Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zorgen voor vergelijkbare statistieken over onderwijs en een leven lang leren

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Zorgen voor vergelijkbare statistieken over onderwijs en een leven lang leren

De productie van vergelijkbare statistische gegevens is van essentieel belang voor de ontwikkeling van strategieën voor onderwijs en een leven lang leren en om de uitvoering van deze strategieën te kunnen volgen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 452/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 betreffende de productie en ontwikkeling van statistieken over onderwijs en een leven lang leren.

SAMENVATTING

De productie van vergelijkbare statistische gegevens is van essentieel belang voor de ontwikkeling van strategieën voor onderwijs en een leven lang leren en om de uitvoering van deze strategieën te kunnen volgen.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Door deze verordening wordt een gemeenschappelijk kader opgesteld voor statistische normen voor de productie van geharmoniseerde gegevens op het gebied van onderwijs en een leven lang leren.

KERNPUNTEN

De volgende gebieden vallen onder deze verordening:

 • 1.

  onderwijs- en beroepsopleidingstelsels;

 • 2.

  deelname van volwassenen aan een leven lang leren;

 • 3.

  overige statistieken over onderwijs en een leven lang leren (proces waarbij iemand zijn hele leven blijft leren om persoonlijke of professionele redenen).

De productie van statistieken op het niveau van de Europese Unie wordt uitgevoerd door de volgende afzonderlijke statistische werkzaamheden:

 • regelmatige en tijdige levering van statistieken door EU-landen voor wat betreft de eerste twee deelgebieden;
 • met betrekking tot het derde deelgebied, het gebruik van aanvullende variabelen en indicatoren uit andere statistische informatiesystemen en onderzoeken;
 • ontwikkeling, verbetering en bijwerking van normen en handboeken waarin statistische systemen, concepten en methoden worden gedefinieerd;
 • verbetering van de gegevenskwaliteit in het kader van het kwaliteitskader.

De Commissie houdt rekening met de in EU-landen aanwezige capaciteit om de bovenstaande werkzaamheden uit te voeren. Met betrekking tot de verzamelde gegevens wordt er waar mogelijk aandacht besteed aan regionale aspecten en genderkwesties.

Ook zal de Commissie (Eurostat) samenwerken met het Instituut voor de statistiek van de Organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur, de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling en andere internationale organisaties om zo compatibiliteit te waarborgen en duplicatie van gegevens op internationaal niveau te voorkomen.

Onderwijsstelsels (UOE)

Schooljaar 2010-2011 en 2011-2012: Verordening (EU) nr. 88/2011 van de Commissie van 2 februari 2011 wat betreft statistieken over onderwijs- en beroepsopleidingstelsels.

Vanaf schooljaar 2012-2013: Verordening (EU) nr. 912/2013 van de Commissie van 23 september 2013 wat betreft statistieken over onderwijs- en beroeps-opleidingstelsels.

Enquête volwasseneneducatie (Adult Education Survey -AES)

2011 AES: Verordening (EU) nr. 823/2010 van de Commissie van 17 september 2010 wat betreft statistieken over de deelname van volwassenen aan een leven lang leren.

2016 AES: Verordening (EU) nr. 1175/2014 van de Commissie van 30 oktober 2014 met betrekking tot statistieken over de deelname van volwassenen aan een leven lang leren.

ACHTERGROND

In het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding dat in mei 2009 werd aangenomen, staan een aantal maatstaven die vóór 2020 moeten worden bereikt. De voortgang wordt door de EU-landen beoordeeld door middel van een jaarlijkse landenanalyse, waarbij ook de EU aanbevelingen doet.

Op basis van de verstrekte informatie worden er in een gezamenlijk verslag van 2015 prioritaire gebieden en concrete kwesties geïdentificeerd voor toekomstige werkzaamheden op Europees niveau. Het gezamenlijk verslag zal naar verwachting in november 2015 worden goedgekeurd.

Kijk voor meer informatie op de website van Eurostat over onderwijs- en opleidingsstatistiek.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 452/2008

24.6.2008

-

PB L 145 van 4.6.2008, blz. 227-233

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 823/2010 van de Commissie van 17 september 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 452/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en ontwikkeling van statistieken over onderwijs en een leven lang leren, wat betreft statistieken over de deelname van volwassenen aan een leven lang leren (PB L 246 van 18.9.2010, blz. 33-72).

Verordening (EU) nr. 88/2011 van de Commissie van 2 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 452/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en ontwikkeling van statistieken over onderwijs en een leven lang leren, wat betreft statistieken over de onderwijs- en beroepsopleidingstelsels (PB L 29 van 3.2.2011, blz. 5-27).

Verordening (EU) nr. 912/2013 van de Commissie van 23 september 2013 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 452/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en ontwikkeling van statistieken over onderwijs en een leven lang leren, wat betreft statistieken over de onderwijs- en beroepsopleidingstelsels (PB L 252 van 24.9.2013, blz. 5-10).

Verordening (EU) nr. 1175/2014 van de Commissie van 30 oktober 2014 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 452/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en ontwikkeling van statistieken over onderwijs en een leven lang leren, wat betreft statistieken over de deelname van volwassenen aan een leven lang leren en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 823/2010 van de Commissie (PB L 316 van 4.11.2014, blz. 4-43).

Laatste bijwerking 24.07.2015

Top