Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Actieplan inzake goederenlogistiek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Actieplan inzake goederenlogistiek

Goederenlogistiek is een drijvende kracht achter het concurrentievermogen van de Europese Unie (EU). Deze omvat de planning, de organisatie, het beheer, de controle en de uitvoering van het goederenvervoer.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie - Actieplan inzake goederenlogistiek (COM(2007) 607 final van 18 oktober 2007).

SAMENVATTING

WAT DOET HET ACTIEPLAN?

Het bevat een aantal acties op korte tot middellange termijn. Het maakt deel uit van een reeks beleidsinitiatieven die de Europese Commissie heeft genomen om de doeltreffendheid en duurzaamheid van het goederenvervoer in de EU te verbeteren.

KERNPUNTEN

  • e-Freight: het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) kan ervoor zorgen dat de fysieke stroom van goederen gepaard gaat met een papierloze, elektronische informatiestroom.
  • Knelpunten: er zijn bijna 500 knelpunten geïdentificeerd, gaande van een gebrek aan infrastructuur tot administratieve hindernissen. Deze knelpunten kunnen worden aangepakt via opleidingen voor geschoold personeel, het gebruik van prestatie-indicatoren en betere statistische gegevens.
  • Vervoerketens: het vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten door het gebruik van één document voor alle vormen van transport en het opstellen van duidelijke aansprakelijkheidsregels zouden de kosten en de administratieve rompslomp kunnen doen verminderen.
  • Gewicht en afmetingen: de EU-wetgeving stelt beperkingen op het gewicht en de afmetingen van voertuigen. Toch wordt er nog wat beslissingsruimte overgelaten aan de nationale overheidsinstanties wat het gewicht betreft. Een herziening van de wetgeving in 2012 resulteerde in de aanneming van herziene EU-regels in 2015. Deze hebben ten doel de aerodynamica en energie-efficiëntie van voertuigen te verbeteren.
  • Groene corridors voor goederenvervoer: via deze geïntegreerde routes zou vracht kunnen worden vervoerd met minder gevolgen voor het milieu, door een combinatie van korte zeereizen, spoorwegen, wegen en binnenwateren, en van relevante technologieën (zoals ICT toegepast in intelligente vervoerssystemen).
  • Stedelijk goederenvervoer: Europese dorpen en steden zijn dikwijls de bestemming voor vracht die over een lange afstand is vervoerd. Stadsplanning moet daar rekening mee houden.

Andere verwante initiatieven van de EU zijn:

ACHTERGROND

De logistieke sector draagt naar schatting bijna 14 % bij aan het bbp van de EU. De sector heeft de voorbije jaren belangrijke groei gekend, in het bijzonder in containervervoer. Dat heeft geleid tot congestie van sommige havens en omliggende gebieden.

GERELATEERDE BESLUITEN

Witboek: Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte - werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem (COM(2011) 144 final van 28 maart 2011).

Laatste bijwerking 26.06.2015

Top