Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
GSA - Het Agentschap voor het Europese wereldwijde satellietnavigatiesysteem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

GSA - Het Agentschap voor het Europese wereldwijde satellietnavigatiesysteem

De Europese Unie (EU) heeft een agentschap opgezet met de taak om het rendement op Europese investeringen in wereldwijde satellietnavigatiesystemen (global navigation satellite systems - GNSS) te maximaliseren wat betreft de voordelen voor gebruikers en economische groei en concurrentievermogen.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 912/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 tot oprichting van het Europese GNSS-Agentschap, tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad inzake de beheersstructuren van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 683/2008 van het Europees Parlement en de Raad

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Verordening (EU) nr. 912/2010 regelt de oprichting van het Europese GNSS-Agentschap, waarbij de naam van de eerdere toezichthoudende autoriteit voor het Europese GNSS en de taken daarvan worden gewijzigd.

Met de verordening worden de regelingen voor het publieke beheer van de GNSS-programma's voor de periode 2014-2020, vastgesteld in Verordening (EU) nr. 1285/2013, ten uitvoer gebracht. Het Agentschap heeft niet langer de taak om de openbare belangen te behartigen in verband met de GNSS-programma's (deze is door de Europese Commissie overgenomen).

KERNPUNTEN

Het GNSS-Agentschap is een orgaan op EU-niveau dat de volgende taken heeft:

 • zorgen voor veiligheidsaccreditatie (*) voor de wereldwijde satellietnavigatie-systemen van de EU,
 • exploitatie van het Galileo-beveiligingscentrum (Galileo Security Monitoring Centre),
 • bijdragen aan de promotie en marketing van de diensten van GNSS, en
 • uitvoeren van andere, door de Commissie gedelegeerde taken die verband houden met de uitvoering van de programma's Galileo en Egnos, met inbegrip van programmabeheer.

Structuur

Het Agentschap bestaat uit drie organen:

 • 1.

  raad van bestuur: neemt alle beslissingen om te garanderen dat het Agentschap zijn taken kan vervullen, en is verantwoordelijkheid voor middelen en begrotingsaangelegenheden die verband houden met veiligheidsaccreditatie;

 • 2.

  uitvoerend directeur: benoemd door de raad van bestuur, belast met het beheer en de vertegenwoordiging van het Agentschap;

 • 3.
  raad voor de veiligheidsaccreditatie: belast met de veiligheidsaccreditatie, die vaststelt dat de systemen voldoen aan veiligheidsvereisten voordat belangrijke programmabesluiten worden genomen, zoals:
  • de goedkeuring van de veiligheidsaccreditatiestrategie,
  • de lancering van satellieten,
  • de autorisatie voor exploitatie van de systemen en grondstations (*).

Onafhankelijkheid van de activiteiten met betrekking tot de accreditatie van veiligheidssystemen

Verordening (EU) nr. 912/2010 werd gewijzigd door Verordening (EU) nr. 512/2014 om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe beheersstructuur voor het Europese GNSS als bepaald in Verordening (EU) nr. 1285/2013. De wijzigingen dienen ter garantie van de onafhankelijkheid van activiteiten die verband houden met de accreditatie van veiligheidssystemen, alsmede van de scheiding van deze activiteiten en de andere activiteiten van het Agentschap. Tot de wijzigingen behoren:

 • extra bevoegdheden voor de raad voor de veiligheidsaccreditatie;
 • niet de raad van bestuur, maar de raad voor de veiligheidsaccreditatie is verantwoordelijk voor de opstelling en de goedkeuring van de programma-activiteiten van het Agentschap met betrekking tot de veiligheidsaccreditatie-werkzaamheden van het systeem;
 • de voorzitter van de raad voor de veiligheidsaccreditatie beheert de werk-zaamheden met betrekking tot de veiligheidsaccreditatie en ziet toe op de implementatie daarvan.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De ingangsdatum is 9 november 2010.

Zie voor meer informatie de website van het Europese GNSS-Agentschap.

KERNBEGRIPPEN

(*) Veiligheidsaccreditatie: controle van de naleving van de toepasselijke veiligheidsregels en de door de Raad en de Commissie opgestelde verordeningen. Voor de algemene principes voor veiligheidsaccreditatie, verantwoordelijkheden en taken, zie hoofdstuk III van Verordening (EU) nr. 912/2010.

(*) Grondstations: faciliteiten op het oppervlak van de aarde met uitrusting voor het ontvangen, of het ontvangen en verzenden, van signalen van of naar communicatiesatellieten.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese unie

Verordening (EU) nr. 912/2010

9.11.2010

-

PB L 276 van 20.10.2010, blz. 11-21

Wijzigingsbesluiten

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese unie

Verordening (EU) nr. 1285/2013

23.12.2013

-

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 1-24

Verordening (EU) nr. 512/2014

23.5.2014

-

PB L 150 van 20.5.2014, blz. 72-92

Laatste bijwerking 06.08.2015

Top