Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De aan het verdrag gehechte verklaringen en protocollen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

De aan het verdrag gehechte verklaringen en protocollen

INLEIDING

Aan het Verdrag van Nice is een groot aantal, door de intergouvernementele conferentie goedgekeurde aanvullende protocollen en verklaringen gehecht. De protocollen hebben dezelfde juridische waarde als het verdrag zelf waarin ze zijn opgenomen. De verklaringen hebben een politieke waarde.

Er zijn vier protocollen:

Verklaringen zijn er vierentwintig in getal en ze betreffen hoofdzakelijk:

  • de toekomst van de Unie;
  • de plaats waar de Europese Raden bijeenkomen;
  • de drempel van de gekwalificeerde meerderheid;
  • het gemeenschappelijk standpunt dat de lidstaten zullen innemen in de toetredingsonderhandelingen met betrekking tot de zetelverdeling in het Parlement, de weging van de stemmen in de Raad, de samenstelling van het Europees Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de Regio's voor een Unie met 27 lidstaten;
  • het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg.

VERKLARING BETREFFENDE DE TOEKOMST VAN DE UNIE

In aan het Verdrag van Nice gehechte verklaring nr. 23 hebben de lidstaten opgeroepen tot een breder en tevens diepgaander debat over de toekomst van de Unie. Dit debat is gecentreerd rond vier grote thema's:

  • de bevoegdheidsafbakening;
  • de status van het Handvest van de grondrechten;
  • de vereenvoudiging van de verdragen;
  • de rol van de nationale parlementen.

De verklaring bepaalt dat er, wanneer dit voorbereidende werk voltooid is, een nieuwe IGC in 2004 zal worden bijeengeroepen. Hieraan zullen de kandidaat-lidstaten die de toetredingsonderhandelingen met de Unie hebben afgesloten, kunnen deelnemen.

Deze verklaring stelt derhalve voor de institutionele hervorming voort te zetten en verder te gaan dan de tijdens de IGC 2000 bereikte resultaten teneinde geheel tevredenstellende antwoorden te vinden om een tot 27 of meer lidstaten uitgebreide Unie op efficiënte en democratische wijze te laten functioneren.

PLAATS WAAR DE EUROPESE RADEN BIJEENKOMEN

De aan het Verdrag van Nice gehechte verklaring nr. 22 bepaalt: "Met ingang van 2002 wordt per voorzitterschap één bijeenkomst van de Europese Raad in Brussel gehouden. Zodra de Unie achttien leden telt, vinden alle bijeenkomsten van de Europese Raad in Brussel plaats". Deze verklaring doelt slechts op de officiële bijeenkomsten van de Europese Raad, aangezien de voorzittersschappen vrij zijn op de plaats van hun keuze informele bijeenkomsten van de Europese Raad te organiseren.

FINANCIËLE GEVOLGEN VAN DE BEËINDIGING VAN HET EGKS-VERDRAG

Dit protocol bepaalt dat ingevolge de beëindiging van het EGKS-Verdrag in juli 2002 alle activa en passiva van de EGKS zullen worden overgedragen aan de Europese Gemeenschap. De nettowaarde van die activa en passiva is bestemd voor onderzoek in sectoren die in verband staan met de kolen- en staalindustrie.

Laatste wijziging: 26.09.2007

Top