Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Deeltijdarbeid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Deeltijdarbeid

SAMENVATTING

Deeltijdwerkers krijgen een behandeling die vergelijkbaar is met die van voltijdwerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn dient ter tenuitvoerlegging van de Kaderovereenkomst inzake deeltijdarbeid die overeengekomen is tussen de werkgevers en de vakbonden (de sociale partners) van de Europese Unie (EU).

Deze overeenkomst heeft ten doel om ongerechtvaardigde discriminatie van deeltijdwerkers uit de weg te ruimen en de kwaliteit van deeltijdarbeid te verbeteren. Ze heeft tevens ten doel om bij te dragen aan de ontwikkeling van deeltijdarbeid op vrijwillige basis en om het voor werknemers en werkgevers mogelijk te maken om werktijden zodanig te organiseren dat tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van beide partijen.

KERNPUNTEN

Op wie is de richtlijn van toepassing?

Deze richtlijn is van toepassing op deeltijdwerkers die werken uit hoofde van een arbeidsovereenkomstof een arbeidsverhouding zoals gedefinieerd in ieder EU-land. Deeltijdwerkers die slechts incidenteel werkzaamheden verrichten, kunnen om objectieve redenen van toepassing worden uitgesloten na overleg tussen het betreffende EU-land en zijn sociale partners.

Non-discriminatie

Deeltijdwerkers mogen niet minder gunstig worden behandeld dan vergelijkbare voltijdwerkers louter op grond van het feit dat zij in deeltijd werkzaam zijn, tenzij dit om objectieve redenen gerechtvaardigd kan worden. Na overleg tussen EU-landen en sociale partners kunnen bepaalde arbeidsvoorwaarden afhankelijk gesteld worden van een bepaalde diensttijd of arbeidsduur of gebaseerd worden op het inkomensniveau.

Toegang tot deeltijdarbeid

Sociale partners, die ofwel op eigen initiatief of in overleg met overheden werken, moeten iedere belemmering van juridische of administratieve aard waardoor de mogelijkheden voor deeltijdwerk kunnen worden beperkt, opsporen, onderzoeken en in voorkomend geval verwijderenomgekeerd . De weigering van werknemers om van voltijd- naar deeltijdwerk over te gaan ofomgekeerd , is geen geldige reden voor ontslag.

De rol van werkgevers

Werkgevers zouden het volgende volledig in overweging moeten nemen:

verzoeken om van voltijd- naar deeltijdwerk over te gaan, indien dit beschikbaar komt

verzoeken om van deeltijd- naar voltijdwerk over te gaan of om verlenging van arbeidstijd, indien de mogelijkheid zich daartoe voordoet

het tijdig verstrekken van informatie over de beschikbaarheid van deeltijd- en voltijdwerk

maatregelen om deeltijdwerk te vergemakkelijken op alle niveaus van de onderneming

het verstrekken van passende informatie aan vertegenwoordigingen van werknemers over deeltijdwerk.

Uitvoering

EU-landen of sociale partners kunnen voorschriften invoeren die gunstiger zijn dan die in de overeenkomst. Uitvoering van de overeenkomst is echter geen geldige reden om het algemene niveau van bescherming voor deeltijdwerkers te verminderen.

Zie voor meer informatie Arbeidsvoorwaarden - Deeltijdarbeid, op de website van de Europese Commissie.

BESLUIT

Richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende de door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid - Bijlage: Kaderovereenkomst inzake deeltijdarbeid

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 97/81/EG

20.1.1998

20.1.2000

PB L 14 van 20.1.1998, blz. 9-14

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 98/23/EG

25.5.1998

7.4.2000

PB L 131 van 5.5.1998, blz. 10

Laatste bijwerking 06.10.2015

Top