Help Print this page 
Title and reference
Europees kwalificatiekader

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europees kwalificatiekader

Een gemeenschappelijk referentiekader helpt de lidstaten, onderwijsinstellingen, werkgevers en burgers de kwalificaties die door de verschillende Europese onderwijs- en opleidingsstelsels worden toegekend, met elkaar te vergelijken. Dit instrument is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van een Europese arbeidsmarkt.

MAATREGEL

Anbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren.

SAMENVATTING

De lidstaten worden uitgenodigd de nationale kwalificatiesystemen * aan dit Europees kwalificatiekader te relateren.

Het Europees kwalificatiekader zorgt voor meer transparantie van competenties en kwalificaties en vormt daarmee een instrument om een leven lang leren te bevorderen.

Dit kader is van toepassing op zowel het hoger onderwijs als op de beroepsopleiding. Het stelt de Europese burgers in staat de relevante informatie over hun competenties en kwalificaties beter te communiceren.

Door een grotere transparantie van de kwalificaties * kan de individuele burger nagaan wat de relatieve waarde van kwalificaties is en kan de werkgever het profiel, de inhoud en de relevantie van kwalificaties die op de arbeidsmarkt worden aangeboden, beter beoordelen. Ook wordt het voor verstrekkers van onderwijs en opleiding mogelijk het profiel en de inhoud van hun eigen aanbod te vergelijken met die van andere aanbieders en de kwaliteit daarvan te waarborgen.

Met de goedkeuring van het Europees kwalificatiekader zal de mobiliteit van werknemers en studenten worden versterkt. Werknemers kunnen mobiel zijn terwijl hun kwalificaties buiten de eigen landsgrenzen worden erkend. Dankzij dit instrument wordt de overgang van beroepsleven naar opleiding en omgekeerd gedurende het gehele leven vergemakkelijkt.

Werking en tenuitvoerlegging

Het Europees kwalificatiekader is gebaseerd op de leerresultaten en niet op de duur van de opleidingen. De voornaamste indicatoren voor het referentieniveau zijn:

 • vaardigheden *;
 • competenties *;
 • kennis.

Het Europees kwalificatiekader bestaat in de kern uit acht referentieniveaus waarin wordt beschreven:

 • wat een lerende kent;
 • wat hij begrijpt;
 • wat hij kan doen, ongeacht het systeem waarin een bepaalde kwalificatie is toegekend.

In tegenstelling tot het systeem waarbij academische erkenning is gebaseerd op de studieduur, heeft het Europees kwalificatiekader betrekking op alle vormen van leren, vooral het leren buiten de formele onderwijs- en opleidingsinstellingen.

Tegen 2010 dient in alle deelnemende landen een systeem voor vergelijking tussen de nationale systemen en het Europese kader opgezet te zijn. Tegen 2012 dienen alle nieuwe kwalificaties die worden afgegeven door instellingen van postsecundair onderwijs in de EU te verwijzen naar een van de acht niveaus van het Europees kwalificatiekader.

Algemeen instrument voor samenwerking

Het Europees kwalificatiekader vervangt de nationale kwalificatiesystemen niet maar vult de activiteiten van de lidstaten aan door hun onderlinge samenwerking te bevorderen. Dit Europese initiatief is gebaseerd op de nationale kwalificatiekaders, die op hun beurt op geen enkel uniek model berusten.

Om dit gemeenschappelijke kader voor samenwerking tussen de lidstaten in de praktijk te brengen, wijst de Commissie op de noodzaak van wederzijds vertrouwen en betrokkenheid van de verschillende belanghebbenden op nationaal, regionaal of sectoraal niveau.

De Commissie stelt voor ter coördinatie van de verbanden tussen het nationale kwalificatiesysteem en het Europees kwalificatiekader een nationaal centrum aan te wijzen, en zal vóór april 2009 een raadgevend comité voor het Europees kwalificatiekader oprichten, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten, de Europese sociale partners en andere betrokken partijen.

Het Europees kwalificatiekader biedt internationale sectorale organisaties * eveneens de mogelijkheid hun eigen kwalificatiesystemen aan dit gemeenschappelijke systeem van de lidstaten te relateren.

Context

De Bolognaverklaring van juni 1999 heeft een impuls gegeven aan de mobiliteit en transparantie binnen de Europese Unie (EU) op onderwijsgebied. Met de resultaten van het Bolognaproces voor het hoger onderwijs kunnen soortgelijke maatregelen voor de beroepsopleiding worden ontwikkeld.

Het Europees kwalificatiekader beantwoordt aan een van de doelstellingen van de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid die de overgang naar een kennismaatschappij beoogt. Dit instrument wordt toegepast in het kader van de uitvoering van het werkprogramma "Onderwijs en opleiding 2010".

Sleutelbegrippen van de maatregel

 • Nationaal kwalificatiesysteem: omvat alle aspecten van de activiteiten van een lidstaat die verband houden met de erkenning van leren, alsook andere mechanismen die onderwijs en opleiding aan de arbeidsmarkt en de samenleving relateren. Het gaat daarbij onder meer om de ontwikkeling en toepassing van institutionele regelingen en processen voor kwaliteitsborging, beoordeling en de toekenning van kwalificaties. Een nationaal kwalificatiesysteem kan uit verschillende substructuren bestaan en kan een nationaal kwalificatiekader omvatten.
 • Kwalificatie: een formeel resultaat van een beoordelings- en validatieproces, dat wordt verworven wanneer een bevoegde instantie bepaalt dat de leerprestaties die een individu heeft bereikt, aan bepaalde eisen beantwoorden.
 • Vaardigheid: het vermogen om kennis toe te passen en knowhow te gebruiken om taken uit te voeren en problemen op te lossen. In het kader van het Europees kwalificatiekader worden vaardigheden als cognitief (logisch, intuïtief en creatief denken) en praktisch (handigheid en de toepassing van methodes, materialen, hulpmiddelen en instrumenten) beschreven.
 • Competentie: het bewezen vermogen om kennis, vaardigheden en persoonlijke, sociale, interculturele en/of methodologische capaciteiten te gebruiken bij werk of studie en voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. In het kader van het Europees kwalificatiekader wordt competentie in termen van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid beschreven.
 • Internationale sectorale organisatie: een vereniging van nationale organisaties, zoals bijvoorbeeld een werkgevers- of beroepsorganisatie, die de belangen van nationale sectoren vertegenwoordigt.

Referenties

Maatregel

Inwerkingtreding

Termijn voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Aanbeveling van 23.4.2008

23.4.2008

-

PB C 111 van 6.5.2008

Laatste wijziging: 16.05.2008

Top