Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De invoering van intelligente vervoerssystemen in Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

De invoering van intelligente vervoerssystemen in Europa

Intelligente vervoerssystemen (IVS) moeten een bijdrage leveren aan een milieuvriendelijker, veiliger en efficiënter vervoerssysteem in de hele Europese Unie.

BESLUIT

Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen.

SAMENVATTING

Intelligente vervoerssystemen (IVS) moeten een bijdrage leveren aan een milieuvriendelijker, veiliger en efficiënter vervoerssysteem in de hele Europese Unie.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn wil de ontwikkeling van innovatieve vervoerstechnologieën bevorderen om intelligente vervoerssystemen te creëren. Dit gebeurt door de introductie van gemeenschappelijke EU-normen en -specificaties. Deze moeten zorgen voor interoperabele (*) en efficiënte IVS-diensten, waarbij EU-landen individueel kunnen beslissen in welke systemen ze willen investeren.

KERNPUNTEN

Onder IVS valt een hele reeks diensten

De richtlijn is van toepassing op IVS-toepassingen en diensten in de wegvervoerssector in de EU en op de manier waarop die toepassingen communiceren met andere vervoerswijzen.

Intelligente vervoerssystemen zijn systemen waarbij informatie- en communicatietechnologie wordt toegepast op het gebied van het wegvervoer, met inbegrip van infrastructuur, voertuigen en gebruikers, en op het gebied van verkeers- en mobiliteitsbeheer.

Voor de ontwikkeling en het gebruik van specificaties en normen werden de volgende prioritaire gebieden vastgesteld:

 • het optimale gebruik van weg-, verkeers- en reisgegevens, bijvoorbeeld voor het plannen van reizen door weggebruikers;
 • de continuïteit van IVS-diensten voor verkeers- en vrachtbeheer (d.w.z. dat diensten niet worden onderbroken wanneer een vrachtwagen de grens oversteekt);
 • IVS-toepassingen voor verkeersveiligheid en -beveiliging (bijv. waarschu-wingen bij verminderde zichtbaarheid of in geval van mensen, dieren of voorwerpen op de weg);
 • de koppeling van de voertuigen aan de vervoersinfrastructuur, d.w.z. dat voertuigen uitgerust worden met een systeem om gegevens of informatie uit te wisselen.

Binnen die prioritaire gebieden zijn er zes prioritaire acties die gericht zijn op:

 • 1.

  multimodale reisinformatiediensten voor de gehele EU (voor reizen via verschillende vervoerswijzen, bijv. per trein en schip);

 • 2.

  realtimeverkeersinformatiediensten voor de gehele EU;

 • 3.

  de verlening van verkeersinformatie in verband met de veiligheid op de weg, die kosteloos is voor de gebruiker;

 • 4.

  de geharmoniseerde voorziening van een interoperabele eCall-dienst voor de gehele EU;

 • 5.

  informatiediensten voor veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen;

 • 6.

  reserveringssystemen voor veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen.

Wat de invoering van de IVS-toepassingen en -diensten betreft, moeten EU-landen het nodige doen om ervoor te zorgen dat de betreffende specificaties die zijn aangenomen door de Commissie, worden toegepast. Individuele EU-landen hebben het recht om te beslissen over de invoering van die toepassingen en diensten op hun grondgebied.

eCall-dienst om verkeersongevallen te melden

Een van de zes prioritaire acties is een eCall-dienst voor de gehele EU. Er wordt gewerkt aan de introductie van een eCall-dienst voor verkeersongevallen voor de gehele EU. De bedoeling is dat eCall bij een ernstig verkeersongeval auto-matisch het Europese noodnummer 112 belt en de locatie van het voertuig doorstuurt naar de hulpdiensten. Dan wordt er een telefoonverbinding gemaakt met de aangewezen alarmcentrale (Public Safety Answering Point - PSAP) en worden details van het ongeval, waaronder het tijdstip van het ongeval, de juiste positie van het betrokken voertuig en de rijrichting, doorgestuurd naar de hulp-diensten. EU-landen zijn overeengekomen om de eCall-PSAP-infrastructuur die nodig is voor het ontvangen en behandelen van eCall-oproepen op hun grond-gebied, tegen 1 oktober 2017 in te voeren.

Lopende werkzaamheden aan de prioritaire acties

Een verslag over de uitvoering van de IVS-richtlijn, dat werd aangenomen in 2014, stelt dat drie reeksen specificaties zijn aangenomen (voor eCall, minimale universele verkeersveiligheidsgerelateerde informatiediensten en informatie-diensten voor veilige en beveiligde parkeerplaatsen).

De specificaties voor realtimeverkeersinformatie in de gehele EU werden in december 2014 aangenomen en aan de specificaties voor multimodale reis-informatiediensten voor de gehele EU wordt in 2015 gewerkt. Voor de laatste prioritaire actie, reserveringssystemen voor veilige en beveiligde parkeer-plaatsen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen, is in de nabije toekomst geen verdere actie gepland.

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 26 augustus 2010.

ACHTERGROND

Er wordt een toename verwacht van het wegvervoer in de EU. Dat zal waar-schijnlijk leiden tot een vermeerdering van de verkeerscongestie, met een toename van het energieverbruik en milieu- en maatschappelijke problemen. Innovaties zoals IVS zijn nodig om oplossingen te vinden voor dit soort problemen. IVS zijn geavanceerde toepassingen die innovatieve diensten bieden voor verschillende vervoerswijzen en voor verkeersbeheer. Ze zorgen dat gebruikers beter geïnformeerd zijn over de vervoersomstandigheden en op een veiligere en betere manier gebruik kunnen maken van de vervoersnetwerken.

Zie voor meer informatie intelligente vervoerssystemen op de website van de Europese Commissie.

KERNBEGRIP

(*) Interoperabiliteit: het vermogen van systemen en van de daaraan ten grondslag liggende bedrijfsprocessen om onderling gegevens uit te wisselen en informatie en kennis te delen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2010/40/EU

26.8.2010

27.2.2012

PB L 207 van 6.8.2010, blz. 1-13

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 305/2013

23.4.2013 - behalve voor infrastructuur die al is aangelegd (23.4.2014)

-

PB L 91 van 3.4.2013, blz. 1-4

Verordening (EU) nr. 885/2013

1.10.2013 - behalve voor diensten die al zijn ingevoerd (1.10.2015)

-

PB L 247 van 18.9.2013, blz. 1-5

Verordening (EU) nr. 886/2013

1.10.2013 - behalve voor diensten die al zijn ingevoerd (1.10.2015)

-

PB L 247 van 18.9.2013, blz. 6-10

Verordening (EU) 2015/962

13.7.2017

-

PB L 157 van 23.6.2015, blz. 21-31

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit nr. 585/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de uitrol van de interoperabele eCall-dienst in de hele EU (PB L 164 van 3.6.2014, blz. 6-9).

Verordening (EU) 2015/758 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 77-89).

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Richtlijn nr. 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoers-systemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (COM(2014) 642 final van 21.10.2014).

Laatste bijwerking 02.04.2015

Top