taalvermogen. Met deze indicator kan het leren van vreemde talen in de Europese Unie worden beoordeeld en verbeterd.

Met de Europese indicator van het taalvermogen kan worden vastgesteld hoe talen het best kunnen worden onderwezen en aangeleerd. Tevens kan daarmee de voortgang van de doelstellingen van de kaderstrategie voor meertaligheid worden beoordeeld, als het gaat om de toegang van de Europese burgers tot meertaligheid en het van jongs af aan leren van ten minste twee vreemde talen.

Om de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de verkregen gegevens te waarborgen, zullen bij het verrichten van het onderzoek internationaal erkende en toegepaste wetenschappelijke normen voor steekproefonderzoek in acht worden genomen.

Taalvaardigheden

In dit onderzoek worden drie taalvaardigheden getoetst, namelijk lezen, luisteren en schrijven. Instrumenten ter beoordeling van de spreekvaardigheid worden later ontwikkeld.

Deze vaardigheden worden getest voor de officiële talen van de Unie die het meest als eerste en tweede vreemde taal worden onderwezen. Dit zijn Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans. Lidstaten die ook de vaardigheden in andere talen willen beoordelen, kunnen echter wel van dit instrument gebruik maken.

Bij het onderzoek wordt eveneens rekening gehouden met factoren buiten het onderwijs die de taalvaardigheden van de leerlingen kunnen beïnvloeden.

Toetsingskader en testinstrumenten

Het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR) (EN) (FR) dient als basis voor de toetsing van de taalvaardigheden van jongeren. Dit hulpmiddel is door de Raad van Europa ontworpen om het leren van talen te bevorderen en gemakkelijker te maken. De lidstaten handelen in overeenstemming met het CEFR; de meeste hebben dit referentiekader al tijdens eerdere taaltoetsen toegepast.

Het CEFR levert schalen die het bereikte taalvaardigheidsniveau aangeven. Dit kader moet echter worden afgestemd op het leren van talen op schoolniveau, omdat het te lang zou duren en te moeilijk zou zijn om de overgang van leerlingen naar het volgende niveau te analyseren.

De doelgroep zijn schoolgaande jongeren van 14 tot 16 jaar die de onderzochte talen leren.

Wat de testinstrumenten betreft hebben de deelnemende staten de keus tussen computergesteunde toetsen in de vorm van software en toetsen die met pen en papier worden gemaakt. De computergesteunde toetsen bieden duidelijk een voordeel ten opzichte van de tests op papier, vooral als het gaat om kosten. Er moet echter wel rekening gehouden worden met de softwarecompatibiliteit en de computer- en typevaardigheden van de leerlingen.

Uitvoering van het onderzoek

Wat betreft de financiering dekt het programma voor een leven lang leren (2007-2013) de internationale kosten van de enquête (ontwikkeling en coördinatie van de proeftoetsen en de volledige tests, analyseresultaten). De lidstaten organiseren de taaltoetsen op hun grondgebied (beheer van structuren, opleiding van examinatoren, materiaalkosten, enz.). Doordat de lidstaten in het verleden ook al zulke toetsen hebben afgenomen en dankzij de reeds bestaande organisatiestructuren kunnen zij schaalvoordelen realiseren.

De deelnemende landen moeten ervoor zorgen dat de nodige organisatiestructuren beschikbaar zijn om het onderzoek uit te voeren. De lidstaten die reeds aan vergelijkbare internationale onderzoeken hebben deelgenomen, kunnen de nationale organisatiestructuren aan de hand van hun ervaring plannen.

De Commissie neemt op haar beurt de nodige maatregelen om de enquête uit te voeren in nauwe samenwerking met de Adviesraad voor de Europese indicator van het taalvermogen, die bestaat uit nationale deskundigen, en met de lidstaten.

In het jaar 2008 vindt de voorbereiding van de enquête plaats en worden de proeftoetsen gerealiseerd. Het is de bedoeling dat de volledige toetsen in de eerste helft van 2010 in de lidstaten worden uitgevoerd.

Context

In het actieplan " Het leren van talen en de taalkundige verscheidenheid bevorderen " heeft de Commissie toegezegd een indicator van het taalvermogen te zullen ontwikkelen in het kader van het proces " Onderwijs en opleiding 2010 ".

Laatste wijziging: 19.12.2007

Top