Help Print this page 
Title and reference
Cedefop (Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Cedefop (Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding)

Het centrum heeft tot taak de Commissie bij te staan bij de bevordering en de ontwikkeling van de beroepsopleiding en de voortgezette opleiding op het niveau van de Europese Unie (EU).

MAATREGEL

Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Het centrum heeft tot doel de Commissie te ondersteunen door beroepsonderwijs en -opleiding (BOO) te promoten en door in zijn werkzaamheden op wetenschappelijk en technisch gebied een gemeenschappelijk BOO-beleid te ontwikkelen en ten uitvoer te leggen. Cedefop zorgt ervoor dat de bevolking zich meer bewust is van en meer inzicht heeft in het belang van BOO voor permanente vorming en van de bijdrage ervan aan andere beleidsmaatregelen. Het centrum geniet in alle lidstaten de ruimste juridische handelingsbekwaamheid. Het heeft geen winstoogmerk en is gevestigd te Thessaloniki (Griekenland). Het centrum heeft tot taak:

 • documentatie samen te stellen inzake de ontwikkelingen op het gebied van BOO en bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van het onderzoek ter zake door ondersteunend materiaal te verstrekken op basis van onderzoek, statistische gegevens en beleidsanalyse ter ondersteuning van de beleidsvorming inzake BOO;
 • alle nuttige documentatie en informatie te verspreiden via zijn website, publicaties, netwerken, studiebezoeken, conferenties en seminaries;
 • een gezamenlijke benadering aan te moedigen om de Europese samenwerking voor de ontwikkeling van het BOO-beleid te versterken en te zorgen voor een betere kennis en informatie omtrent de ontwikkeling van de beroepen en de beroepskwalificaties in de Unie;
 • een ontmoetings- en discussieplaats te vormen voor de verschillende partijen die betrokken zijn bij BOO. Dit omvat de coördinatie in naam van de Commissie van het geconsolideerde programma voor studiebezoeken voor deskundigen, ambtenaren, directeurs van onderwijs- en opleidingsinstellingen, begeleidingsdiensten, diensten voor de validering van verworven kennis en de sociale partners in het kader van het programma “Een Leven lang leren”, overeenkomstig het besluit tot vaststelling van een programma op het gebied van een leven lang leren voor de periode 2008-2013.

Ter vervulling van zijn opdracht legt het centrum tussentijdse prioriteiten en jaarlijkse werkprogramma’s vast. Binnen het kader van de tussentijdse prioriteiten voor de periode 2009-2011, bestaat de strategische doelstelling van het centrum erin “bij te dragen tot de uitmuntendheid op het gebied van BOO en de Europese samenwerking voor de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en evaluatie van het Europees BOO-beleid te versterken”. Deze strategische doelstelling wordt nagestreefd op basis van vier prioriteiten, met name:

 • het verspreiden van informatie over de Europese beleidsmaatregelen inzake BOO;
 • het interpreteren van de Europese tendensen en uitdagingen inzake vaardigheden, competenties en leren;
 • de evaluatie van de voordelen van BOO;
 • de bekendmaking van de resultaten van het BOO-beleid.

De resultaten van de activiteiten van het Centrum zijn bestemd voor de besluitnemers van de Europese instellingen en de lidstaten alsook voor de sociale partners, die – en dat is werkelijk uniek – op alle niveaus van het BOO-beleid en de tenuitvoerlegging ervan aanwezig zijn. De toegevoegde waarde van het centrum bestaat uit de hoge kwaliteit van zijn analyses, deskundigheid en informatie die de Europese samenwerking op het gebied van BOO moeten ondersteunen. Het centrum biedt met name:

 • een onafhankelijk, wetenschappelijk perspectief door de vergelijkende analyse van gunstige ontwikkelingen die het bewustzijn en het begrip van BOO-gerelateerde problemen in de hele EU bevorderen;
 • inzicht in complexe problemen om gemeenschappelijke Europese benaderingen en beginselen vast te stellen teneinde het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding te verbeteren en gemeenschappelijke doelen na te streven;
 • een uniek forum dat de verschillende belanghebbende partijen bij elkaar brengt, waaronder de beleidsmakers, de sociale partners, onderzoekers en andere beroepsbeoefenaren, en waar discussies kunnen worden gevoerd over voorstellen voor beleidsmaatregelen en onderzoek;
 • een groter bewustzijn van de vorderingen op het gebied van BOO, van de rol ervan in permanente vorming alsook van de manier waarop BOO bijdraagt aan andere beleidsmaatregelen.

De raad van bestuur van het centrum keurt alle strategische besluiten, zoals de prioriteiten voor de middellange termijn, het jaarlijks werkprogramma en de raming van de ontvangsten en uitgaven van Cedefop goed. Daarbij houdt hij rekening met de door de communautaire instellingen aangegeven behoeften. De raad bestaat uit 89 leden (4 zonder stemrecht) die enerzijds de Commissie (3) en anderzijds drie verschillende groepen van elke lidstaat vertegenwoordigen, te weten de regeringen (28 – rotatiesysteem voor België), de werkgeversorganisaties (27) en de werknemersorganisaties (27). Voorts zijn er ook de coördinatoren van de werknemers- en de werkgeversgroep op Europees niveau. De raad van bestuur komt één keer per jaar bijeen.

