Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De kwaliteit van de lerarenopleiding verbeteren

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

De kwaliteit van de lerarenopleiding verbeteren

De Commissie laat zien hoe de stand van zaken van de lerarenopleiding in de Europese Unie (EU) is en reikt handvatten aan om na te denken over de verbetering daarvan. Het gaat erom kwaliteitsonderwijs te waarborgen dat inspeelt op de diverse uitdagingen van deze tijd en dat beter is afgestemd op de kennismaatschappij.

MAATREGEL

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 3 augustus 2007 - De kwaliteit van de lerarenopleiding verbeteren [COM(2007) 392 definitief - niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

De kwaliteit van het onderwijs is van cruciaal belang om de Lissabondoelstellingen op het gebied van sociale samenhang, groei en economisch concurrentievermogen te verwezenlijken.

De leerkrachten moeten onderwijs van hoge kwaliteit waarborgen zodat de burgers van de Europese Unie de kennis en vaardigheden kunnen verwerven die zij als privépersoon en in hun beroep nodig hebben.

Vereiste vaardigheden

Er wordt echter nog steeds onvoldoende in de permanente opleiding en bijscholing van leerkrachten geïnvesteerd. In geen enkele lidstaat bedraagt de minimumduur van de opleidingen meer dan vijf dagen per jaar. Het percentage leraren dat inservicetrainingen volgt, is te klein om te kunnen spreken van permanente bijscholing van leerkrachten, ook al is deze in elf lidstaten verplicht.

De huidige systemen voor de opleiding van leerkrachten binnen de lidstaten zijn niet bevorderlijk voor de verwerving van nieuwe pedagogische vaardigheden die in verband met de ontwikkelingen in het onderwijs en van de samenleving als geheel onontbeerlijk zijn.

Hoewel leerkrachten in eerste instantie basiskennis moeten overbrengen, wordt hun eveneens gevraagd er onder meer voor te zorgen dat:

 • rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van elke leerling;
 • leerlingen hun leven lang autonoom kunnen leren;
 • alle jongeren sleutelcompetenties verwerven;
 • het onderwijs aan een multiculturele omgeving wordt aangepast;
 • nieuwe technologieën worden gebruikt.

Gemeenschappelijk kader voor maatregelen

Het lerarenberoep heeft gemeenschappelijke kenmerken die gelden binnen de gehele EU. Daarom is het mogelijk een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen op de vaardigheden waaraan de leerkrachten behoefte hebben, en wel op grond van bepaalde principes.

Op basis van deze constatering stelt de Commissie de lidstaten een serie richtsnoeren voor om maatregelen uit te werken die tot doel hebben:

 • te zorgen voor een goede coördinatie van de structuren voor de initiële en permanente opleiding van leerkrachten binnen een coherent en voldoende gefinancierd systeem;
 • ervoor te zorgen dat de leerkrachten beschikken over de nodige vakkennis, attitudes en pedagogische vaardigheden om jongeren te helpen zich ten volle te ontwikkelen;
 • de status en de erkenning van het lerarenberoep te bevorderen;
 • lerarenopleidingen te creëren in de verschillende cycli van het hoger onderwijs (master, bachelor en doctoraat);
 • reflectie en onderzoek door de beroepsbeoefenaars te stimuleren;
 • de mogelijkheid te onderzoeken om het niveau van de vaardigheden en van de praktische ervaring die voor het beroep van leraar nodig is, op te schroeven.

De Commissie is van plan de volgende maatregelen te treffen om de lidstaten te helpen bij hun hervormingen van de lerarenopleiding:

 • ervoor zorgen dat haar actieprogramma's de inspanningen van de lidstaten ondersteunen om de organisatie en de inhoud van de lerarenopleiding te verbeteren;
 • ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren op dit gebied;
 • de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe kennis inzake onderwijs en lerarenopleiding bevorderen.

De Commissie wil nagaan hoe de kwaliteit van de lerarenopleiding zich ontwikkelt in het kader van het werkprogramma Onderwijs en opleiding 2010.

Context

Het programma Een leven lang leren (2007-2013) bevordert de mobiliteit van leraren (Socrates-programma en Leonardo da Vinci-programma) en draagt bij aan samenwerkingsprojecten tussen lerarenopleidingen.

Laatste wijziging: 10.01.2008

Top