Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Organisatie van de arbeidstijd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Organisatie van de arbeidstijd

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn staan de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor werknemers. Deze omvatten:

 • minimale dagelijkse en wekelijkse rusttijden, jaarlijkse vakantie, pauzes en maximale wekelijkse arbeidstijd;
 • aspecten van nacht- en ploegenarbeid.

KERNPUNTEN

EU-landen

 • EU-landen moeten ervoor zorgen dat werknemers het recht hebben op:
  • een rusttijd van ten minste elf aaneengesloten uren in elk tijdvak van vierentwintig uur;
  • een rustpauze tijdens een dagelijkse arbeidstijd van meer dan zes uur;
  • een ononderbroken minimumrusttijd van vierentwintig uur in elk tijdvak van zeven dagen naast de dagelijkse elf uur;
  • een jaarlijkse vakantie met behoud van loon van ten minste vier weken;
  • een maximale gemiddelde arbeidstijd van achtenveertig uur in elk tijdvak van zeven dagen, inclusief overwerk.
 • Normale nachtarbeid mag gemiddeld niet langer dan acht uur per tijdvak van vierentwintig uur zijn.
 • Nachtarbeiders hebben het recht op regelmatige gratis gezondheidscontroles.

Nationale autoriteiten

 • Nationale autoriteiten mogen:
  • referentieperioden tussen de veertien dagen tot vier maanden gebruiken om de wekelijkse rusttijden en maximale arbeidstijden te berekenen;
  • leidinggevend personeel, andere belangrijke besluitvormers, arbeidskrachten in gezins- of familieverband en religieuze ambtenaren vrijstellen van de regelgeving.
 • Vrijstelling van de regelgeving kan ook van toepassing zijn op:
  • bewakings-, surveillance- en wachtdiensten die verband houden met de noodzakelijke bescherming van goederen en personen;
  • de continuïteit van de dienst of de productie op het gebied van ziekenhuizen, havens en luchthavens, de media en de landbouw;
  • gevallen van te verwachten toename van het werk (met name bij landbouw, toerisme, posterijen, spoorwegen, ongevallen);
  • afwijkingen die overeengekomen zijn in collectieve overeenkomsten tussen werkgevers en werknemers.
 • Deze regelgeving is niet van toepassing op mobiele werknemers (iedereen die passagiers of goederen over de weg, het spoor, via de lucht of binnenwateren vervoert) of zeevarenden.
 • EU-landen mogen desgewenst gunstigere gezondheids- en veiligheidsvoorschriften toepassen.

In zaak C-266/14 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat voor werknemers zonder vaste of gebruikelijke werkplek de reistijd tussen hun woonplaats en de locatie van de eerste en laatste door hun werkgever aangewezen klant onderdeel uitmaakt van de arbeidstijd in de zin van deze richtlijn.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is op 2 augustus 2004 in werking getreden.

ACHTERGROND

Arbeidsomstandigheden — Arbeidstijdenrichtlijn

BESLUIT

Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (PB L 299 van 18.11.2003, blz. 9-19)

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Herziening van de arbeidstijdenrichtlijn (eerste fase van de raadpleging van de sociale partners op het niveau van de Europese Unie krachtens artikel 154 van het VWEU) (COM(2010) 106 def. van 24.3.2010)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Herziening van de arbeidstijdrichtlijn (tweede fase van de raadpleging van de sociale partners op Europees niveau krachtens artikel 154 VWEU) (COM(2010) 801 definitief van 21.12.2010)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de uitvoering van Richtlijn 2003/88/EG („de arbeidstijdrichtlijn”) door de lidstaten (COM(2010) 802 def. van 21.12.2010)

Laatste bijwerking 12.01.2016

Top