Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Een Europees spoornet voor een concurrerend goederenvervoer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Een Europees spoornet voor een concurrerend goederenvervoer

Deze regelgeving bepaalt regels voor de inrichting en organisatie van internationale spoorwegcorridors voor concurrerend spoorvervoer om een Europees spoornet voor concurrerend goederenvervoer te ontwikkelen.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 met betrekking tot een Europees spoornet voor concurrerend goederenvervoer.

SAMENVATTING

Deze regelgeving streeft naar het ontwikkelen van een Europees spoornet voor concurrerend goederenvervoer door regels vast te leggen voor het creëren en organiseren van internationale spoorwegcorridors voor concurrerend goederenvervoer. De bijlage bij deze regelgeving, inclusief aanvullingen door Verordening (EU) nr. 1316/2013, bevat 9 initiële goederencorridors die voor november 2013, november 2015 of november 2020 operationeel moeten worden gemaakt door de desbetreffende landen van de Europese Unie (EU).

Voor elke goederencorridor moeten EU-landen een raad van bestuur aanstellen, bestaande uit vertegenwoordigers van de autoriteiten uit de EU-landen. Voor elke goederencorridor moeten de infrastructuurbeheerders in kwestie een beheersraad aanstellen, bestaande uit de vertegenwoordigers van de infrastructuurbeheerders. Deze beheersraad stelt dan een uitvoeringsplan op dat een investeringsplan bevat, evenals de verwachte maatregelen om de corridor in praktijk om te zetten en de hoofdelementen van een marktonderzoek. Zij zullen ook een adviesgroep aanstellen, samengesteld uit beheerders en eigenaren van de terminals van de goederencorridor en nog een adviesgroep, samengesteld uit spoorwegondernemingen die geïnteresseerd zijn in het gebruik van de goederencorridor.

De beheersraad zal gezamenlijk de internationale vooraf afgesproken treinpaden voor goederentreinen definiëren en regelen zodat er reistijden kunnen worden aangeboden die corresponderen met de behoefte van de vervoerders.

De beheersraad zal een gezamenlijke organisatie oprichten of aanstellen die gemachtigde aanvragers één plaats geeft voor vragen en antwoorden met betrekking tot de capaciteit van de infrastructuur voor goederentreinen over de gehele goederencorridor minstens één grensovergang passeren. Deze one-stop shop neemt besluiten in verband met aanvragen voor vooraf afgesproken treinpaden en de reservecapaciteit voor internationale goederentreinen. Alle aanvragen die niet kunnen worden afgehandeld door de one-stop shop worden doorgestuurd naar de bevoegde infrastructuurbeheerders, die een besluit nemen over de aanvraag en dit besluit doorgeven aan de one-stop shop die het dan verder verwerkt.

Prioriteitsregels tussen de verschillende types verkeer moeten worden uitgewerkt voor de gevallen van verkeershinder.

Er wordt een document gepubliceerd met alle relevante informatie over het gebruik van de corridor. Overheidsinstanties moeten medewerking verlenen en informatie uitwisselen, met name in geval van klachten.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 913/2010

9.11.2010

-

PB L 276 van 20.10.2010

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1316/2013

21.12.2013

-

PB L 348 van 20.12.2013

Laatste wijziging: 19.05.2014

Top