Help Print this page 
Title and reference
Collectief ontslag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Collectief ontslag

Deze richtlijn verplicht de werkgevers de vertegenwoordigers van het personeel bij collectief ontslag te raadplegen. Zij bepaalt op welke punten dit overleg betrekking moet hebben en welke nuttige inlichtingen de werkgever tijdens dit overleg moet verstrekken. Bovendien regelt de richtlijn de modaliteiten en de procedure voor collectief ontslag.

BESLUIT

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag.

SAMENVATTING

De richtlijn is niet van toepassing op:

 • collectief ontslag in het kader van arbeidsovereenkomsten, gesloten voor een bepaalde tijd of voor een bepaald werk, behalve wanneer dit ontslag plaatsvindt vóór het verstrijken van die tijd of vóór de voltooiing van het werk;
 • werknemers bij de overheid of bij plaatselijke eenheden van publiekrechtelijke aard;
 • de bemanning van zeeschepen.

Overleg

Wanneer een werkgever overweegt tot collectief ontslag over te gaan, moet hij de vertegenwoordigers van de werknemers raadplegen teneinde tot een akkoord te komen. De raadpleging moet ten minste betrekking hebben op de mogelijkheden om ontslag te voorkomen of om de omvang ervan te verminderen en de gevolgen ervan te verzachten, met name door het nemen van sociale begeleidingsmaatregelen om bij te dragen tot herplaatsing of omscholing van de ontslagen werknemers.

Door de werkgever te verstrekken informatie

In de richtlijn staat dat de lidstaten kunnen bepalen dat de vertegenwoordigers van de werknemers overeenkomstig de nationale maatregelen een beroep kunnen doen op deskundigen. De werkgever verstrekt de vertegenwoordigers van de werknemers tijdens het overleg alle nuttige gegevens en doet hun in elk geval schriftelijk mededeling van:

 • de redenen;
 • de periode die voor het doen plaatsvinden van de ontslagen wordt overwogen;
 • het aantal en de categorieën werknemers die hij gewoonlijk in dienst heeft;
 • het aantal werknemers dat voor ontslag in aanmerking komt;
 • volgens welke criteria deze werknemers zijn geselecteerd;
 • de wijze van berekening van eventuele uitkeringen.

Procedure voor collectief ontslag

De richtlijn stelt de te volgen procedure vast:

 • de werkgever stelt de bevoegde instantie schriftelijk in kennis van elk plan voor collectief ontslag. De kennisgeving bevat alle nuttige gegevens betreffende het ontslagplan en de raadpleging, met uitzondering van de wijze van berekening van de uitkeringen. In geval van beëindiging van de werkzaamheden als gevolg van een rechterlijke beslissing hoeft alleen op uitdrukkelijk verzoek van de instantie kennisgeving te worden gedaan;
 • de werkgever doet een afschrift van de kennisgeving toekomen aan de vertegenwoordigers van de werknemers, die hun opmerkingen aan de bevoegde overheidsinstantie kunnen richten;
 • het collectieve ontslag gaat ten vroegste in dertig dagen na de kennisgeving; van deze termijn maakt de bevoegde overheidsinstantie gebruik om oplossingen te zoeken. De lidstaten kunnen de overheidsinstantie toestaan de termijn te verkorten of tot zestig dagen na de kennisgeving te verlengen indien geen oplossing voor de problemen wordt gevonden. De toepassing van deze bepaling is niet verplicht voor collectief ontslag ten gevolge van de beëindiging van de werkzaamheden die voortvloeit uit een rechterlijke beslissing. Er kunnen ruimere bevoegdheden tot verlenging worden verleend. De werkgever wordt vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn in kennis gesteld van de verlenging en van de redenen daarvoor.

Context

De richtlijn beoogt de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de modaliteiten en de procedure voor collectief ontslag, teneinde de werknemers bij collectief ontslag een betere bescherming te bieden.

De richtlijn is een gecodificeerde versie van Richtlijn 75/129/EEG en Richtlijn 92/56/EEG, die zijn ingetrokken.

De lidstaten kunnen voor de werknemers gunstiger bepalingen toepassen of invoeren.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 98/59/EG

1.9.1998

-

L 225 van 12.8.1998

Laatste wijziging: 04.07.2006

Top