Help Print this page 
Title and reference
Het Europees besluit

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Het Europees besluit

Een besluit is een rechtsinstrument van de Europese instellingen voor de tenuitvoerlegging van het Europese beleid. Besluiten zijn een juridisch bindende rechtshandeling die algemeen van strekking zijn of bestemd zijn voor een specifieke doelgroep (adressaat).

Besluiten zijn handelingen die tot het afgeleide recht van de Europese Unie (EU) behoren. Zij worden bijgevolg door de Europese instellingen vastgesteld op basis van de oprichtingsverdragen. Naargelang van het geval kunnen zij gericht zijn tot een of meer adressaten. Besluiten kunnen ook zonder adressaat worden vastgesteld.

Verbindend in al zijn onderdelen

Volgens artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de EU is een besluit verbindend in al zijn onderdelen. Een besluit kan derhalve niet op onvolledige, selectieve of gedeeltelijke wijze worden toegepast.

Besluiten worden aangenomen in het kader van een wetgevingsprocedure. Zij worden met name door de Raad en het Parlement vastgesteld op basis van de gewone wetgevingsprocedure of van een bijzondere wetgevingsprocedure.

Een besluit dat eenzijdig door een van de Europese instellingen wordt vastgesteld, is geen wetgevingshandeling. Dergelijke besluiten verwijzen dan naar een door de Europese Raad, de Raad of de Commissie vastgestelde norm met betrekking tot specifieke gevallen die niet binnen de bevoegdheid van de wetgever vallen.

Besluit met adressaat

Een besluit kan bestemd zijn voor een of meer adressaten. Dit zijn besluiten met een strikt individuele strekking die uitsluitend voor de betrokken adressaten verbindend zijn.

Mogelijke adressaten van een besluit zijn de lidstaten en privépersonen. De Commissie doet bijvoorbeeld een beroep op besluiten om sancties op te leggen aan bedrijven die zich aan kartelvorming schuldig hebben gemaakt of die hun dominante positie hebben misbruikt.

Opdat een besluit in werking kan treden, dient de betrokkene ervan in kennis te worden gesteld. In beginsel bestaat deze procedure uit het verzenden van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging van de post. Het besluit kan ook worden bekendgemaakt in het Publicatieblad, maar een dergelijke bekendmaking houdt geen vrijstelling van kennisgeving in. Kennisgeving is de enige manier waarop de rechtshandeling aan de adressaat kan worden tegengeworpen.

Besluit zonder adressaat

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon hebben besluiten niet noodzakelijk meer een adressaat. Besluiten worden voortaan dus ruimer gedefinieerd. Zij zijn met name het basisinstrument geworden voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. De Raad en de Europese Raad kunnen besluiten aannemen betreffende:

  • de strategische belangen en doelstellingen van de Unie;
  • de door de Unie uit te voeren optredens op internationaal niveau;
  • de door de Unie in te nemen standpunten met betrekking tot internationale problemen;
  • de wijze van uitvoering van de optredens en de standpunten van de Unie.

Laatste wijziging: 03.09.2010

Top