Het dagelijks bestuur ziet tussen twee vergaderingen van de raad van bestuur toe op de tenuitvoerlegging van de besluiten van de raad van bestuur en op het beheer van het centrum, overeenkomstig het door de raad van bestuur verleende mandaat en de oprichtingsverordening. Het is samengesteld uit de voorzitter van de raad van bestuur, zijn drie ondervoorzitters, een bijkomende vertegenwoordiger van de Commissie en een door elk van de drie groepen van de raad van bestuur aangewezen coördinator.

De directeur wordt door de Commissie benoemd op basis van een lijst van kandidaten die door de raad van bestuur worden voorgedragen. Hij/zij voert de besluiten van de raad van bestuur uit en is verantwoordelijk voor het beheer van het centrum. Hij/zij vertegenwoordigt het centrum in rechte en bereidt de vergaderingen van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur voor. Hij/zij stelt de definitieve rekeningen op en legt deze, vergezeld van het advies van de raad van bestuur, aan het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer voor. Hij/zij voert tot slot ook de begroting van het centrum uit.

De raad van bestuur dient de Commissie ieder jaar en uiterlijk op 31 maart een voorlopige staat van de ontvangsten en uitgaven te doen toekomen voor het komende begrotingsjaar. Deze staat wordt samen met de ontwerpbegroting van de EU door de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad toegestuurd. De begrotingsautoriteit stelt de beschikbare kredieten vast die aan het centrum worden toegekend.

De op Cedefop van toepassing zijnde begrotings- en financiële regels zijn in overeenstemming met het algemeen financieel reglement, zoals laatst gewijzigd. De controle op alle uitgaven en ontvangsten van het centrum wordt uitgeoefend door de rekenplichtige van de Commissie, die elk jaar het verslag over het budgettaire en financiële beheer opstelt voordat het aan de Rekenkamer, het Europees Parlement en de Raad wordt voorgelegd.

Op het personeel van het centrum zijn de regelingen van toepassing die gelden voor de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. De documenten van Cedefop zijn toegankelijk voor elke natuurlijke of rechtspersoon van de Unie, zonder dat deze hoeft aan te tonen dat hij daar een persoonlijk belang bij heeft. De toegang wordt geregeld bij Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001.

Referenties

Maatregel

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EEG) nr. 337/75

16.2.1975

-

L 39 van 13.2.1975

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EEG) nr. 1946/93

26.7.1993

-

L 181 van 23.7.1993

Verordening (EG) nr. 1131/94

1.9.1994

-

L 127 van 19.5.1994

Verordening (EG) nr. 251/95

1.3.1995

-

L 30 van 9.2.1995

Verordening (EG) nr. 354/95

1.1.1995

-

L 41 van 23.2.1995

Verordening (EG) nr. 1655/2003

1.10.2003

-

L 245 van 29.9.2003

Verordening (EG) nr. 2051/2004

21.12.2004

-

L 355 van 1.12.2004

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 13 juni 2008 over de externe evaluatie van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding [COM(2008) 356 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]. Het centrum werd door een externe instantie geëvalueerd (EN) ter beoordeling van zijn relevantie, toegevoegde waarde, effect, doeltreffendheid en efficiëntie in de periode 2001-2007 (oorspronkelijke periode: 2001-2006). Het evaluatieverslag dat door de Commissie bij het Europees Parlement werd ingediend, was zeer positief.

De activiteiten van Cedefop werden relevant bevonden, aangezien het centrum niet alleen werk maakt van de groeiende agenda van het Europees BOO-beleid, maar ook de ontwikkeling hiervan op de hoogste niveaus tracht te beïnvloeden. Sinds zijn oprichting heeft het centrum informatie verstrekt aan de gehele BOO-gemeenschap en heeft het zo binnen de EU een sterke reputatie en aanwezigheid opgebouwd op het gebied. Uit de evaluatie bleek tevens dat het centrum een zeer aparte toegevoegde waarde biedt. Geen enkele andere organisatie is namelijk zo sterk gericht op BOO en beschikt over een EU-omspannende pool van ervaring en competentie in het domein. De evaluatie toonde ook aan dat Cedefop over belangrijke troeven beschikt die een positief effect hebben en een meerwaarde bieden: de ondersteuning van het werkprogramma Onderwijs en opleiding 2010 en de analyse van de geboekte vooruitgang in het proces van Kopenhagen om de Europese samenwerking op het gebied van BOO te versterken en verslagen op te stellen voor ministeriële bijeenkomsten; het samenbrengen van onderzoek inzake BOO om huidige tendensen in de lidstaten te kunnen duiden en om de kennis ter zake verder uit te breiden door de broodnodige analyse van de actuele en toekomstige behoeften aan vaardigheden in Europa; het verschaffen van een ontmoetingsplaats voor alle bij BOO betrokken partijen waar kan worden gediscussieerd over belangrijke aspecten en waar begrip en leren van anderen worden bevorderd.

See also

 • Nadere informatie vindt u op de website van Cedefop (EN)

Laatste wijziging: 29.09.2008

Top