Help Print this page 
Title and reference
EUROPASS – Meer mobiliteit voor de burgers

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EUROPASS – Meer mobiliteit voor de burgers

Europass is een portefeuille van vijf gestandaardiseerde documenten en een elektronische map, wat burgers ertoe in staat stelt om hun competenties en kwalificaties gemakkelijk en duidelijk te presenteren in heel Europa. De Europass beoogt de mobiliteit te bevorderen van al wie in Europa wil studeren of werken.

BESLUIT

Beschikking nr. 2241/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende een enkel communautair kader voor transparantie op het gebied van kwalificaties en competenties (Europass).

SAMENVATTING

Europass werd opgericht in 2005 en is een portefeuille van vijf verschillende documenten en een elektronische map bedoeld voor beschrijvingen van alle prestaties, officiële kwalificaties, werkervaring, competenties en bekwaamheden die de houder heeft in de loop der tijd heeft verzameld. Alle documenten dragen eenzelfde merknaam (Europass) en logo. Europass is gratis, in 28 talen en in een toegankelijk elektronisch formaat beschikbaar op het Europass-portaal. Sinds 2012 kunnen individuen alle Europass-documenten in het European Skills Passport, een gebruiksvriendelijke elektronische map die houders ervan helpt om een persoonlijke, modulaire inventaris aan te maken van de eigen competenties en kwalificaties die ze in de loop van hun leven hebben opgebouwd.

De Europass-elementen zijn:

Het Europass-curriculum vitae (Europass-cv)

Een sjabloon voor de beschrijving van het curriculum vitae van de houder. Dit is het centrale element van de portefeuille en is bedoeld om de competenties van de houder toe te lichten.

De Europass-mobility

In de Europass-mobility worden met behulp van een gemeenschappelijk Europees model alle opleidingen in het kader van de transnationale mobiliteit geregistreerd: bedrijfsstages, studiesemesters aan een universiteit, enzovoort.

Het Europass-diplomasupplement

Het diplomasupplement bevat informatie over het studietraject van de houder in het hoger onderwijs en beschrijft de aard, het niveau, de context, de inhoud en de status van de opleidingen die met succes zijn voltooid. Het vervangt echter niet het originele diploma. Het diplomasupplement is samen met de Raad van Europa en de UNESCO ontwikkeld en wordt ingevuld door de instelling die het samen met het diploma uitreikt.

Het diplomasupplement bestaat uit acht delen met informatie over de houder van het diploma, het diploma, het niveau van de kwalificatie, de inhoud en de behaalde resultaten, de functie van de kwalificatie, de certificatie van het supplement en het nationale stelsel van hoger onderwijs.

Het Europass-certificaatsupplement

Het certificaatsupplement bevat informatie over de beroepskwalificaties van al wie over een onderwijs- of beroepsopleidingscertificaat beschikt. Het bevat onder meer informatie over de verworven competenties, de toegankelijke beroepsactiviteiten, de certificeringsinstanties, het niveau van het certificaat, het vereiste toelatingsniveau en de mogelijkheden om toegang tot het volgende onderwijsniveau te krijgen. Het certificaatsupplement vervangt het originele certificaat niet en is geen automatisch erkenningssysteem. Het wordt door de bevoegde nationale autoriteiten opgesteld.

De Europass-taalportfolio

Dankzij de taalportfolio kunnen de burgers hun kennis van talen en culturen aantonen. Hij bevat het Europass Taalpaspoort, met specifieke informatie over de talenkennis van de houder (overeenkomstig in heel Europa erkende gemeenschappelijke criteria), zijn of haar ervaring met elke taal en een dossier waarin de talenkennis van de houder wordt geïllustreerd aan de hand van geleverde prestaties.

European Skills Passport

Het European Skills Passport is een elektronische map die mensen ertoe in staat stelt om de presentatie van hun cv's te verbeteren door hun onderwijs- en opleidingscertificaten op één plaats samen te brengen, en zo bewijs te leveren voor de kwalificaties en competenties die in het cv worden vermeld. Het Passport is gratis beschikbaar in 28 talen op het Europass-portaal, waar een on-line ontwerpmodule gebruikers bijstaat bij het aanmaken van hun individuele paspoort. Het dient als vervollediging van het Europass-cv.

Het Europass-initiatief wordt ondersteund door een door de Gemeenschap beheerd internetportaal. Dankzij deze site kunnen de burgers hun eigen Europass-cv en taalpaspoorten invullen en informatie over de andere Europass-documenten inwinnen.

Europass wordt verwezenlijkt door een netwerk van nationale Europass-centra. Deze centra zijn op nationaal niveau verantwoordelijk voor Europass-coördinatie en promotie. Ze worden ondersteund door Europese en nationale medefinanciering.

De Commissie dient om de vier jaar een evaluatieverslag in bij het Europees Parlement over de uitvoering van de richtlijn.

In de bijlage bij deze beschikking vindt u de beschrijvingen van de gemeenschappelijke modellen van de Europass-documenten.

In de beschikking wordt beklemtoond dat het belangrijk is voor rechtlijnigheid en complementariteit te zorgen met de andere instrumenten die de mobiliteit op Europees en internationaal vlak bevorderen, namelijk:

 • het netwerk van Europese diensten voor arbeidsvoorziening (EURES);
 • het door de Raad van Europa en de Unesco opgerichte Europees netwerk van nationale informatiecentra voor de erkenning van diploma's (ENIC-NARIC).

