Help Print this page 
Title and reference
Reglement van orde van de Europese Raad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Reglement van orde van de Europese Raad

Het reglement van orde van de Europese Raad legt de organisatie en werking van de Raad vast. Het bepaalt de interne structuur en beschrijft de rol van de voorzitter en het secretariaat-generaal. Het reglement van orde neemt ook de organisatie van de vergaderingen van de Europese Raad op. Het stelt namelijk regels in betreffende de voorbereiding, de stemming en de openbaarheid van de werkzaamheden van deze instelling.

BESLUIT

Beslissing van de Europese Raad 2009/882/EU, van 1 december 2009, over de invoering van het reglement van orde.

SAMENVATTING

De Europese Raad bestaat uit staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie (EU), zijn voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid neemt deel aan de werkzaamheden van de Europese Raad.

De Europese Raad geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling van de Unie. De Raad bepaalt de prioriteiten en de algemene politieke beleidslijnen van de Europese eenmaking.

De voorbereiding van de vergaderingen van de Europese Raad

De voorzitter van de Europese Raad moet een voorstel van dagorde, beleidslijnen en beslissingsprojecten uitwerken voor de Europese Raad. Deze documenten worden eerst voorgelegd aan de Raad “Algemene Zaken”. Voor de uitwerking hiervan moet de voorzitter van de Europese Raad een nauwe samenwerking aangaan met de voorzitter van de Commissie en het lid van de Europese Raad die de lidstaat vertegenwoordigt die het voorzitterschap van de Raad waarneemt.

Deze documenten worden vervolgens besproken binnen de Raad “Algemene Zaken”. Deze laatste ontvangt ook de bijdragen van de andere formaties van de Raad. Tijdens een laatste zitting gedurende de vijf dagen die vooraf gaan aan de bijeenkomst van de Europese Raad, stelt de Raad “Algemene Zaken” de voorlopige agenda op.

De Europese Raad legt de definitieve dagorde vast aan het begin van de bijeenkomst.

Het verloop van de bijeenkomsten van de Europese Raad

De bijeenkomsten worden in Brussel gehouden behoudens uitzonderlijke omstandigheden. De Europese Raad wordt twee keer per half jaar door zijn voorzitter in vergadering bijeengeroepen. Indien de situatie zulks vereist, roept de voorzitter een buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad bijeen. Indien de agenda zulks vereist, kunnen de leden van de Europese Raad besluiten zich te laten bijstaan door een minister en, wat de voorzitter van de Commissie betreft, door een lid van de Commissie.

De leden van de Europese Raad spreken zich bij consensus uit tenzij in de Verdragen anders is bepaald. Vooraleer over te gaan op de stemming, controleert de voorzitter van de Europese Raad het quorum. Dit moet minstens twee derde uitmaken van de leden van de Europese Raad. De voorzitters van de Europese Raad en van de Commissie maken echter geen deel uit van dit quorum. Ze hebben overigens geen stemrecht binnen de Europese Raad.

Bovendien kan de voorzitter van het Europees Parlement door de Europese Raad worden uitgenodigd om gehoord te worden Er kunnen eveneens in de marge van de Europese Raad ontmoetingen georganiseerd worden met vertegenwoordigers van derde staten, internationale organisaties of andere persoonlijkheden.

Openbaarheid van de werkzaamheden van de Europese Raad, publicatie en notificatie van de besluiten

De vergaderingen van de Europese Raad zijn niet openbaar. De Europese Raad kan echter beslissen om het resultaat van de stemmingen openbaar te maken en uitleg geven over de stemming.

Na elke vergadering moet het secretariaat-generaal van de Europese Raad een verslag opstellen met:

  • De vermelding van de aan de Europese Raad voorgelegde documenten;
  • De vermelding van de goedgekeurde conclusies;
  • De genomen beslissingen;
  • De verklaringen van de Europese Raad en die waarvan een lid van de Europese Raad de inschrijving heeft gevraagd.

Indien de Europese Raad beslissingen neemt zonder aanduiding van een bestemmeling worden deze gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Indien de aangenomen besluiten bestemd zijn voor een bepaalde bestemmeling dan moeten zij aan deze laatste betekend worden.

De vertegenwoordiging van de Europese Raad in het Europees Parlement

De voorzitter legt een verslag voor aan het Parlement na elke bijeenkomst van de Europese Raad. Bovendien legt het lid dat de lidstaat vertegenwoordigt die het voorzitterschap van de Raad waarneemt de prioriteiten en de behaalde resultaten van het semester voor aan het Parlement.

Secretariaat-generaal

De Europese Raad en zijn voorzitter worden bijgestaan door een secretariaat-generaal, onder de leiding van een secretaris-generaal. Deze laatste staat de bijeenkomsten van de Europese Raad bij. Hij neemt namelijk deel aan de uitwerking van de verslagen van de bijeenkomsten en moet aan de bestemmelingen de beslissingen van de Europese Raad bekend maken. De secretaris-generaal is ook verantwoordelijk voor het budgetbeheer van de Europese Raad.

Laatste wijziging: 09.02.2010

Top