Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Multilingual display
Text

Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Deze verordening strekt tot vaststelling van de bepalingen die nodig zijn voor de toepassing en de aanvulling van het Statuut van het Hof van Justitie, dat is opgenomen in het aan de verdragen gehechte Protocol nr. 3. De bedoeling van de nieuwe regels, aangenomen in 2012, is dat het reglement voor de justitiabelen en de nationale rechterlijke instanties eenvoudiger en vlotter leesbaar wordt, en ook om beter rekening te houden met de verandering in de werklast van het Hof.

BESLUIT

Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van 29 september 2012 [Publicatieblad L 265 van 29.9.2012].

SAMENVATTING

Het Hof van Justitie is een van de drie rechterlijke instanties die samen het Hof van Justitie van de Europese Unie vormen, de rechterlijke instelling van de Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom). De overige twee instanties zijn het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken. Zij moeten toezien op de naleving van het recht in de uitlegging en de toepassing van de verdragen, met name door de wettigheid van de handelingen van de Unie te controleren.

Organisatie van het Hof

Het Hof is als volgt georganiseerd:

 • samenstelling van het Hof: het Hof telt 28 rechters en 9 advocaten-generaal, die benoemd worden voor een termijn van zes jaar. De advocaten-generaal staan het Hof bij en geven juridische adviezen af. De rechters kiezen de president en de vicepresident van het Hof, voor een termijn van drie jaar. De president vertegenwoordigt het Hof en stuurt de werkzaamheden aan. Daarin wordt hij bijgestaan door de vicepresident;
 • vorming van de kamers en aanwijzing van de rechters-rapporteurs: het Hof vormt uit zijn midden kamers van vijf rechters, waarvan de president wordt verkozen voor een periode van drie jaar, en kamers van drie rechters, waarvan de president wordt verkozen voor een periode van één jaar. Voor de behandeling van een zaak wijst de president van het Hof een rechter-rapporteur aan, terwijl de eerste advocaat-generaal een advocaat-generaal aanwijst. Indien nodig kan het Hof toegevoegd rapporteurs benoemen;
 • rol van de griffier: het Hof benoemt een griffier voor een termijn van zes jaar. Deze staat in voor de ontvangst, de doorzending en de bewaring van alle stukken en is verantwoordelijk voor de archieven. Bovendien staat hij de leden van het Hof bij en draagt hij zorg voor de publicaties van de instelling. Ten slotte stuurt hij onder het gezag van de president van het Hof de diensten van de instelling aan;
 • werking van het Hof: zaken worden verwezen naar de voltallige zitting, de grote kamer of een kamer van vijf of drie rechters. Eenzelfde rechtsprekende formatie kan verschillende zaken samen berechten. De beraadslagingen van het Hof moeten geheim blijven;
 • regeling van het taalgebruik: voor elke zaak wordt een procestaal gekozen. In rechtstreekse beroepen wordt de procestaal gekozen door de verzoeker, die daarvoor de keuze heeft uit de vierentwintig officiële talen van de Unie. In prejudiciële procedures is de procestaal die van de nationale rechterlijke instantie.

Procedurekenmerken

De procedure voor het Hof omvat in beginsel de volgende fasen:

 • schriftelijke behandeling: in deze fase wisselen de partijen memories uit. Deze memories moeten een bepaalde inhoud hebben. Aan het eind van deze fase legt de rechter-rapporteur een voorlopig rapport voor aan de algemene vergadering van het Hof;
 • maatregelen van instructie: het Hof kan maatregelen van instructie nemen, zoals verschijning van de partijen voor de rechters, verzoeken om inlichtingen en stukken, getuigenbewijs, deskundigenonderzoek en plaatsopneming. Voor elke instructiezitting wordt een proces-verbaal opgesteld;
 • mondelinge behandeling vindt, in voorkomend geval, na de instructie plaats. De president opent en leidt de zittingen. Deze mondelinge behandeling van zaken kan achter gesloten deuren gebeuren;
 • conclusie door de advocaat-generaal: aan het eind van deze procedure stelt de advocaat-generaal zijn conclusie voor;
 • de uiteindelijke beslissing: het Hof beslist bij arrest of bij beschikking. Enkel arresten worden in een openbare zitting uitgesproken. Arresten en beschikkingen bevatten informatie over de zaak, zoals een overzicht van de feiten of de motieven. Elke partij ontvangt vervolgens een afschrift.

Het reglement bevat voorts bijzondere bepalingen betreffende de verschillende procedures die voor het Hof kunnen worden ingeleid: prejudiciële procedure, rechtstreekse beroepen, hogere voorzieningen tegen de beslissingen van het Gerecht, heroverweging van de beslissingen van het Gerecht, adviezen en bepaalde andere bijzondere procedures.

Prejudiciële verwijzingen

De nationale rechterlijke instanties kunnen een prejudiciële verwijzing bij het Hof aanhangig maken om een vraag te stellen over de geldigheid of de uitlegging van het recht van de Unie. In het kader van een prejudiciële verwijzing kunnen de volgende partijen opmerkingen formuleren:

 • de partijen in het hoofdgeding;
 • de lidstaten;
 • de Europese Commissie;
 • de instelling die de handeling waarvan de geldigheid wordt betwist, heeft aangenomen.

Hogere voorziening tegen de beslissingen van het Gerecht

Er kan beroep worden aangetekend tegen de beslissingen van het Gerecht. In dat geval moet bij de griffie een verzoekschrift worden ingediend waarin met name de middelen en de rechtsargumenten worden uiteengezet. In dit verzoekschrift moet verzocht worden om de volledige of gedeeltelijke nietigverklaring van de beslissing.

Heroverweging van beslissingen van het Gerecht

Beslissingen van het Gerecht kunnen in twee gevallen door het Hof worden heroverwogen, met name wanneer het Gerecht een beslissing heeft genomen in een hogere voorziening tegen een beslissing van het Gerecht voor ambtenarenzaken. Er wordt voor een periode van één jaar een kamer van vijf rechters gevormd, die beslissingen van het Gerecht moet heroverwegen.

REFERENTIE

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie

1.11.2012

-

PB L 265 van 29.9.2012 enPB C 337 van 6.11.2012

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Wijziging van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie

1.7.2013

-

PB L 173, 26.6.2013

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU, Euratom) nr. 904/2012 van de Raad van 24 september 2012 tot wijziging van Verordening nr. 422/67/EEG, nr. 5/67/Euratom tot vaststelling van de geldelijke regeling voor de voorzitter en de leden van de Commissie, de president, de rechters en de griffier van, alsmede de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, de president, de leden en de griffier van het Gerecht van eerste aanleg alsmede de president, de leden en de griffier van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie [Publicatieblad L 269 van 4.10.2012].

Besluit van de Raad van 25 juni 2013 houdende verhoging van het aantal advocaten-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie [Publicatieblad L 179 van 25 juni 2013].

Het aantal advocaten-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt verhoogd tot:

 • negen, effectief vanaf 1 juli 2013,
 • elf, effectief vanaf 7 oktober 2015.

Additioneel reglement van het Hof van Justitie [Publicatieblad L 32 van 1 februari 2014].

Dit additioneel reglement weerspiegelt de wijzigingen krachtens het nieuwe Reglement voor de procesvoering, in het bijzonder met betrekking tot rogatoire commissies en de toekenning van rechtsbijstand. Het vervangt het additioneel reglement van 4 december 1974.

Laatste wijziging: 27.02.2014

Top