REFERENTIES

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Beschikking (EG) nr. 2241/2004

1.1.2005

-

L 390 van 21.12.2004

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2008 over de eerste evaluatie van het Europass-initiatief [ COM(2008) 427 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Dit verslag omvat de voornaamste conclusies en aanbevelingen van de eerste externe evaluatie van het Europass-initiatief alsook de conclusies van de Commissie inzake vervolgmaatregelen. In de evaluatie wordt geconcludeerd dat het initiatief een doeltreffend hulpmiddel is voor de mobiliteit van de burgers dat hen een passend middel verschaft om op een duidelijke manier beter inzicht te bieden in hun kwalificaties en competenties, zowel in leersituaties als op de arbeidsmarkt. Het netwerk van Nationale Europass-centra (NEC’s) en het internetportaal, die op prijs worden gesteld door de belanghebbenden en gebruikers ervan, worden beschouwd als kosteneffectieve instrumenten voor de uitvoering. In de evaluatie wordt evenwel gesteld dat de mogelijkheden van het initiatief nog beter zouden kunnen worden benut. Om de relevantie en doeltreffendheid van het initiatief te vergroten, werden in de evaluatie de volgende aanbevelingen gedaan:

 • meer beroepsmobiliteit door betere instrumenten voor de uitvoering;
 • het gebruik van specifieke indicatoren om de activiteitenverslagen van de NEC’s te verbeteren;
 • de verdere bekendmaking van het initiatief bij lerenden en werkgevers;
 • de verdere ontwikkeling van het cv-hulpmiddel en in het bijzonder van het model en het begeleidende materiaal;
 • de verder doorgedreven integratie van het Diplomasupplement en het Certificaatsupplement in het algemeen kader;
 • intensievere samenwerking met diensten voor arbeidsvoorziening en beroepskeuzevoorlichting om de effecten van het initiatief onder werklozen en laagopgeleiden te vergroten.

In reactie op de evaluatie is de Commissie voornemens:

 • de samenwerking met de betrokken instanties verder te zetten om het initiatief meer bekendheid te geven bij de laagopgeleiden en werklozen;
 • een verder ontwikkelde versie van het Europass-cv alsook een geschikte dienst voor zelfbeoordeling ter beschikking te stellen;
 • het gebruik van de Europass-mobility verder te promoten in nationale en regionale mobiliteitsacties;
 • de afgifte van de Europass-mobility te integreren in het programma Een leven lang leren;
 • een betere beheerscoördinatie te waarborgen van het Europass Diplomasupplement en het Europass Certificaatsupplement;
 • het Europass Diplomasupplement verder uit te werken om de leerresultaten van de houder beter vast te leggen;
 • het Europass-initiatief te koppelen aan de tenuitvoerlegging van het Europees kwalificatiekader.

Rapport van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Evaluatie van het Europass-initiatief: tweede evaluatie van de Beschikking van het Europees Parlement en de Raad over een eengemaakt communautair kader voor de transparantie van kwalificaties en competenties (Europass) [COM(2013) 889 final van 18.12.2013 - niet gepubliceerd in het Publicatieblad].

Dit rapport evalueert de resultaten van het Europass-kader na de in 2012 uitgevoerde externe evaluatie. Het beklemtoont dat de oorspronkelijke doelstellingen relevant blijven, voornamelijk dan wat betreft het strategisch kader voor Europese samenwerking Onderwijs en opleiding 2020 (ET 2020) en dat Europass effectief is gebleken voor het vergelijken van competenties, kwalificaties en opleidingsresultaten. Europass, en dan met name het Europass-cv is een algemeen erkend en betrouwbaar merk voor transparantie en erkenning.

Het rapport wijst echter ook op enkele tekortkomingen van Europass bij het omgaan met de veranderende omstandigheden op de markten voor onderwijs, opleiding en arbeid. Het meldt dat een Europass-tools flexibele leertrajecten niet bevorderen. Bovendien maken het niet mogelijk om competenties die verkregen zijn via niet-formele of informele opleidingen, zoals on-linestudie, op een overzichtelijke manier op te nemen.

Evaluatiegegevens tonen verder ook aan dat de meeste Europass-tools grote groepen potentiële gebruikers nog altijd niet helemaal bereiken. Op dit moment zijn de Europass-gebruikers doorgaans jong, vrouwelijk en hoog opgeleid. Het rapport beveelt betere coördinatie aan met carrièrebegeleidingsdiensten en hun integratie in het Europass-kader om grotere groepen te kunnen bereiken zoals laaggeschoolde werklozen, die mogelijk niet over de nodige competenties beschikken om de Europass-documenten in te vullen of deze mogelijk te complex of verwarrend vinden. Andere noodzakelijke verbeteringen omvatten een verbeterde convergentie met andere Europese referentietools en de betere interoperabiliteit van Europass-IT-tools en de EU-tools voor job-matching.

Het rapport overweegt de huidige Europass-structuur te stroomlijnen in een eenvoudigere, meer doel-georiënteerde en moderne dienst, zonder daarbij de oorspronkelijke doelstellingen uit het oog te verliezen: vergelijkbaarheid en transparantie van competenties en kwalificaties om de geografische en professionele mobiliteit van studenten en werkers te verbeteren.

Laatste wijziging: 07.04.2014

Top