Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten

De vrijheid van dienstverrichting is een grondbeginsel van het gemeenschappelijk vervoersbeleid en impliceert de toegankelijkheid van de internationale vervoersmarkten voor de vervoerders van alle EU-landen zonder discriminatie op grond van nationaliteit of vestigingsplaats. In deze verordening zijn de voorwaarden vastgelegd voor het internationale vervoer van personen met touringcars en met autobussen voor rekening van derden of voor eigen rekening.

SAMENVATTING

Deze verordening voegt verordening nr. 684/92 en nr. 12/98 samen in één enkele verordening om de regels van het internationale vervoer van personen over de weg binnen het grondgebied van de EU en de voorwaarden waaronder niet-ingezeten vervoerders binnenlandse vervoersdiensten mogen verrichten in elk EU-land te verduidelijken en te vereenvoudigen.

Vrijheid van dienstverrichting

Een vervoerder mag zonder discriminatie op grond van nationaliteit of vestigingsplaats internationale geregelde vervoersdiensten verrichten, inclusief bijzondere vormen van geregeld vervoer, en ongeregeld vervoer met touringcars en autobussen, indien hij:

  • in het EU-land van vestiging gemachtigd is tot het verrichten van geregeld vervoer overeenkomstig de door de nationale wetgeving vastgestelde voorwaarden voor toegang tot de markt;
  • voldoet aan de voorwaarden overeenkomstig de EU-regelgeving inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van binnenlands en internationaal personenvervoer over de weg;
  • voldoet aan de wettelijke voorschriften betreffende de normen voor bestuurders en voertuigen.

Communautaire vergunning

Internationaal vervoer van personen met touringcars en autobussen is onderhevig aan het bezit van een communautaire vergunning die door de bevoegde instanties van het EU-land van vestiging wordt afgegeven. De vergunning wordt voor een hernieuwbare periode van maximaal 10 jaar afgegeven op naam van de vervoerder en is niet overdraagbaar. De EU-landen kunnen tevens bepalen dat de communautaire vergunning geldig is voor het verrichten van binnenlands vervoer.

Aan een vergunning onderworpen geregeld vervoer

De vergunningen worden gesteld voor een periode van maximaal vijf jaar op naam van de vervoerder en zijn niet overdraagbaar. Een vervoerder die een vergunning heeft gekregen, mag evenwel, met instemming van de bevoegde instantie van het EU-land op het grondgebied waarvan het punt van vertrek is gelegen, het vervoer door een onderaannemer laten verrichten. Vergunningen worden gesteld met instemming van de bevoegde instanties van alle EU-landen op het grondgebied waarvan reizigers worden opgenomen of afgezet. In de vergunningen worden het soort vervoer, de reisweg, de stopplaatsen en de dienstregeling, en de geldigheidsduur vermeld, en deze geven de houder het recht om in alle EU-landen over het grondgebied waarvan de reisweg loopt, geregeld vervoer te verrichten.

Vergunningen, inclusief de verlenging en wijziging van de vergunning, worden verleend tenzij:

  • de aanvrager niet in staat is de benodigde diensten te verrichten met het materieel waarover hij rechtstreeks beschikt;
  • de aanvrager niet heeft voldaan aan de nationale of internationale regels inzake het wegvervoer;
  • in het geval van een aanvraag om verlenging van de vergunning, de voorwaarden voor de vergunning niet zijn vervuld;
  • een EU-land besluit dat het vervoer een ernstige bedreiging vormt voor de levensvatbaarheid van een vergelijkbare dienst die wordt geëxploiteerd op basis van één of meer openbaredienstovereenkomsten;
  • een EU-land besluit dat het vervoer van passagiers tussen haltes in verschillende EU-landen niet het hoofddoel van de vervoersdienst is.

De exploitant van geregeld vervoer moet, behalve in geval van overmacht, alle maatregelen nemen om een vervoersdienst te garanderen die voldoet aan de normen continuïteit, regelmaat en capaciteit alsook aan de overige door de bevoegde instantie vastgestelde voorwaarden.

Cabotage

Cabotagevervoer is toegestaan voor de volgende vormen van vervoer:

  • nationaal personenvervoer over de weg dat tijdelijk door een vervoerder wordt verricht in een EU-land van ontvangst;
  • het opnemen en afzetten van passagiers binnen hetzelfde EU-land in de loop van internationaal geregeld vervoer op voorwaarde dat dit niet het hoofddoel van de dienst is.

Controle en sancties

Vervoerders die geregeld vervoer verrichten moeten persoonlijke of collectieve reisdocumenten afgeven waarin de plaats van vertrek en bestemming, de geldigheidsduur van het document en het tarief van het vervoer worden vermeld.

In geval van een ernstige inbreuk op de EU-wetgeving inzake wegvervoer, nemen de bevoegde instanties van het EU-land waar de betreffende vervoerder is gevestigd passende maatregelen, zoals het geven van een waarschuwing of het opleggen van bestuursrechtelijke sancties. In geval van een ernstige inbreuk op de EU-wetgeving inzake wegvervoer door een niet-ingezeten vervoerder, geeft het EU-land op wiens grondgebied de inbreuk is vastgesteld aan de bevoegde instanties van het EU-land van vestiging van de vervoerder een beschrijving door van de inbreuk, de categorie, het type en de ernst van de inbreuk, en de opgelegde sancties. Alle ernstige inbreuken moeten worden opgenomen in het nationaal elektronisch register van wegvervoersondernemingen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening trad op 4 december 2009 in werking.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (PB L 300, 14.11.2009, blz. 88–105)

De opeenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1073/2009 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend bedoeld als referentie.

Laatste bijwerking 13.12.2015

Top