Help Print this page 
Title and reference
De Europese sociale dialoog, een kracht voor modernisering en verandering

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

De Europese sociale dialoog, een kracht voor modernisering en verandering

De Commissie is verantwoordelijk voor het bevorderen en ondersteunen van de sociale dialoog op Europees niveau. In deze mededeling geeft zij haar visie op de toekomst van de sociale dialoog, die in ruime mate bijdraagt aan het goede bestuur van de Europese Unie (EU) en een drijvende kracht is achter economische en sociale hervormingen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 26 juni 2002 - De Europese sociale dialoog, een kracht voor modernisering en verandering [COM(2002) 341 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Commissie geeft een aantal richtsnoeren ter versterking van de sociale dialoog, met andere woorden de bijdrage van de sociale partners aan de werkzaamheden van de overheidsinstellingen, teneinde het openbare bestuur en de economische en sociale hervormingen in de Europese Unie (EU) te verbeteren.

Een bredere sociale dialoog

De Commissie wil in de eerste plaats de sociale partners meer raadplegen in het kader van het Europese wetgevingsproces. Raadpleging van de sociale partners is namelijk verplicht op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid, maar slechts optioneel voor sectorspecifieke aangelegenheden en de omzetting van de Europese wetgeving in nationaal recht.

De Commissie wil deze raadpleging uitbreiden naar alle wetgevingsvoorstellen met een sociale inslag. Zij moet ook de voor dergelijke raadplegingen toegepaste methoden en regels verbeteren.

De doelmatigheid van de sociale dialoog is afhankelijk van de representativiteit van de sociale partners op Europees niveau. Daarom moedigt de Commissie samenwerking tussen nationale organisaties en een verbetering van hun interne governance aan.

De sociale partners worden ook aangemoedigd de Europese sociale dialoog te verruimen en te verrijken door overeenkomsten te sluiten die in het Europese recht kunnen worden geïntegreerd, bijvoorbeeld door de sectorale en interprofessionele dialoog verder te ontwikkelen.

De Commissie wil de zichtbaarheid van de resultaten van de Europese sociale dialoog verbeteren. Daartoe moet zij niet alleen bijeenkomsten organiseren op EU-niveau en in de lidstaten, maar ook informatie verspreiden door geregeld verslagen te publiceren en een specifieke internetsite op te zetten.

Ten slotte wil de EU de sociale dialoog op alle bestuurlijke niveaus verbeteren. De Commissie stelt met name voor de Europese sociale partners en de vertegenwoordigers van de nationale overheden beter op te leiden, alsook de sociale dialoog op lokaal niveau en de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen te bevorderen.

Bijdrage aan groei en werkgelegenheid

De werkzaamheden van de sociale partners dragen bij aan de verwezenlijking van de in de Lissabon-strategie vastgestelde doelstellingen inzake groei en werkgelegenheid. Zij zijn namelijk betrokken bij het beheer van veranderingen in de werkorganisatie, opleiding van werknemers, het bevorderen van gelijke kansen en het beleid inzake actief ouder worden.

Tegen die achtergrond moet de Commissie de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen in de verschillende lidstaten analyseren en vergelijken. Zij stelt ook voor dat de lidstaten de sociale partners helpen met en dat de sociale partners Europese financiële steun krijgen voor de uitvoering van de beleidsmaatregelen in verband met de Lissabon-strategie.

In deze mededeling stelt de Commissie ook voor een tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid in te stellen, waaraan de trojka van staatshoofden en regeringsleiders, de voorzitter van de Commissie en een beperkte delegatie van de sociale partners deelnemen.

Internationale samenwerking

Landen die zich voorbereiden op toetreding tot de EU moeten de structuur en de capaciteiten van de organisaties van hun sociale partners verbeteren. Samenwerking met de Europese organisaties en Europese financiële steun kunnen de kandidaat-lidstaten daarbij helpen.

De sociale dialoog moet ook in het kader van het externe beleid van de EU worden aangemoedigd. De sociale partners van de EU en die van derde landen kunnen namelijk ervaringen en goede praktijken uitwisselen, met name met de landen van het Euro-mediterrane partnerschap, de landen van het partnerschap met Latijns-Amerika, de landen van Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan (ACS), alsook met de Verenigde Staten en Japan.

Ten slotte kunnen de Europese sociale partners als deskundigen deelnemen aan multilaterale onderhandelingen, met name in internationale organisaties.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie van 20 mei 1998 - De aanpassing en de bevordering van de sociale dialoog op communautair niveau [COM(98) 322 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Mededeling van de Commissie van 18 september 1996) De aanpassing en de bevordering van de sociale dialoog op communautair niveau [COM(96) 448 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement inzake de tenuitvoerlegging van het Protocol betreffende de sociale politiek [COM(93) 600 definitief - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 23.08.2011

Top